Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
49 results
Dutch Keywords: stelen
De meid van Kasteel Halsaf Babberich Gelderland “Op een koude winteravond was de dienstmeid alleen in het kasteel aanwezig. Een groep van vijf rovers klopt aan en vraagt binnengelaten te worden. De meid zegt dat niet te kunnen doen, maar stelt voor de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Zo gezegd, zo...
nl.verhalenbank.69599
Als dese daghen een Ruyter seker Boer, dewelcke zijn Overigheyt zijne jaerlickse Schattinghe brenghen wilde, op 't Veldt aengerant ende hem dat Geldt afgenomen heeft, heeft de Boer den Ruyter gebeden, dat hy hem een gat door zijn Hoet ende een door zijn Rock schieten wilde, ten eynde hy 't selve zijne Overigheydt toonen konde, als nu de Boer sach dat de...
nl.verhalenbank.72233
Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed...
nl.verhalenbank.32936
Van den Rhijn-stroom den 26 dito. […] Van Weenen word noch gheschreven, dat een boer, willende aen sijn Heer, de jaerlickse land-pacht brenghen, door een Ruyter op 't veld aenghetast is gheworden, ende ghedwonghen sijn geld over te gheven, ende dat den boer, het selve hebbende overghegeven, den ruyter ghebeden heeft, dat hy hem een gat door den hoed ende...
nl.verhalenbank.72234
Over Platte Tijs In de Purmer, niet ver van De Rijp, woonde vroeger een beruchte boef, die Platte Tijs werd genoemd. Arme mensen hadden niets van hem te duchten. Op een dag kwam hij een boertje tegen dat somber voor zich uitkeek. "Wat scheelt er aan?" vroeg Platte Tijs. "Ach, we moeten vijftienhonderd gulden pacht betalen en we kunnen maar zevenhonderd...
nl.verhalenbank.9521
Ergens stie in pleats. Op in joun wienen de boer en de frou der op út to jounpraten. De faem wie allinne thús mei de bern. De bern leinen op bêd. Alle doarren sieten goed fêst. Doe kommen der ynbrekkers. Dy groeven in gat ûnder 'e muorre troch. Sa kommen se yn 't hûs. Mar de faem hie fornaem hwat der dwaende wie. Dy stie mei in sabel klear en houde de...
nl.verhalenbank.26190
DE MOORDWONING In dat gedeelte van Vlaardingerambacht dat de Zuidbuurt wordt genoemd, stond midden in het veld een huis, dat de Moordwoning heette. Op zekere najaarsavond kwamen er vier rovers het erf op, haalden een varken uit het kot en spijkerden het beest met zijn staart aan de staldeur vast. Op het hevig geschreeuw van het dier kwamen de boer en de...
nl.verhalenbank.32550
De dûmny en de rovers. Der wie in dûmny, dy moest nei in oar plak ta to preekjen. Hy ried op in hynderke. Doe kommen der rovers oan, dy foelen him oan. Hja klaeiden de dûmny hielendal út, sy bounen syn polsen fêst en smieten him doe yn 't wetter. It hynderke nommen se mei. Mar de dûmny krige de touwen, dêr't er mei boun wie, los en, alhiel neaken, sette...
nl.verhalenbank.20168
Vroeger hadde een stuk hei onder Rucphen, daar ware van die rovers, een roversbende. Ze hadden de naam De Stupers. Ze maakten heel de streek onveilig. Ze vermoordden alles. Bij ons hebben ze toen ook huisgehouwen. Toen is 't gebeurd bij familie, die mee een man of zes achter 't vuur zaten dat er een zei: "As nou de Stupers kwamen, dan maakten we ze een...
nl.verhalenbank.127769
DE BOKKENRIJDERS. De Bokkenrijders zijn eenige honderden mannen sterk en hebben een contract aangegaan met den duivel. Zij rijden op een grooten geitenbok en rijden op die wijze soms in êénen nacht honderden uren ver om in vreemde landen te gaan stelen. In dienzelfden nacht keeren zij met hun bok en met hun buit weer terug naar de plaats, waar zij zijn...
nl.verhalenbank.42990
DE REUZIN WALBERECH Toen heer Lem koning was, leefde er een reuzin, Walberech, die haar kudde weidde op de plaats waar nu Den Haag ligt. Zo groot was zij, dat ze van Holland naar Engeland door de zee kon waden, zonder te verdrinken. Eens op een nacht hield een schip met Engelse zeerovers op de kust aan en landde in Scheveningen. De rovers gingen naar het...
nl.verhalenbank.32553
Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy faem allinne thús. Dy moest op it hûs passe. Doe kommen dêr dy nachts rovers. Der siet in gleske yn 'e doar. Ien fan 'e rovers die dat iepen en stuts syn holle der troch. De faem houde mei in swurd de kop der ôf en sette dy kop op 'e tafel....
nl.verhalenbank.19309
Sterke Hearke ried us yn 'e wein oer de Skilige Piip. Doe kommen der twa man by him, dat wienen rovers. "Oflizze", seinen se. Mar Hearke sei: "'k Sil mei jim ôfweve." Hy joech de iene mei in fjûrstien sa'n trewinkel tsjin 't wang, dat hy sei: "Dû bist murken." Dy ha se de oare deis oppakt, se koenen him samar. De oare rover wie gau útnaeid.
nl.verhalenbank.23618
Der wienen twa rovers. Dy woenen twa man oanfalle. Sy wisten dat dy jild by har hienen en dêr wie 't dy beiden om to rêdden. Se roannen de twa man tomjitte. Mar dy krigen dêr lucht fan. Se hienen gjin wapens by har en sy tochten: wy matte ús ergens forskûlje, oars gean wy der oan. Doe lei dêr in omkearde boat oan 'e kant fan 'e wei yn 'e berm. Dêr krûpten...
nl.verhalenbank.33516
Alde Tsjerk Wetterrôt en Atse Griper wienen rovers. Sy wennen yn Feansterheide oan 'e Trije Roede. Nachts gongen se der stil op út. Dan stielen se in hynder út it lân. Dêr gongen se op sitten en sa gongen se op roof út. Se stielen in skiep, om mar hwat to neamen, en dat nommen se mei op 't hynder. As se omtrint thús wienen, jagen se 't hynder wer fuort.
nl.verhalenbank.28248
Der stoar us in frommeske. Mar sy wie net ècht dea. It wie in skyn-deaden. Hja hie in kostbere ring om mei in djûre stien. Sa kaem se yn 'e kiste. Doe't se biïerdige wie, kamen der de nachts twa dieven op it tsjerkhôf. Dy iepenen it graef en de kiste om de ring to stellen. Mar wylst hja dêr mei dwaende wienen kaem dat frommeske oerein. Hja wie skyndea. De...
nl.verhalenbank.22149
Hearke wie ek stille plysje. Op in kear moest er mei in protte jild op 'e rêch nei Ljouwert ta. Underweis kaem der in man by him, dat wie in rover. Dy woe it jild ha en oars soed er Hearke deahouwe. Mar Hearke rêdde mei him. En doe boun er dy rover ek noch it jild op 'e rêch. "Draech dû dit mar foar my nei Ljouwert ta", sei er.
nl.verhalenbank.20834
Myn oerbeppe kom ris op in kear fan 't Wytfean. Sy moest rinnende nei Eastemar ta en 't woarde al skimerich. Hja gong in sanpaedtsje del, by de diken lâns. Hja hie in smel-gouden earizer op. Doe seach se twa man oankommen. 't Wie doe in rare tiid, der woarde rounom roofd en stellen. It wie krekt, as woarde 't har ynjown dat dat twa rovers wienen. Mar sy...
nl.verhalenbank.28388
Sterke Hearke moest us foar ien nei de stêd ta mei in sekfol ryksdaelders op 'e nekke. Doe kom dêr in manselsoan oan. Dy sei: "Jo ha dêr ek in swiere fracht, net?" "Ja", sei Hearke. Dy man, dat wie in rover, dy hie it op dy sek mei jild forsjoen. "Dêr moest ik ek hwat fan ha", sei er. "Kinst de hiele sek wol krije", sei Hearke en hy smiet him de sek mei...
nl.verhalenbank.19498
Hearke wie ek stille plysjes, Hy moest ris op in kear jild bringe fan Bûtenpost nei Ljouwert ta. Doe't er yn 'e buert fan Burgumerheide wie, kommen der twa manlju ta de wâl út. 't Wienen rovers. Sy seinen: "Je geld of je leven." "Dat kin wol", sei Hearke, en hy naem de ponge mei jild fan 't skouder en sette him op 'e groun del. Doe't de iene him bûgde om...
nl.verhalenbank.27501
54