Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
18 results
Place of Narration: Twijzelerheide
In nachtmerje is ien fan sawn famkes út ien húshâlding. Men mat in wiete dweil op in stoel of foar de stoel dellizze, dy't foar 't bêd stiet. Men kin ek moal op it gesicht struije. As de nachtmerje moal oan har hat, kin se net fuortkomme. Se komme troch 't kaeisgat yn 'e hûs. Yn 'e spitkeet fan Albert (Alma) en Tet spûke it. 't Wie yn 'e Harkema. Hja...
nl.verhalenbank.10691
Wienen der ergens 7 dochters, dan wie ien dêrfan in nachtmerje.
nl.verhalenbank.37663
Ien fan 'e sawn famkes út ien húshâlding wie in nachtmerje. Foar in nachtmerje sette men de toffels achterstofoar foar 't bêdsket. Men struide moal op 't gesicht.
nl.verhalenbank.38649
Fan sawn dochters is de saunde in nachtmerje. Nachtmerjes komme faek oer 't wetter yn 't ien of oare ding. Sy sjonge hiel moai.
nl.verhalenbank.28835
Fan sawn jonges is ien in wjerwolf. Fan sawn famkes is ien in nachtmerje. In nachtmerje komt troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
nl.verhalenbank.33428
Om gjin lêst fan in nachtmerje to hawwen, moest men in pear toffels of in pear skuon achterstofoar foar 't bêd sette. Froeger struiden se wol moal. Guon ha wol in nachtmerje fangd.
nl.verhalenbank.23772
Yn Grinslân hienen jy spûkskuorren. Dêr koenen jy nachts net wêze. Jy waerden fan 't plak smiten. De weinen rieden dêr samar út harsels oer 'e telle by nacht. De tsjerne bigoun út har sels.
nl.verhalenbank.37665
Fan ien fan 'e sawn dochters, dy't op elkoar folgje, sûnder jonges der tusken is de âldste of de jongste in nachtmerje. Fan ien fan 'e sawn soannen is ien in wjerwolf.
nl.verhalenbank.23774
De nachtmerjes kamen troch 't kaeisgat yn 'e hûs. By ús thús hienen se gjin slotten op 'e bûtendoarren. Heit woe gjin kaeisgatten ha fanwege de nachtmerjes. Fan bûten hienen wy in ring en fan binnen kom der in houtsje op 'e klip.
nl.verhalenbank.34480
In nachtmerje kin troch 't kaeisgat yn 'e hûs komme. Yn Hiltsjemoaiwâlden hat in nachtmerje wenne. Myn wiif lei us op in kear op bêd, doe seach se dat Janke Jan de doar iepen draeide (Janke Jan syn mem wie in tsjoenster en hy wie in nachtmerje) Janke Jan wie in soan fan âlde Minne Ael. "Ik seach dat Janke Jan by my kom. Hy draeide my de hals ticht, ik ha...
nl.verhalenbank.28767
Hindrik van der Veen fan Twizelerheide hie forkearing mei Iebeltsje, Dy wenne oan it Wyldpaed. As Hindrik by har op siet, moest er altyd foar tolven wer fuort. Dat woe Iebeltsje bislist sa ha. Hindrik tocht, it wie nuver, dat dat altyd moest. Dat soe fêst in reden ha, tocht him, en hy woe wol us wite, hwat dy reden dêrfan wie. Dat, op in kear, doe bleau...
nl.verhalenbank.22116
Yn Kloosterburen tsjinne ik by in roomse boer. Dêr wie 'k forlegen fan 'e nachtmerjes. Doe sei de boer tsjin my: "Ik sal dy helpn, wicht." Doe struide er roggemoal op 'e stoel foar myn bêd. Doe krige ik gjin lêst mear.
nl.verhalenbank.20108
Fan 'e sawn dochters is ien in nachtmerje. Se setten de toffels achterstofoar foar 't bêd om der gjin lêst fan to hawwen. Ek struiden se wol moal op 't gesicht op 't bêd.
nl.verhalenbank.38323
Fan ien fan 'e sawn opelkoar folgjende dochters is ien in nachtmerje. Nachtmerjes flechtsje hynders flechtsjes yn 'e moanjes. Mem sei wolris, in nachtmerje wie sa'n leaf, lyts mantsje. Ik ha wolris heard dat se oer it wetter farren komme en dan tige moai sjonge, en dat se troch it kaeisgat yn 'e hûs komme.
nl.verhalenbank.28442
In nachtmerje is in minske. It is in minske dat in straf hat. Sa'n minske mat sawn jier lang in nachtmerje wêze. Ik ha faek lêst fan nachtmerjes hawn. Ien kear ha'k ien sjoen. Myn man wie fuort. 't Wie hiel ier yn 'e moarn. Ik wie allinnich thús mei twa berntsjes. Doe fornaem ik ien oankommen. 't Wie in manspersoan, in skipper. Hy hie in brún pakje oan,...
nl.verhalenbank.20096
Ik lei op bêd. 't Wie hjir yn dit hûs. Ik seach in deakiste. Op dy kiste wie in kat. Dy kat sprong mei in plof op 'e groun. De kiste seach ik tige dúdlik. De hantfetten en alles koe 'k bêst ûnderskiede. Doe kaem der hwat by my op bêd. Ik lei op 'e rêch. Datselde kaem op 't fuottenein by my en gong sa by my op oan 'e hals ta. Ik koe net sjen hwat it wie....
nl.verhalenbank.22021
Nachtmerjes, plichte ús mem to sizzen, dy kinne troch 't gat fan in flesse hinne. Men kin se 't bêste keare mei roggemoal. Hwant rogge is heilich. It wie yn 'e simmer en tige soel. Doe't it bêdgongerstiid woarde, sei heit: "Ik gean oer de flier lizzen, 't is my to binaud yn 't bêdsté." 't Wie ljochtmoannewaer en heit koe alles bûten sjen. Doe seach er...
nl.verhalenbank.20110
De nachtmerjes kamen hjir fan 'e oare kant fan 'e Burgumermar wei. Se dreauwen yn in bûteraed oer de mar, fortelde ús heit. It mat us in kear gebeurd wêze, doe kom der ien oan 't Swartkrús ta. Dy soe hjir of dêr hinne om ien to wurgen. Wylst se oer de mar kaem yn har bûteraed song se har heechste liet. Dat klonk prachtich. Der wie doe krekt in feint yn 't...
nl.verhalenbank.23422
18