Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
58 results
Dutch Keywords: dood
De meid van Kasteel Halsaf Babberich Gelderland “Op een koude winteravond was de dienstmeid alleen in het kasteel aanwezig. Een groep van vijf rovers klopt aan en vraagt binnengelaten te worden. De meid zegt dat niet te kunnen doen, maar stelt voor de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Zo gezegd, zo...
nl.verhalenbank.69599
Rovers: In mijn jonge tijd werd eens in Helden-Dorp en Panningen een Vastenavond-optocht georganiseerd, waarover nog lang daarna gesproken werd. Het is niet nodig, alle dwaasheid op te halen, die tentoon werd gesteld. Eén daarvan was het in beeld brengen van de ter dood veroordeling en ophanging van een roverhoofdman, die – om een mij onbekende reden –...
nl.verhalenbank.69373
Als dese daghen een Ruyter seker Boer, dewelcke zijn Overigheyt zijne jaerlickse Schattinghe brenghen wilde, op 't Veldt aengerant ende hem dat Geldt afgenomen heeft, heeft de Boer den Ruyter gebeden, dat hy hem een gat door zijn Hoet ende een door zijn Rock schieten wilde, ten eynde hy 't selve zijne Overigheydt toonen konde, als nu de Boer sach dat de...
nl.verhalenbank.72233
De boer en de frou wienen fuort, de faem wie allinne thús. Doe kommen dêr rovers, mar de faem woe se der net ynlitte. Doe groeven dy rovers in gat ûnder 'e muorre troch. De faem hie in sabel en doe't de earste syn kop ûnder 'e muorre troch hie, houde se dy kop der ôf. Doe luts se it lichum fan dyselde ta 't hûs yn. Sa hat hja àl dy rovers deamakke en ta...
nl.verhalenbank.27038
Van den Rhijn-stroom den 26 dito. […] Van Weenen word noch gheschreven, dat een boer, willende aen sijn Heer, de jaerlickse land-pacht brenghen, door een Ruyter op 't veld aenghetast is gheworden, ende ghedwonghen sijn geld over te gheven, ende dat den boer, het selve hebbende overghegeven, den ruyter ghebeden heeft, dat hy hem een gat door den hoed ende...
nl.verhalenbank.72234
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
vervolg van DVTEX646: Over het huis met de hoofden aan de Keizersgracht. Volgens de overlevering hoofden van dieven. Als zo'n boef zijn hoofd door het kelderraam stak, hakte de dienstbode dit met een houw af, trok de romp naar binnen om er soep van te koken.
nl.verhalenbank.38812
It slot mei de ezels yn 'e Sweach Yn 'e Sweach stie in slot, dêr roannen altyd ezeltsjes. Dêr wie froeger us in man de marse by, dy frege dêr: "Mei it pak hjir wol stean?" Dat woarde net tastaen. It pak kom yn 'e keuken to stean. Wylst de faem yn 'e keuken omskarrelt, sjocht se, dat it pak forweecht. Hja giet nei de hear ta en freget om syn revolver....
nl.verhalenbank.21734
To Aldegea, dêr't nou Sibbele Douma wennet, stie froeger in great foarnaem hûs mei in gracht en in brechje dat omheech lutsen wurde koe. De boer en de frou wienen fuort, mar it folk wie thús. Doe kom dêr in man mei in great pak oansetten. Dy handele yn doeken, lapkes en sok spul. Hy frege of er dêr it pak wol delsette mochte. Nou, dat koe wol. Moarn kom...
nl.verhalenbank.12196
Ergens yn Fryslân stie in slot. De hear en de frou wienen fuort. Allinne de faem wie thúsbleaun mei de âld túnman. Dy moesten togearre op it slot passe. Dêr kaem in keardel mei in great pak op 'e rêch. Dêr hie er handelswaer yn, sei er, en hy frege de faem of dat pak dêr dy nachts wol op it slot bliuwe mocht, wylst hy nei it doarp ta gong. Dêr hie dy faem...
nl.verhalenbank.37950
DE MOORDWONING In dat gedeelte van Vlaardingerambacht dat de Zuidbuurt wordt genoemd, stond midden in het veld een huis, dat de Moordwoning heette. Op zekere najaarsavond kwamen er vier rovers het erf op, haalden een varken uit het kot en spijkerden het beest met zijn staart aan de staldeur vast. Op het hevig geschreeuw van het dier kwamen de boer en de...
nl.verhalenbank.32550
Een roofridder trok eens met zijn trawanten over de Peelbaan en brandschatte alle boeren. Maar de boeren staken een hooimijt aan en waarschuwden op die manier de boeren uit een ander dorp. Dezen snelden te hulp en wisten de ridder met zijn mannen op de vlucht te jagen. Want de booswichten waren niet bestand tegen zoveel schoppen, rieken en dorsvlegels. In...
nl.verhalenbank.49810
Zwarte Tijs De duivel zelf dobbelde in Medemblik om de ziel van den roover Zwarte Tijs. In een herberg zag Tijs eens een vreemdeling en noodigde hem uit om te dobbelen. Geleidelijk verspeelde hij alles, wat hij bezat: toen zette hij ziel en zaligheid in, en.... wierp dubbel zes. Maar toen de vreemdeling de dobbelsteenen geworpen had, bleek dat er een...
nl.verhalenbank.34868
De Loonse en Drunense duinen. Een gebied wat de omtrek bestierd tussen Drunen en Tilburg. Een gebied wat in vroeger tijden bekend stond als zeer onveilig. Bokkenrijders, gauwdieven, rovers en ander gespuis hielden zich op in de omgeving. Vooral in Kaatsheuvel. Men vermoedt dan ook dat de naam Kaatsheuvel verbasterd is uit "Koetsheuvel" of "Ketsheuvel"....
nl.verhalenbank.40936
DE REUZIN WALBERECH Toen heer Lem koning was, leefde er een reuzin, Walberech, die haar kudde weidde op de plaats waar nu Den Haag ligt. Zo groot was zij, dat ze van Holland naar Engeland door de zee kon waden, zonder te verdrinken. Eens op een nacht hield een schip met Engelse zeerovers op de kust aan en landde in Scheveningen. De rovers gingen naar het...
nl.verhalenbank.32553
Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy faem allinne thús. Dy moest op it hûs passe. Doe kommen dêr dy nachts rovers. Der siet in gleske yn 'e doar. Ien fan 'e rovers die dat iepen en stuts syn holle der troch. De faem houde mei in swurd de kop der ôf en sette dy kop op 'e tafel....
nl.verhalenbank.19309
HALSAF Wat ik now vetel, mot heel lang geleje gebeurd zien. De Dénneree's van Halsaf zatte vroeger völ ien den Haag, umdat ze ien de regering zatte. Dan moeze de meiden en de knech zich mao zien te redde. Op een kier waren de heer en mevrouw van Dénneree weer nor den Haag. De huusholster gaf de tweede meid en de koetsier toe een paar dage verlof. Zi'j...
nl.verhalenbank.22576
Ellert en Brammert wienen twa reuzen. Dy wennen yn Drinte op 'e heide. It wienen rovers. Op in kear gong Ellert der op út. Doe seach er in fanke, dy nom er stikem mei. Dat fanke moest dêr alle wurk by dy rovers dwaen. Op in kear sei Ellert tsjin har: "Dû mast my skeare." En doe joech er har it skearmes yn hannen. Mar doe snijde it fanke him gau de strôtte...
nl.verhalenbank.26330
Op it Barrahûs hat Kramer wenne. Dy hat my forteld, dat de boeren koenen soldaten krije fan 'e stêd, as se har net fortrouden. Dy koenen se hiere. Sa mat in froegere boer fan 't Barrahûs ek in kear in soldaet hawn ha. Hwant it gebeurde dat dêr ien kom, dy't se net fortrouden. Dy persoan wie klaeid as in frommeske. Dy persoan woe dêr sliepe. Doe lieten se...
nl.verhalenbank.27224
Keizer Karels Voorspelling. (De Noormannen) Keizer Karel vertoefde eens aan de zeekust, toen uit het grimmige Noorden de drakenschepen der Vikingen kwamen gevaren. Eenigen van zijn begeleiders meenden dat het vaartuigen waren van kooplieden uit het Zuiden, of birlinns van de Britsche eilanden. Anderen dachten dat het schepen der Zwarte Mooren waren. Maar...
nl.verhalenbank.39154
61