Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
23 results
Dutch Keywords: hoofd
De meid van Kasteel Halsaf Babberich Gelderland “Op een koude winteravond was de dienstmeid alleen in het kasteel aanwezig. Een groep van vijf rovers klopt aan en vraagt binnengelaten te worden. De meid zegt dat niet te kunnen doen, maar stelt voor de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Zo gezegd, zo...
nl.verhalenbank.69599
De boer en de frou wienen fuort, de faem wie allinne thús. Doe kommen dêr rovers, mar de faem woe se der net ynlitte. Doe groeven dy rovers in gat ûnder 'e muorre troch. De faem hie in sabel en doe't de earste syn kop ûnder 'e muorre troch hie, houde se dy kop der ôf. Doe luts se it lichum fan dyselde ta 't hûs yn. Sa hat hja àl dy rovers deamakke en ta...
nl.verhalenbank.27038
245. Op Halsaf wone de familie Dénneree. Die wazzen afwezig, met vakantie, of hoe of wat. Ien elk geval de meid was allenig ien huus. En daor brèke ze ien dat olde kesteel ien. 't Bun zeuve rovers gewes. Mao zi'j het ze alle zeuve met een sabel één veur één de kop afgeslage en bedeen teruggetrokke. Ze harre deur zon luukske gemot. Daor van heit dat...
nl.verhalenbank.22606
De bruorren Gjaltema fortelden froeger in forhael dat gong oer in faem dy't allinne thús wie. Doe kommen der rovers yn 'e nacht en dy makken in gat ûnder 'e muorre troch. Der krûpte de earste troch. Doe't er de holle der troch hie sloech dy faem him mei in sabel de kop ôf en luts it lichum ta 't hûs yn. Sa die se ek mei de twadde en de trêdde en dat gong...
nl.verhalenbank.33612
229. 't Kesteel Halsaf lei vrogger helemaol ien de grachte. Met een ophaalbrug der oaver. De heren wazzen een kier der uut en de meiden alleen ien huus. Toe wiere ze deur rovers oavevalle. Eén van de meide zag tat en z'j doch: "Dat lup met ons niet goed af". Zi'j sloeg alles dich. Enkel een kelderraam bleef los. Zi'j nom een grote sabel met en bleef bi'j...
nl.verhalenbank.22590
Der wie in faem dy hie alris tsien ynbrekkers de holle ôfhoud. De alfte ûntkaem har. Sy rekke krekt syn plasse, dat dy wied er kwyt. Nei forrin fan tiid frege deselde sûnder plasse de faem as se mei ride woe. 't Wie op in joun. De moanne skynde helder. Hy hie in hoed op, dat de faem seach net, hwa't it wie. Dat hja gong mei en dêr rieden se togearre...
't Huis met de Hoofden De legende van "'t Huis met de Hoofden" te Amsterdam - ik meen op de Prinsengracht bij de Westermarkt - vroeger bewoond door den ouden Heer Roos, makelaar in schilderijen, schoonvader, voor zoover ik meen te weten, van Ds. Laurillard. (Een meidenverhaal uit mijn jeugd.) De menschen waren uit en de meid alleen tehuis. Ze hoorde een...
nl.verhalenbank.34751
No. 314. In het Ravensbosch te 's-Gravenmoer, waar vroeger zigeuners kampeerden en jacht gemaakt werd op everzwijnen, woonde lang geleden een roofridder. Ter gedachtenis aan zijn daden is boven de deur van het Huis in steen zijn hoofd uitgehouwen. 2)
nl.verhalenbank.48295
Het verhaal over de stoere dienstbode van Halsaf is niet alleen bekend in Zevenaar, maar in de gehele Liemers. Het wordt met allerlei kleine variaties verteld. Om te tonen dat dit verhaal al eeuwenoud is nemen we enkele regels over uit de Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden, deel 111, Gelderland, pag. 409 (uitgave: Amsterdam, 1741, bij I....
Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de doarren allegear fêst, mar midden yn 'e nacht kommen der nachtbidders by de doar, dy fregen om hwat. Mar de faem joech se neat omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút...
AMSTERDAMSE SPOOKHUIZEN Op de Oude Zijds Voorburgwal stond vroeger een klooster. Later werd het een koopmanshuis waar op de zolders allerlei waren werden opgestapeld. De monniken waren niet tevreden, omdat men hen hun klooster had ontnomen en zij kwamen bij nacht en ontij terug om te spoken. Als er veel werk in huis was en de dienstboden dan extra hulp...
nl.verhalenbank.13388
Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy faem allinne thús. Dy moest op it hûs passe. Doe kommen dêr dy nachts rovers. Der siet in gleske yn 'e doar. Ien fan 'e rovers die dat iepen en stuts syn holle der troch. De faem houde mei in swurd de kop der ôf en sette dy kop op 'e tafel....
nl.verhalenbank.19309
HALSAF Wat ik now vetel, mot heel lang geleje gebeurd zien. De Dénneree's van Halsaf zatte vroeger völ ien den Haag, umdat ze ien de regering zatte. Dan moeze de meiden en de knech zich mao zien te redde. Op een kier waren de heer en mevrouw van Dénneree weer nor den Haag. De huusholster gaf de tweede meid en de koetsier toe een paar dage verlof. Zi'j...
Der wie in faem, dy tsjinne by in hear en in frou. 't Wie ien dy't net botte gau binaud wie. Op in kear wienen de hear en syn frou útfanhûs. Doe wie dy faem allinnich thús. De nachts slûpten der trije rovers ta 't hûs yn, dy't alle kostberheden lyk as goud en sulver ensa pakten en dat yn sekken oerdienen. Sy seinen tsjin 'e faem, sy moesten in eintsje...
nl.verhalenbank.17618
Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun twa man, dy woenen dêr graech sliepe. Dat mocht wol. Mar even letter hearden se wèr guon oankommen. It wienen sawn rovers. De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy...
HET HUIS MET DE HOOFDEN Eens woonde in een deftig huis op de Keizersgracht een rijk heer die op een avond met zijn familie uitging en de zorg voor het huis aan zijn bedienden overliet. De knecht was toevallig afwezig en de twee dienstmeisjes, die thuis waren, besloten voor alle zekerheid alles grondig af te sluiten. Nadat ze het avondeten hadden...
nl.verhalenbank.13377
Van 't Huis met de Hoofden Mijnheer, zeer aangenaam was ik verrast door U[w] beleefd schrijven. Gaarne voldoe ik aan U[w] verzoek om wat ik weet omtrent het huis met de hoofden mede te deelen. [...] Ik zal dus zoo goed mogelijk maar beginnen met hetgeen ik mij herinner van 't verhaal dat onze grootmoeder deed van 't huis met de hoofden. Er was eens een...
nl.verhalenbank.13054
Der kom us in ynbrekker by in frou allinne yn 'e hûs. Har man wie krekt fuort. De ynbrekker sei tsjin har: "Dyn jild of dyn leven." De frou sei: "Kom mar yn 'e keamer. Wy ha net folle jild, mar hwat der is, kinst krije." "Goed", sei de rover. "Gean dêr mar sitten," sei de frou, "hwant ik bin wend, de minsken dy't ynbrekke, krije earst twa buorrels." De...
nl.verhalenbank.27017
Het huis met de hoofden te Amsterdam Mijnheer en mevrouw waren uit, en de dienstbode was alleen gebleven. In het groote huis, klonk geen geluid. In de gang brandde geen enkele kaars. Slechts, waar het maanlicht blonk, met schijn en geheimzinnige weerschijn, zodat het op enkele plekken zelfs geleek, als schoot er uit den vloer brand, werd de glans gezien....
nl.verhalenbank.42088
Der wenne in boer op it Barra-hûs tichte by Ljouwert. Op in joun kaem dêr in frommes by de doar, dy frege of se dêr de nachts wol sliepe mocht. De boer hie dêr net folle mei op, mar affijn, dat moest dan mar. Doe sieten se de jouns dêr byinoar yn 'e hûs. De faem dy seach nou en dan ris nei de útfanhûzer en dy tocht: "Dat liket neat op in frommes. Dat...
nl.verhalenbank.37872
31