Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
63 results
Dutch Keywords: man
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
To Aldegea, dêr't nou Sibbele Douma wennet, stie froeger in great foarnaem hûs mei in gracht en in brechje dat omheech lutsen wurde koe. De boer en de frou wienen fuort, mar it folk wie thús. Doe kom dêr in man mei in great pak oansetten. Dy handele yn doeken, lapkes en sok spul. Hy frege of er dêr it pak wol delsette mochte. Nou, dat koe wol. Moarn kom...
nl.verhalenbank.12196
Sterke Hearke moest eens een zak met geld naar Leeuwarden brengen. Onderweg waren er twee rovers, die wilden het geld hebben. Hearke liet het hen dragen en pakte ze toen beet, ieder bij de arm, zodat ze niet weg konden komen. Ze bidden en smeekten hem om hen los te laten, maar dat deed hij pas, toen ze in Leeuwarden waren. Ze hadden de zware zak met geld...
nl.verhalenbank.28020
Ergens yn Fryslân stie in slot. De hear en de frou wienen fuort. Allinne de faem wie thúsbleaun mei de âld túnman. Dy moesten togearre op it slot passe. Dêr kaem in keardel mei in great pak op 'e rêch. Dêr hie er handelswaer yn, sei er, en hy frege de faem of dat pak dêr dy nachts wol op it slot bliuwe mocht, wylst hy nei it doarp ta gong. Dêr hie dy faem...
nl.verhalenbank.37950
Der wie in hiel great hûs, dêr sieten fjirtsjin keamers yn. It hiet Likelemastate. De hear en de frou wienen fuort en de faem Bauk wie allinne thús mei in âld feint dy 't se Oebele-om neamden en mei in jonge. Bauke. Dy wie sechstjin jier. Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul...
nl.verhalenbank.19779
DE BOKKENRIJDERS. De Bokkenrijders zijn eenige honderden mannen sterk en hebben een contract aangegaan met den duivel. Zij rijden op een grooten geitenbok en rijden op die wijze soms in êénen nacht honderden uren ver om in vreemde landen te gaan stelen. In dienzelfden nacht keeren zij met hun bok en met hun buit weer terug naar de plaats, waar zij zijn...
nl.verhalenbank.42990
Ergens stie in slot. De hear en de frou wienen útfanhûs. It personeel wie allinne mar thús en dy moesten op it slot passe. De fijân fan 'e slothear dy wist dat en tocht: nou matte wy ús slach slaen. Doe kaem dêr op it slot in man, dy hie in great pak op 'e rêch. Hy praette mei de faem en frege of dat pak dy nachts wol yn 't slot lizze mocht. De faem sei,...
nl.verhalenbank.36781
Sterke Hearke ried us yn 'e wein oer de Skilige Piip. Doe kommen der twa man by him, dat wienen rovers. "Oflizze", seinen se. Mar Hearke sei: "'k Sil mei jim ôfweve." Hy joech de iene mei in fjûrstien sa'n trewinkel tsjin 't wang, dat hy sei: "Dû bist murken." Dy ha se de oare deis oppakt, se koenen him samar. De oare rover wie gau útnaeid.
nl.verhalenbank.23618
Der wie ek ien, dy woarde troch in rover oanhâlden, dy sei: "Je geld of je leven." Dy sei: "Dan myn jild mar, hwant in leven ha 'k net by myn wiif."
nl.verhalenbank.32937
Der wienen twa rovers. Dy woenen twa man oanfalle. Sy wisten dat dy jild by har hienen en dêr wie 't dy beiden om to rêdden. Se roannen de twa man tomjitte. Mar dy krigen dêr lucht fan. Se hienen gjin wapens by har en sy tochten: wy matte ús ergens forskûlje, oars gean wy der oan. Doe lei dêr in omkearde boat oan 'e kant fan 'e wei yn 'e berm. Dêr krûpten...
nl.verhalenbank.33516
Gommelbörg Gommelbörg is nou 'n boerenploats aan grintweg van Faarmsom noa Midhoezen, mor in vrouger tieden ston doar 'n staarke borg. Dat is al hail laank leden en gain mensk is ter, dei joe vertellen kin, wat veur oadelke femilie doar vrouger woond het. Nait wied doarvandoan woonde 'n aarme keuterboer. Hai haar 'n dòchter as 'n doalioa, 'n mooi wicht en...
nl.verhalenbank.42450
Der wie in rover dy kaem yn in herberch. Hy wie yn frouljusklean. Hy woe dêr dy nachts de boel plunderje. Mar 't kastleinske krige achterdocht. Hja tocht: dat kin wolris in keardel wêze. Doe smiet se him in apel ta. Doe smiet dy rover ûnder 't heinen de knibbels nei elkoar ta. Doe wie 't útmakke dat it net in frommes wie, en sa koenen se har maetregels...
nl.verhalenbank.30415
It wie op in forgadering, in s.n. voorlichtingsavond. Dêr hienen se it oer soksoarte dingen. Se seinen hoe gefaerlik as it wie, as de frou lies yn boeken der 't meardere persoanen fan yn 'e titels foarkamen. Doe wie dêr in man, dy hearde dat, dy sei: "Bliksem, ik wol nei hûs." "Hwerom giestû nei hûs?" fregen se him. Hy sei: "Myn wiif sit to lêzen yn Ali...
nl.verhalenbank.37026
Myn oerbeppe kom ris op in kear fan 't Wytfean. Sy moest rinnende nei Eastemar ta en 't woarde al skimerich. Hja gong in sanpaedtsje del, by de diken lâns. Hja hie in smel-gouden earizer op. Doe seach se twa man oankommen. 't Wie doe in rare tiid, der woarde rounom roofd en stellen. It wie krekt, as woarde 't har ynjown dat dat twa rovers wienen. Mar sy...
nl.verhalenbank.28388
Hoe't de namme Spekloane ûntstien is: It wie froeger Stekloane, en dy loane is sà oan syn namme kom: Der wie us in skearsliper dy gong mei syn skearsliperskroade de kant nei Rottefalle út. Hy soe yn Rottefalle oernachtsje. 't Wie al donker. Hy wie omtrint oan 'e ein fan 'e Langewyk ta, doe woarde er oanfallen troch twa rovers, dy woenen him fan syn jild...
nl.verhalenbank.21432
It gebeurde, dat Sterke Hearke in sek mei jild nei Ljouwert ta bringe moest. Doe't er oan 'e Bonkefeart ta wie kamen der twa mannen tofoarskyn, dat wienen rovers. Dy pakten him oan. "Hwat matte jimme?" frege Hearke. "Wy matte dy sinten ha", seinen se. En hja dienen in taest nei it jild. Doe sette Hearke de sek mei jild del. Hy pakte de iene bandyt, dy...
nl.verhalenbank.38362
Skerne Wibe wenne yn 'e hoeke fan 'e Ingelumer dyk. Hy wenne op in forsterke pleats. 'Loopgraven' wie de namme. Dy Skerne Wibe wie in greate rover, dy't de hiele omgeving ûnfeilich makke. Hy hie de gewoante de hoefizers omkeard ûnder 'e poaten fan 'e hynders to slaen. Dat brocht de achterfolgers op in dwaelspoar. Se koenen him noait krije. Mar op 't lêst...
nl.verhalenbank.25617
Der wie in man, dy hie syn jild ophelle foar de sûkerij, dy't er forboud hie. 't Wie let op 'e joun en tsjuster. It jild dat droech er yn in pûde, it wie doe allegear noch sulverjild. Yn dy tiid wie 't net feilich bûtendoar, men hie wolris lêst fan rovers. Dat doe't dizze man in pear minsken oankommen hearde, tochte er, ik mat mar fanside krûpe. Doe seach...
nl.verhalenbank.19636
Hearke wie ek stille plysjes, Hy moest ris op in kear jild bringe fan Bûtenpost nei Ljouwert ta. Doe't er yn 'e buert fan Burgumerheide wie, kommen der twa manlju ta de wâl út. 't Wienen rovers. Sy seinen: "Je geld of je leven." "Dat kin wol", sei Hearke, en hy naem de ponge mei jild fan 't skouder en sette him op 'e groun del. Doe't de iene him bûgde om...
nl.verhalenbank.27501
Der wienen in man en frou, dy wennen op 'e rûmte. In suster fan 'e frou wenne by harren yn. De man forstoar. Doe forkochten de beide susters alles en gongen nei 't doarp ta to wenjen. Op in nacht wie 't hiel min waer. It wearljochte en tongere oan ien tried wei. Doe hearden se bûten flak foar 't hûs in houn. Dat beest blafte en jankte sa, dat de beide...
nl.verhalenbank.19303
63