Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
36 results
Dutch Keywords: overvallen
De rover en de pater Een pater van St.-Elisabeth ging met kerstavond naar Keizersbos om er de mis te lezen. Toen hij door het Leudal kwam, werd hij door een rover overvallen. Deze vroeg hem om zijn geld, en toen de pater antwoordde dat hij niets bij zich had, dreigde de rover hem te vermoorden. Nadat ze enige tijd onderhandeld hadden, zorgde de pater...
Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed...
nl.verhalenbank.32936
Koo Meulblok Koo Meulblok 1) was een klein boertje, die in den Franschen tijd de pacht moest gaan betalen in Noord Frankrijk. Onderweg werd hij door een rooversbende overvallen en meegevoerd naar een klein hutje, waar die roovers huisden. Aan den zolder hing menschenvleesch, waar de roovers van aten. Geen wonder dat Koo bang was! Op een of andere manier...
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
229. 't Kesteel Halsaf lei vrogger helemaol ien de grachte. Met een ophaalbrug der oaver. De heren wazzen een kier der uut en de meiden alleen ien huus. Toe wiere ze deur rovers oavevalle. Eén van de meide zag tat en z'j doch: "Dat lup met ons niet goed af". Zi'j sloeg alles dich. Enkel een kelderraam bleef los. Zi'j nom een grote sabel met en bleef bi'j...
nl.verhalenbank.22590
Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de doarren allegear fêst, mar midden yn 'e nacht kommen der nachtbidders by de doar, dy fregen om hwat. Mar de faem joech se neat omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút...
Der wie in hiel great hûs, dêr sieten fjirtsjin keamers yn. It hiet Likelemastate. De hear en de frou wienen fuort en de faem Bauk wie allinne thús mei in âld feint dy 't se Oebele-om neamden en mei in jonge. Bauke. Dy wie sechstjin jier. Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul...
nl.verhalenbank.19779
De dûmny en de rovers. Der wie in dûmny, dy moest nei in oar plak ta to preekjen. Hy ried op in hynderke. Doe kommen der rovers oan, dy foelen him oan. Hja klaeiden de dûmny hielendal út, sy bounen syn polsen fêst en smieten him doe yn 't wetter. It hynderke nommen se mei. Mar de dûmny krige de touwen, dêr't er mei boun wie, los en, alhiel neaken, sette...
Der wie in skuonmakker, dy kom op in joun út 'e Trynwâlden wei. Hy hie aerdich hwat jild by him. Doe't er oan 'e Slachtebrêge ta wie, wie't krekt as lei 't him sa by dat der wol us guon wêze koenen dy't it op syn jild forsjoen hienen. 't Wie donker en 't wie in iensume wei. Dat hy tocht: "Ik gean hjir even ûnder 'e brêge." En dêr wie't al sa. Hy hearde...
Sterke Hearke ried us yn 'e wein oer de Skilige Piip. Doe kommen der twa man by him, dat wienen rovers. "Oflizze", seinen se. Mar Hearke sei: "'k Sil mei jim ôfweve." Hy joech de iene mei in fjûrstien sa'n trewinkel tsjin 't wang, dat hy sei: "Dû bist murken." Dy ha se de oare deis oppakt, se koenen him samar. De oare rover wie gau útnaeid.
nl.verhalenbank.23618
Der wie ek ien, dy woarde troch in rover oanhâlden, dy sei: "Je geld of je leven." Dy sei: "Dan myn jild mar, hwant in leven ha 'k net by myn wiif."
Der wienen twa rovers. Dy woenen twa man oanfalle. Sy wisten dat dy jild by har hienen en dêr wie 't dy beiden om to rêdden. Se roannen de twa man tomjitte. Mar dy krigen dêr lucht fan. Se hienen gjin wapens by har en sy tochten: wy matte ús ergens forskûlje, oars gean wy der oan. Doe lei dêr in omkearde boat oan 'e kant fan 'e wei yn 'e berm. Dêr krûpten...
Zeelands oude gebouwen. Op den gevel van de hofstede "De Drie Klauwen" te 's Heerenhoek zijn bij het kelderluik drie geweldige handen gekapt. Hierover vertelt de overlevering: In vroeger tijd was het met de veiligheid van het platteland maar treurig gesteld. En de hoeve, die eenzaam in een zoo afgelegen polder lag, werd dan ook door een rooverbende...
Hearke wie ek stille plysjes, Hy moest ris op in kear jild bringe fan Bûtenpost nei Ljouwert ta. Doe't er yn 'e buert fan Burgumerheide wie, kommen der twa manlju ta de wâl út. 't Wienen rovers. Sy seinen: "Je geld of je leven." "Dat kin wol", sei Hearke, en hy naem de ponge mei jild fan 't skouder en sette him op 'e groun del. Doe't de iene him bûgde om...
nl.verhalenbank.27501
Tusken Boksum en Blessum wie in binnenpaed mei allegear houtsjes, dy't oer sleatten leinen. Dêr earne stie ek de plaets fan in sekere boer Miedema. Dy boer stie bikend as in from en rjochtskepen man. Op in kear wie der skoalleforgadering fan 'e Kristlike skoalle yn Boksum. Miedema wie bistjûrslid en wie dêr ek oanwêzich. It woarde nochal let dy jouns...
nl.verhalenbank.33712
It is ris gebeurd, dat twa man de Godloas Singel delgongen by nacht. Hja woenen ien birove. Mar deselde dy't se birove woenen, seach se oankommen. Der lei in skou op 'e kop op 'e Singel. Dêr krûpte dy man gau ûnder, dy't jild by him hie. De twa rovers kommen tichterby en gongen op 'e boom fan 'e skou sitten. Doe sei ien fan dy mannen: "Soed er hast...
Der lei in boatsje omkeard op 'e kop yn 'e berm fan 'e Boppewei. Dêr sieten twa man ûnder. Doe kaem de dûmny der oan. Dy stapte troch. Doe kamen dy beide mannen ûnder 't boatsje wei. Sy kamen him op side. Doe seinen se: "Jouw geld of jouw leven!" Dûmny joech har de sinten dy't er yn 'e bûs hie. "Segen mei 't jild", sei er. Sy lieten de dûmny fierder gean...
Appelvangproef bij t Slochterdiep Dit verhaal heeft zich in de tweede helft van de negentiende eeuw zeer waarschijnlijk werkelijk, op de afloop na, afgespeeld op een boerderij bij het Slochterdiep ter hoogte van Denemarken. Hieronder volgt mijn vertelling. Het was eind november en het begon al te schemeren. Donkere, dreigende wolken scheurden laag door...
Van 't Huis met de Hoofden Mijnheer, zeer aangenaam was ik verrast door U[w] beleefd schrijven. Gaarne voldoe ik aan U[w] verzoek om wat ik weet omtrent het huis met de hoofden mede te deelen. [...] Ik zal dus zoo goed mogelijk maar beginnen met hetgeen ik mij herinner van 't verhaal dat onze grootmoeder deed van 't huis met de hoofden. Er was eens een...
nl.verhalenbank.13054
Twee dikke kerels hebn hier woond in een hol in een olle sloot. 't Woaren reuzen. En se roofden ook. Se hebben een old wiefke fan hoar geld beroofd. 't Is lang geleden. Se woonden in de Parken.
nl.verhalenbank.26343
38