Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
56 results
Dutch Keywords: boer
Als dese daghen een Ruyter seker Boer, dewelcke zijn Overigheyt zijne jaerlickse Schattinghe brenghen wilde, op 't Veldt aengerant ende hem dat Geldt afgenomen heeft, heeft de Boer den Ruyter gebeden, dat hy hem een gat door zijn Hoet ende een door zijn Rock schieten wilde, ten eynde hy 't selve zijne Overigheydt toonen konde, als nu de Boer sach dat de...
nl.verhalenbank.72233
Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed...
nl.verhalenbank.32936
Koo Meulblok Koo Meulblok 1) was een klein boertje, die in den Franschen tijd de pacht moest gaan betalen in Noord Frankrijk. Onderweg werd hij door een rooversbende overvallen en meegevoerd naar een klein hutje, waar die roovers huisden. Aan den zolder hing menschenvleesch, waar de roovers van aten. Geen wonder dat Koo bang was! Op een of andere manier...
nl.verhalenbank.39309
Van den Rhijn-stroom den 26 dito. […] Van Weenen word noch gheschreven, dat een boer, willende aen sijn Heer, de jaerlickse land-pacht brenghen, door een Ruyter op 't veld aenghetast is gheworden, ende ghedwonghen sijn geld over te gheven, ende dat den boer, het selve hebbende overghegeven, den ruyter ghebeden heeft, dat hy hem een gat door den hoed ende...
nl.verhalenbank.72234
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
De legende van de Moordwoning Het moet ergens in de zestiende eeuw geweest zijn dat een aantal struikrovers op brute wijze de bewoners van de Moordwoning om het leven brachten. Midden in de nacht spijkerden ze een big met zijn staart vast aan de deur. Door het gekrijs van de big kwamen de boer, zijn vrouw en zijn kinderen één voor één naar buiten en...
nl.verhalenbank.44084
Moordhaim Veur joaren is 't gebeurd, dat op 'n Zundagmörgen de boer mit zien volk noa kerk tou was. Gain ain as de maaid was in hoes. Dou kwammen der zeuven rovers aan, mor de maaid dee grondel op deur. Dou broken ze 'n stok tou muur oet bie 't geutgat. Ondertied gaait de maaid in de schuur en hoalt de heuschovvel, zo schaarp as 'n vliem. Net as ze weer...
nl.verhalenbank.42454
To Aldegea, dêr't nou Sibbele Douma wennet, stie froeger in great foarnaem hûs mei in gracht en in brechje dat omheech lutsen wurde koe. De boer en de frou wienen fuort, mar it folk wie thús. Doe kom dêr in man mei in great pak oansetten. Dy handele yn doeken, lapkes en sok spul. Hy frege of er dêr it pak wol delsette mochte. Nou, dat koe wol. Moarn kom...
nl.verhalenbank.12196
Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de doarren allegear fêst, mar midden yn 'e nacht kommen der nachtbidders by de doar, dy fregen om hwat. Mar de faem joech se neat omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút...
nl.verhalenbank.24224
Over Platte Tijs In de Purmer, niet ver van De Rijp, woonde vroeger een beruchte boef, die Platte Tijs werd genoemd. Arme mensen hadden niets van hem te duchten. Op een dag kwam hij een boertje tegen dat somber voor zich uitkeek. "Wat scheelt er aan?" vroeg Platte Tijs. "Ach, we moeten vijftienhonderd gulden pacht betalen en we kunnen maar zevenhonderd...
nl.verhalenbank.9521
Ergens stie in pleats. Op in joun wienen de boer en de frou der op út to jounpraten. De faem wie allinne thús mei de bern. De bern leinen op bêd. Alle doarren sieten goed fêst. Doe kommen der ynbrekkers. Dy groeven in gat ûnder 'e muorre troch. Sa kommen se yn 't hûs. Mar de faem hie fornaem hwat der dwaende wie. Dy stie mei in sabel klear en houde de...
nl.verhalenbank.26190
DE MOORDWONING In dat gedeelte van Vlaardingerambacht dat de Zuidbuurt wordt genoemd, stond midden in het veld een huis, dat de Moordwoning heette. Op zekere najaarsavond kwamen er vier rovers het erf op, haalden een varken uit het kot en spijkerden het beest met zijn staart aan de staldeur vast. Op het hevig geschreeuw van het dier kwamen de boer en de...
nl.verhalenbank.32550
Een roofridder trok eens met zijn trawanten over de Peelbaan en brandschatte alle boeren. Maar de boeren staken een hooimijt aan en waarschuwden op die manier de boeren uit een ander dorp. Dezen snelden te hulp en wisten de ridder met zijn mannen op de vlucht te jagen. Want de booswichten waren niet bestand tegen zoveel schoppen, rieken en dorsvlegels. In...
nl.verhalenbank.49810
Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy faem allinne thús. Dy moest op it hûs passe. Doe kommen dêr dy nachts rovers. Der siet in gleske yn 'e doar. Ien fan 'e rovers die dat iepen en stuts syn holle der troch. De faem houde mei in swurd de kop der ôf en sette dy kop op 'e tafel....
nl.verhalenbank.19309
Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun twa man, dy woenen dêr graech sliepe. Dat mocht wol. Mar even letter hearden se wèr guon oankommen. It wienen sawn rovers. De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy...
nl.verhalenbank.21728
Schinderhinke In de donkere bossen rond Venlo hield vroeger een beruchte roversbende huis. Hun aanvoerder was Hinke, de zoon van een paardenvilder of schinder. Vandaar zijn bijnaam, Schinderhinke. Zijn vrouw, Zwarte Trui, was een zigeunerin, die haar man op zijn tochten gewapend met pistool en dolk vergezelde. Vaak lag de bende op de loer tussen de...
nl.verhalenbank.9543
Op it Bouwekleaster wenne in boer, dy soe op in moarn nei it lân ta om nei syn fé to sjen. Doe't er dêr kom, wie dêr in hiele keppel minsken yn syn lân. In frommes kom út dy keppel wei en roan op 'e boer ta. Sy sei gau: "Forhoal jo hwat, boer!" "Hwerom?" frege de boer. "Hjir komt in bern op 'e wrâld." De boer gong werom. Mar hwat wie 't gefal? Der woarde...
nl.verhalenbank.17463
Van een dankbaren dief. In de Purmer stond indertijd een groote boerenplaats waar telkens kaas gestolen werd. Dat begon den knecht te verdrieten, want hij werd er van verdacht, al kon de boer het niet bewijzen. Maar de knecht was onschuldig en die deed dus zijn best om den dader op heeterdaad te betrappen. Op de plaats waar telkens kaas weggenomen werd...
nl.verhalenbank.34994
In de Purmer stond vroeger een groote boereplaats. Daar werd voortdurend kaas gestolen. Dit begon de boereknecht te verdrieten, daar hij er telkens van verdacht werd. Hij zon dus op een list. Op de plaats waar telkens kaas gestolen werd, maakte hij een strik die hij op een bizondere manier bevestigde. Toen 's nachts de dief weerkwam, moest hij om de kaas...
nl.verhalenbank.8847
It gebeurde op in boerepleats, dy't tige iensum stie, wol gauris, dat dêr guon kamen to sliepen. Dat wegere dy boer eins noait. Op in joun kaem der in frommes. De boer syn knecht fortroude it net rjocht, dy tocht: it kin wolris in keardel wêze yn frouljusklean. Dat koed er gau to witen komme. Hy helle apels op en doe smiet er dat frommes in apel ta. Dat...
nl.verhalenbank.30143
57