Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
42 results
Dutch Keywords: moord
De meid van Kasteel Halsaf Babberich Gelderland “Op een koude winteravond was de dienstmeid alleen in het kasteel aanwezig. Een groep van vijf rovers klopt aan en vraagt binnengelaten te worden. De meid zegt dat niet te kunnen doen, maar stelt voor de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Zo gezegd, zo...
nl.verhalenbank.69599
De bruorren Gjaltema fortelden froeger in forhael dat gong oer in faem dy't allinne thús wie. Doe kommen der rovers yn 'e nacht en dy makken in gat ûnder 'e muorre troch. Der krûpte de earste troch. Doe't er de holle der troch hie sloech dy faem him mei in sabel de kop ôf en luts it lichum ta 't hûs yn. Sa die se ek mei de twadde en de trêdde en dat gong...
nl.verhalenbank.33612
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
Der wie in faem dy hie alris tsien ynbrekkers de holle ôfhoud. De alfte ûntkaem har. Sy rekke krekt syn plasse, dat dy wied er kwyt. Nei forrin fan tiid frege deselde sûnder plasse de faem as se mei ride woe. 't Wie op in joun. De moanne skynde helder. Hy hie in hoed op, dat de faem seach net, hwa't it wie. Dat hja gong mei en dêr rieden se togearre...
No. 307. In de bosschen "de Duiventoren", op de grens van Dongen en Oosterhout, moet eens een burcht gestaan hebben. Daar woonde een roofridder, die zijn plundertochten uitstrekte over heel Brabant. Zijn hand rustte zwaar op de kleine dorpen rondom, want hij was een van die edelen, die 't Bertram de Born nazegden: Zie, 't is my zoet, wanneer ik dag aan...
nl.verhalenbank.48277
Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de doarren allegear fêst, mar midden yn 'e nacht kommen der nachtbidders by de doar, dy fregen om hwat. Mar de faem joech se neat omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút...
Ergens stie in pleats. Op in joun wienen de boer en de frou der op út to jounpraten. De faem wie allinne thús mei de bern. De bern leinen op bêd. Alle doarren sieten goed fêst. Doe kommen der ynbrekkers. Dy groeven in gat ûnder 'e muorre troch. Sa kommen se yn 't hûs. Mar de faem hie fornaem hwat der dwaende wie. Dy stie mei in sabel klear en houde de...
nl.verhalenbank.26190
Der wie in hiel great hûs, dêr sieten fjirtsjin keamers yn. It hiet Likelemastate. De hear en de frou wienen fuort en de faem Bauk wie allinne thús mei in âld feint dy 't se Oebele-om neamden en mei in jonge. Bauke. Dy wie sechstjin jier. Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul...
nl.verhalenbank.19779
Planken Wames Tussen Stokkum en Beek aan een bospad stond een rovershut, de Planken Wames. Passanten werden er vermoord en uitgeschud. Nadat de bewoners eens een meisje hadden vermoord, dat met geld van haar dienstbetrekking kwam, vlogen de kraaien laag over een akker aan de bosrand ('t Fieldje) en ze riepen liek, liek. Een boswachter viel dit op, diverse...
nl.verhalenbank.44376
Ellert en Brammert wienen twa reuzen. Dy wennen yn Drinte op 'e heide. It wienen rovers. Op in kear gong Ellert der op út. Doe seach er in fanke, dy nom er stikem mei. Dat fanke moest dêr alle wurk by dy rovers dwaen. Op in kear sei Ellert tsjin har: "Dû mast my skeare." En doe joech er har it skearmes yn hannen. Mar doe snijde it fanke him gau de strôtte...
HET HUIS MET DE HOOFDEN Eens woonde in een deftig huis op de Keizersgracht een rijk heer die op een avond met zijn familie uitging en de zorg voor het huis aan zijn bedienden overliet. De knecht was toevallig afwezig en de twee dienstmeisjes, die thuis waren, besloten voor alle zekerheid alles grondig af te sluiten. Nadat ze het avondeten hadden...
nl.verhalenbank.13377
Hoe't de namme Spekloane ûntstien is: It wie froeger Stekloane, en dy loane is sà oan syn namme kom: Der wie us in skearsliper dy gong mei syn skearsliperskroade de kant nei Rottefalle út. Hy soe yn Rottefalle oernachtsje. 't Wie al donker. Hy wie omtrint oan 'e ein fan 'e Langewyk ta, doe woarde er oanfallen troch twa rovers, dy woenen him fan syn jild...
It folgjende woardde my forteld to Tolbert, doe't ik dêr yn 'e ûngetiid wie. Der wie in roversbinde, dy bistie út seis man. Elkenien dy't de Swarte Wei achter Tolbert lâns roan, wie gefaerlik. Dy rovers bruiden sa'n ien ôf, of makken him dea, bihalve as er syn beurs oerjaen woe. As se tofoarskyn kommen, seinen se der in rymke by op: Wij gaan vanavond met...
nl.verhalenbank.16822
Moster en eek. It gebeurde al us in kear dat der in roversbinde by in boer ta 't hûs ynsetten kom. Dy binde woe de hiele famylje deameitsje, mar earst woenen se in kostlik miel ha. Dêr twongen se de boer en de frou ta. Doe woarde dat miel foar dy roversbinde rémakke. Allerhande lekker spul kom der op 'e tafel. Doe sei de boer bidaerdwei: "Wolle jim der ek...
De frou dy't op 'e joun op 't Barrahûs kom ('t wie in forklaeide keardel) hie moartpriemmen by har.
nl.verhalenbank.28687
Achter Ljouwert hat men it Barra-hûs. Us heit fortelde, 't gebeurde dêr ris op in joun mei min waer dat der op 'e bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken....
nl.verhalenbank.29405
Der wie ien, dy helle altyd rinten op mei de glêzen wein. Doe wie der us ien, dy sei: "Dat is gefaerlik, hwat jo dogge. 't Is in iensum paed, dêr't jo lâns matte. Jo kinne wolris biroofd wurde." Mar de man sei: "'t Falt hwat ta." Mar doe wienen der twa banditen, dy hienen 't op syn jild forsjoen. Dy woenen him deameitsje en birove. Sy hienen har forskûle...
Een vertelseltien van Eldert en Brandert op 't Eldertsveld Veur hoenderd jaoren woenden doar en vaoder en zien zeun, twie lilleke kêrels. Ze weunden in en hol oender de grond, en hadden en touw espannen dwars euver de weg; as her dan en mensch verbiej kwam dan schelde er en belle in hun hol; dan gingen ze nao buten en maokten zie ze dood en heurluu zulver...
nl.verhalenbank.13097
Der was een soldaat, dat was een bereden dragonder. Die froeg om onderdak bij een boer. 't Was al laat. Dat worde him verskaft en toen kwam daar nòg een man, die kreeg óók onderdak. Maar die soldaat fertroude 't saakje niet. Hy sei stikum tegen de boer: "Die man, dat lijkt mij een frou toe." En toe froeg-ie de boer of die ook appels had. En toen gooide de...
Rovers Langs de kleine steenweg is nog 'n roofmoord gepleegd. 't ging om de cente zonder mir. Daar hebbe ze 'n soldaat de nek afgesneje. Ze wete nog de mense, die 't geflikt hebbe. Da ware Anneke Geboers van de Tuut of van Mien van Kuuske, zoas ze die noemde, en d'r was een de Kort en nog intje. Da noeme ze nou nog 't moordenaarslaantje. Da meske ha de...
nl.verhalenbank.41596
45