Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
170 results
Dutch Keywords: rover
Vele rovers zaten in de schaduw van een grassprietje. En de roverhoofdman sprak sombere woorden...
nl.verhalenbank.27124
De rover en de pater Een pater van St.-Elisabeth ging met kerstavond naar Keizersbos om er de mis te lezen. Toen hij door het Leudal kwam, werd hij door een rover overvallen. Deze vroeg hem om zijn geld, en toen de pater antwoordde dat hij niets bij zich had, dreigde de rover hem te vermoorden. Nadat ze enige tijd onderhandeld hadden, zorgde de pater...
nl.verhalenbank.35832
Rovers: In mijn jonge tijd werd eens in Helden-Dorp en Panningen een Vastenavond-optocht georganiseerd, waarover nog lang daarna gesproken werd. Het is niet nodig, alle dwaasheid op te halen, die tentoon werd gesteld. Eén daarvan was het in beeld brengen van de ter dood veroordeling en ophanging van een roverhoofdman, die – om een mij onbekende reden –...
nl.verhalenbank.69373
Rovers: In vroeger tijden werd ook Helden onveilig gemaakt door een roversbende, waarschijnlijk een onderafdeling van de bende van Schinder Hannes, uit het Duitse Gelder. “Neers Jong”, een der voorzaten van de tegenwoordige familie Sijben, en beschreven als een sterke, onvervaarde kerel, kreeg van de schout opdracht, de bende onschadelijk te maken. Hij...
nl.verhalenbank.60991
Als dese daghen een Ruyter seker Boer, dewelcke zijn Overigheyt zijne jaerlickse Schattinghe brenghen wilde, op 't Veldt aengerant ende hem dat Geldt afgenomen heeft, heeft de Boer den Ruyter gebeden, dat hy hem een gat door zijn Hoet ende een door zijn Rock schieten wilde, ten eynde hy 't selve zijne Overigheydt toonen konde, als nu de Boer sach dat de...
nl.verhalenbank.72233
Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed...
nl.verhalenbank.32936
De boer en de frou wienen fuort, de faem wie allinne thús. Doe kommen dêr rovers, mar de faem woe se der net ynlitte. Doe groeven dy rovers in gat ûnder 'e muorre troch. De faem hie in sabel en doe't de earste syn kop ûnder 'e muorre troch hie, houde se dy kop der ôf. Doe luts se it lichum fan dyselde ta 't hûs yn. Sa hat hja àl dy rovers deamakke en ta...
nl.verhalenbank.27038
Van den Rhijn-stroom den 26 dito. […] Van Weenen word noch gheschreven, dat een boer, willende aen sijn Heer, de jaerlickse land-pacht brenghen, door een Ruyter op 't veld aenghetast is gheworden, ende ghedwonghen sijn geld over te gheven, ende dat den boer, het selve hebbende overghegeven, den ruyter ghebeden heeft, dat hy hem een gat door den hoed ende...
nl.verhalenbank.72234
Reuzen In Zuidoost Drente kent men verhalen rond de reuzen Ellert en Brammert. Bij Schoonoord is er een museum met plaggenhutten, daar woonden reuzen die roofden. Het waren rovers.
nl.verhalenbank.42597
245. Op Halsaf wone de familie Dénneree. Die wazzen afwezig, met vakantie, of hoe of wat. Ien elk geval de meid was allenig ien huus. En daor brèke ze ien dat olde kesteel ien. 't Bun zeuve rovers gewes. Mao zi'j het ze alle zeuve met een sabel één veur één de kop afgeslage en bedeen teruggetrokke. Ze harre deur zon luukske gemot. Daor van heit dat...
nl.verhalenbank.22606
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
De bruorren Gjaltema fortelden froeger in forhael dat gong oer in faem dy't allinne thús wie. Doe kommen der rovers yn 'e nacht en dy makken in gat ûnder 'e muorre troch. Der krûpte de earste troch. Doe't er de holle der troch hie sloech dy faem him mei in sabel de kop ôf en luts it lichum ta 't hûs yn. Sa die se ek mei de twadde en de trêdde en dat gong...
nl.verhalenbank.33612
229. 't Kesteel Halsaf lei vrogger helemaol ien de grachte. Met een ophaalbrug der oaver. De heren wazzen een kier der uut en de meiden alleen ien huus. Toe wiere ze deur rovers oavevalle. Eén van de meide zag tat en z'j doch: "Dat lup met ons niet goed af". Zi'j sloeg alles dich. Enkel een kelderraam bleef los. Zi'j nom een grote sabel met en bleef bi'j...
nl.verhalenbank.22590
Der wie in faem dy hie alris tsien ynbrekkers de holle ôfhoud. De alfte ûntkaem har. Sy rekke krekt syn plasse, dat dy wied er kwyt. Nei forrin fan tiid frege deselde sûnder plasse de faem as se mei ride woe. 't Wie op in joun. De moanne skynde helder. Hy hie in hoed op, dat de faem seach net, hwa't it wie. Dat hja gong mei en dêr rieden se togearre...
nl.verhalenbank.19778
't Huis met de Hoofden De legende van "'t Huis met de Hoofden" te Amsterdam - ik meen op de Prinsengracht bij de Westermarkt - vroeger bewoond door den ouden Heer Roos, makelaar in schilderijen, schoonvader, voor zoover ik meen te weten, van Ds. Laurillard. (Een meidenverhaal uit mijn jeugd.) De menschen waren uit en de meid alleen tehuis. Ze hoorde een...
nl.verhalenbank.34751
No. 307. In de bosschen "de Duiventoren", op de grens van Dongen en Oosterhout, moet eens een burcht gestaan hebben. Daar woonde een roofridder, die zijn plundertochten uitstrekte over heel Brabant. Zijn hand rustte zwaar op de kleine dorpen rondom, want hij was een van die edelen, die 't Bertram de Born nazegden: Zie, 't is my zoet, wanneer ik dag aan...
nl.verhalenbank.48277
It slot mei de ezels yn 'e Sweach Yn 'e Sweach stie in slot, dêr roannen altyd ezeltsjes. Dêr wie froeger us in man de marse by, dy frege dêr: "Mei it pak hjir wol stean?" Dat woarde net tastaen. It pak kom yn 'e keuken to stean. Wylst de faem yn 'e keuken omskarrelt, sjocht se, dat it pak forweecht. Hja giet nei de hear ta en freget om syn revolver....
nl.verhalenbank.21734
To Aldegea, dêr't nou Sibbele Douma wennet, stie froeger in great foarnaem hûs mei in gracht en in brechje dat omheech lutsen wurde koe. De boer en de frou wienen fuort, mar it folk wie thús. Doe kom dêr in man mei in great pak oansetten. Dy handele yn doeken, lapkes en sok spul. Hy frege of er dêr it pak wol delsette mochte. Nou, dat koe wol. Moarn kom...
nl.verhalenbank.12196
Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de doarren allegear fêst, mar midden yn 'e nacht kommen der nachtbidders by de doar, dy fregen om hwat. Mar de faem joech se neat omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút...
nl.verhalenbank.24224
RK: Kent u nog rovers, die goed waren voor het volk? A là Robin Hood? HK: Alleen in Duitsland, ik ben z'n naam even kwijt...dat was een soort geus, die stroopt op de wadden. Schiet me even niet te binnen hoe 'ie heet. RK: Een geus? HK: Nee, geen geus, maar wel uit die tijd... RK: Wat deed 'ie dan? HK: Die enterde schepen en deed goed voor de bevolking en...
nl.verhalenbank.44193
186