Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
30 results
Dutch Keywords: vangen
Ellert en Brammert woonden in een hol in een berg in Brammertshoop bij Schoonoord. Het waren twee beruchte rovers. Ze woonden bij elkaar. Ze spanden eens een touw over het Ellertshaar op de heide. Op zekere dag kwam daar een meisje langs die ging langs de olde Groningse weg die van Coevorden naar Groningen loopt. Dat meisje liep tegen het touw aan en toen...
nl.verhalenbank.32024
Rovers: In vroeger tijden werd ook Helden onveilig gemaakt door een roversbende, waarschijnlijk een onderafdeling van de bende van Schinder Hannes, uit het Duitse Gelder. “Neers Jong”, een der voorzaten van de tegenwoordige familie Sijben, en beschreven als een sterke, onvervaarde kerel, kreeg van de schout opdracht, de bende onschadelijk te maken. Hij...
Der wie in faem dy hie alris tsien ynbrekkers de holle ôfhoud. De alfte ûntkaem har. Sy rekke krekt syn plasse, dat dy wied er kwyt. Nei forrin fan tiid frege deselde sûnder plasse de faem as se mei ride woe. 't Wie op in joun. De moanne skynde helder. Hy hie in hoed op, dat de faem seach net, hwa't it wie. Dat hja gong mei en dêr rieden se togearre...
Op it Barrahûs hat Kramer wenne. Dy hat my forteld, dat de boeren koenen soldaten krije fan 'e stêd, as se har net fortrouden. Dy koenen se hiere. Sa mat in froegere boer fan 't Barrahûs ek in kear in soldaet hawn ha. Hwant it gebeurde dat dêr ien kom, dy't se net fortrouden. Dy persoan wie klaeid as in frommeske. Dy persoan woe dêr sliepe. Doe lieten se...
nl.verhalenbank.27224
Der wie in rover dy kaem yn in herberch. Hy wie yn frouljusklean. Hy woe dêr dy nachts de boel plunderje. Mar 't kastleinske krige achterdocht. Hja tocht: dat kin wolris in keardel wêze. Doe smiet se him in apel ta. Doe smiet dy rover ûnder 't heinen de knibbels nei elkoar ta. Doe wie 't útmakke dat it net in frommes wie, en sa koenen se har maetregels...
Yn 'e buert fan Ljouwert hat in herberch stien, dêr koenen de lju oernachtsje. Doe kom der ris in keardel yn frouljusklean, dat wie de lieder fan in roversbinde. Mar sy ha him ûntmaskere. Doe't de kastlein de saek net rjocht fortroude, smiet er syn gasten in apel ta. Deselde dy't foar in frommes trochgean moest, sloech de knibbels nei elkoar ta wylst er...
Van een dankbaren dief. In de Purmer stond indertijd een groote boerenplaats waar telkens kaas gestolen werd. Dat begon den knecht te verdrieten, want hij werd er van verdacht, al kon de boer het niet bewijzen. Maar de knecht was onschuldig en die deed dus zijn best om den dader op heeterdaad te betrappen. Op de plaats waar telkens kaas weggenomen werd...
nl.verhalenbank.34994
It gebeurde op in boerepleats, dy't tige iensum stie, wol gauris, dat dêr guon kamen to sliepen. Dat wegere dy boer eins noait. Op in joun kaem der in frommes. De boer syn knecht fortroude it net rjocht, dy tocht: it kin wolris in keardel wêze yn frouljusklean. Dat koed er gau to witen komme. Hy helle apels op en doe smiet er dat frommes in apel ta. Dat...
nl.verhalenbank.30143
Japik Ingberts dy koenen se noait gefangen hâlde. Dy gong samar troch de doarren hinne dy't goed fêstmakke wienen mei de kaei. Sûnder dat de slotten stikken wienen krige hy se iepen.
nl.verhalenbank.27619
Achter Ljouwert hat men it Barra-hûs. Us heit fortelde, 't gebeurde dêr ris op in joun mei min waer dat der op 'e bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken....
nl.verhalenbank.29405
JL: "Ja, ik weet nog één verhaaltje van vroeger. Kijk, heel vroeger, toen had je wel eens... dan kwam 's avonds, kwam er nog wel eenmaal een reiziger op bezoek en die vroeg aan de boer of hij overnachten kon. Enne... Toen op een avond komt er een vrouw bij die boer, of ze overnachten kon. Zo zit het eigenlijk. Nou, dat ging door, en 's avonds dronken ze...
It Barrahûs is in boereplaets, tichte by Ljouwert. Dêr kom ris op in joun in frou by de doar. "Kin ik hjir ek oernachtsje?" frege se. "Jawol", sei de boer. In skoft letter kaem der in soldaet by de doar. Dy frege ek of er dêr sliepe koe. "Jawol", sei de boer. Doe sieten se by elkoar. De soldaet seach ris nei dat frommes en doe tocht er sa: "Dû bist in...
nl.verhalenbank.38588
It wie op in joun let mei stoarm en ûnwaer. Doe kaem der in frou by de doar mei in great pak mei ellewaren. Hja woe dêr graech de nacht trochbringe. De boer sei, dat moast dan mar oangean, fanwege it minne waer. Hja sette it pak achter tsjin 't sket oan. Doe gong se by 't fjûr sitten tusken de oaren. It minske hie in tige grou lûd. Krekt as fan in...
nl.verhalenbank.21261
Der kaem ris in frommes yn 'e herberge, 't wie op 'e joun en hja woe dêr graech oernachtsje. Hja gong oan in taffeltsje sitten en bistelde hwat. De kellner brocht har dat, mar doe't er har goed oanseach tocht er: "Hea, sa sjocht in frouljusgesicht der net út." Hy hâldde har yn 'e gaten en op it lêst wie hy der wis fan, dat it in man wie yn frouljusklean....
Der was een soldaat, dat was een bereden dragonder. Die froeg om onderdak bij een boer. 't Was al laat. Dat worde him verskaft en toen kwam daar nòg een man, die kreeg óók onderdak. Maar die soldaat fertroude 't saakje niet. Hy sei stikum tegen de boer: "Die man, dat lijkt mij een frou toe." En toe froeg-ie de boer of die ook appels had. En toen gooide de...
De soldaet fan it Barrahûs. Der wienen in boer en boerinne, dy wennen op it Barrahûs. Op in joun kom dêr in soldaet op in hynder, dy woe graech ynkertiering ha. Hy mocht binnenkomme. It hynder woarde op 'e stâl set. Even letter kom der in frommes by de doar. Dy frege ek of se dêr de nacht bliuwe koe. "Kom der mar yn", sei de boer. It frommes gong ek yn 't...
Op it Barrahûs achter Ljouwert kom us in kear in frou, mar it wie yn werklikheit in keardel yn frouljusklean. Doe smieten se har in apel ta en dy heinde se op wylst se de knibbels tsjin elkoar oan smiet. Doe wisten se dat it in keardel wie. Sy fortrouden him net.
nl.verhalenbank.27037
Achter Kollum kamen ris op in joun twa rovers, dy't der op út wienen om âlde minsken to formoardzjen en to biroven. Hja kamen by in âlde boer en fregen of se dêr ûnderdak krije koenen. De âlde boer sei: "Jimme kinne hjir wol bliuwe fannacht." Even letter kamen der twa dragonders op hynders. Dy woenen ek graech ûnderdak ha. Dat koe ek gebeure, de âld boer...
nl.verhalenbank.37384
't Wie op in jountiid op in boerespul. 't Wie min waer en 't reinde dat it spielde. Doe kom der in frommes by de doar, dy woe dêr graech sliepe. Sy koe ûnmooglik fierder mei sok waer. Dat wie goed. Mar doe't se in skoftsje yn 'e hûs sitten hie, stie de boer it net rjocht. Hy tocht: dit kin wolris in manspersoan wêze. Doe smiet er har in apel ta. En dy...
nl.verhalenbank.23563
Der kaem op in joun in frou, dy frege om onderdak by in boer. De boer en 'e boerinne lieten har der yn. In skoft letter kom der in soldaet by de doar, dy't ek graech ûnderdak ha woe. Dy waerd der ek ynlitten. Dy soldaet seach ris nei dy frou en doe't er de boer allinne to sprekken komme koe, sei er: "Ik fortrou dat minske net. It liket my in keardel ta."...
nl.verhalenbank.31218
31