Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
38 results
Dutch Keywords: vluchten
Ellert en Brammert woonden in een hol in een berg in Brammertshoop bij Schoonoord. Het waren twee beruchte rovers. Ze woonden bij elkaar. Ze spanden eens een touw over het Ellertshaar op de heide. Op zekere dag kwam daar een meisje langs die ging langs de olde Groningse weg die van Coevorden naar Groningen loopt. Dat meisje liep tegen het touw aan en toen...
nl.verhalenbank.32024
Der wie in faem dy hie alris tsien ynbrekkers de holle ôfhoud. De alfte ûntkaem har. Sy rekke krekt syn plasse, dat dy wied er kwyt. Nei forrin fan tiid frege deselde sûnder plasse de faem as se mei ride woe. 't Wie op in joun. De moanne skynde helder. Hy hie in hoed op, dat de faem seach net, hwa't it wie. Dat hja gong mei en dêr rieden se togearre...
It slot mei de ezels yn 'e Sweach Yn 'e Sweach stie in slot, dêr roannen altyd ezeltsjes. Dêr wie froeger us in man de marse by, dy frege dêr: "Mei it pak hjir wol stean?" Dat woarde net tastaen. It pak kom yn 'e keuken to stean. Wylst de faem yn 'e keuken omskarrelt, sjocht se, dat it pak forweecht. Hja giet nei de hear ta en freget om syn revolver....
Op een nacht brak Kobus van der Schlossen in Ravenstein in bij een rijke woning. Toen hij met zijn buit wilde vertrekken begon er opeens een hond te blaffen en al snel verschenen mensen op straat om te zien wat er aan de hand was. De roverhoofdman ging op de vlucht, maar op de kinderkopjes van de Ravensteinse straten schoot hij niet echt op. Toen zag hij...
DE MOORDWONING In dat gedeelte van Vlaardingerambacht dat de Zuidbuurt wordt genoemd, stond midden in het veld een huis, dat de Moordwoning heette. Op zekere najaarsavond kwamen er vier rovers het erf op, haalden een varken uit het kot en spijkerden het beest met zijn staart aan de staldeur vast. Op het hevig geschreeuw van het dier kwamen de boer en de...
nl.verhalenbank.32550
Een roofridder trok eens met zijn trawanten over de Peelbaan en brandschatte alle boeren. Maar de boeren staken een hooimijt aan en waarschuwden op die manier de boeren uit een ander dorp. Dezen snelden te hulp en wisten de ridder met zijn mannen op de vlucht te jagen. Want de booswichten waren niet bestand tegen zoveel schoppen, rieken en dorsvlegels. In...
HALSAF Wat ik now vetel, mot heel lang geleje gebeurd zien. De Dénneree's van Halsaf zatte vroeger völ ien den Haag, umdat ze ien de regering zatte. Dan moeze de meiden en de knech zich mao zien te redde. Op een kier waren de heer en mevrouw van Dénneree weer nor den Haag. De huusholster gaf de tweede meid en de koetsier toe een paar dage verlof. Zi'j...
Ellert en Brammert wienen twa reuzen. Dy wennen yn Drinte op 'e heide. It wienen rovers. Op in kear gong Ellert der op út. Doe seach er in fanke, dy nom er stikem mei. Dat fanke moest dêr alle wurk by dy rovers dwaen. Op in kear sei Ellert tsjin har: "Dû mast my skeare." En doe joech er har it skearmes yn hannen. Mar doe snijde it fanke him gau de strôtte...
Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun twa man, dy woenen dêr graech sliepe. Dat mocht wol. Mar even letter hearden se wèr guon oankommen. It wienen sawn rovers. De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy...
DE ROVER DIE TOVEREN KON In de omgeving van Nieuwendam leefde vroeger een rover die ze maar niet te pakken konden krijgen. Op een keer hoorden ze dat hij in een herberg in de kom van Nieuwendam zat en onmiddellijk ging de burgemeester met een stuk of wat dienders er op af. En jawel, daar zat hij aan een tafel rustig zijn bittertje te drinken of er geen...
Mar mijn overgrôôtvaoder hé wel een keer wat meegemaokt die uh die winter toen die an 't verhuize was van Giesse Oukerk naer die boederij hiernaest en wou d'r een mevrouw meerije op die weg, op de Damse weg was tat, toe een smalle grindweg en toen zag tie dat t gêên vrouw was en toen gooid'n die z'n zwiep d'r af : 'vrouw wil ie die eve opraope ?' en toe...
Der stoar us in frommeske. Mar sy wie net ècht dea. It wie in skyn-deaden. Hja hie in kostbere ring om mei in djûre stien. Sa kaem se yn 'e kiste. Doe't se biïerdige wie, kamen der de nachts twa dieven op it tsjerkhôf. Dy iepenen it graef en de kiste om de ring to stellen. Mar wylst hja dêr mei dwaende wienen kaem dat frommeske oerein. Hja wie skyndea. De...
Men vertelt het verhaal van vroeger. Ellert en Brammert woonden in een hut op het Ellertsveld. Ze hadden een draad gespannen over het veld waaraan een bel en werden op die manier gewaarschuwd, als er voorbijgangers waren. Zo hadden ze een meisje gevangen, die bij hun moest blijven om te koken, etc. maar ook moest ze hen scheren. Op een dag sneed ze Ellert...
nl.verhalenbank.13513
Van een roover die de vrije kunst verstond. In de buurt van Nieuwendam was in vroeger jaren een roover dien ze maar niet te pakken konden krijgen. Maar op een goeden dag merkten ze dat hij in een herberg te Nieuwendam was en de burgemeester ging er met een stuk of wat dienders op af; omdat ze bang waren dat hij gewapend was durfden ze hem echter niet zoo...
Van de roovers in het bosch. Er was eens een rijke scheepskapitein. Hij had uitgestrekte landerijen en wanneer hij nu van de reis thuiskwam, maakte hij altijd van de gelegenheid gebruik om de pacht te innen. Hij kon dan twee wegen gaan: in de eerste plaats langs een omweg, en in de tweede plaats langs een korteren weg; maar die was onveilig en liep door...
Omtrent dese tijdt meent men dat geleeft hebben die twee vermaerde Moordenaars / ghenaemt Ellert en Brammer, Vader en Soon / die haer een tijdt langh onthouden hebben op dat groote ruyme Veldt / tusschen Scharloo en Sweel, dat men seydt van desen Ellert ghenaemt te zijn Ellers-veldt, en Brammers-hoop van desen Brammer. Dese hebben Waghens en Karren...
It gebeurde op in boerepleats, dy't tige iensum stie, wol gauris, dat dêr guon kamen to sliepen. Dat wegere dy boer eins noait. Op in joun kaem der in frommes. De boer syn knecht fortroude it net rjocht, dy tocht: it kin wolris in keardel wêze yn frouljusklean. Dat koed er gau to witen komme. Hy helle apels op en doe smiet er dat frommes in apel ta. Dat...
nl.verhalenbank.30143
Een vertelseltien van Eldert en Brandert op 't Eldertsveld Veur hoenderd jaoren woenden doar en vaoder en zien zeun, twie lilleke kêrels. Ze weunden in en hol oender de grond, en hadden en touw espannen dwars euver de weg; as her dan en mensch verbiej kwam dan schelde er en belle in hun hol; dan gingen ze nao buten en maokten zie ze dood en heurluu zulver...
nl.verhalenbank.13097
Pake Harm wenne as jonge al by de boer. Jouns nei 't ôfljochtsjen die de boer alle doarren fêst. Ek dy fan pake syn keammerke. Dy slepte boven de sliepkeamer fan 'e boer en de boerinne. Yn 'e nacht hearde pake dat der dieven wienen. Hy hearde hoe't se de stiennen út 'e muorren sloegen. Sy woenen in gat meitsje. Pake koe net út it keammerke wei komme, mar...
nl.verhalenbank.18139
Waarom de Reuzen in Limburg zijn uitgestorven Men weet het, dat ons land vroeger door reuzen werd bewoond. Er waren reuzen in Drenthe, die hebben de Hunebedden gebouwd. Er waren reuzen op de Veluwe, die hebben daar de hooge bergen neergegooid. Er waren reuzen bij Hilligersberg; reuzen in Holland en Friesland. Bij Haarlem leefde een reuzin, Walberech was...
46