Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
57 results
Place of Narration: Harkema
Froeger makken se in krús fan klompen - alle klompen op 'e kop - om 'e nachtmerje to kearen. Dat krús, dêr koenen se net oer, dat wie it krús fan Jezus.
Sy hienen by Jehannes altyd alle klompen foar yn 't gonkje op 'e kop. Dan knoffele de nachtmerje de skonken. Alde Tiet krige de skuld. Dat wie de nachtmerje, seinen se by Hindriks Truis. Dy hie us in kear by harren de reed lâns gong. Hja hienen 'navend' tsjin har sein. Doe hienen se òmsjoen, en doe wie se spoarloas verdwenen. Jehannes wie stjerrend-binaud...
As ien sawn op elkoarfolgjende dochters hat, is ien fan dy dochters in nachtmerje. In nachtmerje komt by oaren yn 'e hûs troch 't kaeisgat hinne en soms ek wol ûnder 'e doar troch. As men in fleartokke ophinget foar 't bêd kin men de nachtmerje keare.
In nachtmerje wie in frommeske. Ien fan 'e sawn dochters, as der gjin jonge tusken wie, wie in nachtmerje. Gearte Harmke - in dochter fan Knjillis Hut en Hinke fan der Tuin - wie èk in nachtmerje. Har eigen susters ha 't wol forteld. As men in nachtmerje keare wol, mat men wyt moal foar 't bêd struije. Nachtmerjes flechtsje nachts wol flechtsjes yn 'e...
nl.verhalenbank.24343
Ek us in kear, doe kom Jehannes thús, doe sei er: "Nou ha se my hwat oanret, dat helpt: Twa nije nuddeltsjes matte krúst boven de bêdsplanke yn 't hout set wurde. Hwant in nachtmerje mat troch de allerlytste gatsjes, en dêr kin se noait troch." In nacht of hwat gong it goed, mar doe wie 't wer mis. Doe hie de nachtmerje Jehannes wer topakken.
In nachtmerje wie in frommeske. Sy kom troch 't kaeisgat by de lju yn 'e hûs.
Om jin tsjin nachtmerjes to biskermjen mat men in nuddel yn 'e bêdsplanke dwaen.
Hynders dy't lêst hienen fan nachtmerjes struiden se moal of kaf op 'e rêch.
nl.verhalenbank.21236
Rêdde jy it op en kom op 'e side to lizzen, dan ha jy gjin lêst mear fan nachtmerjes.
Om nachtmerjes to kearen, mat men achterstofoar op bêd gean.
Wol men gjin lêst fan nachtmerjes ha, dan mat men in bibel foar 't bêd dellizze. Dêr komt net in nachtmerje oer.
Fan 'e sawn dochters is ien in nachtmerje.
As der minsken wienen, dy't sawn dochters hienen, dan wie ien dêrfan in nachtmerje. Sa'n nachtmerje kom nachts by de minsken. Sy kom earst op 't fuottenein, by de teannen en gong sa stadich omheech. Op 't lêst siet se op 't boarst en dan knypte se de minsken de hals ticht. Se kom yn 'e hûs troch 't kaeisgat. Dêrom lieten de lju de kaei nachts yn 'e doar...
Ik haw in boer kend, dy hie in hynder, dêr kom alle nachten in nachtmerje by. Doe hat de boer op oanrieden fan in oar it dier moal op 'e kont struid en sûnt kom se noait wer op 't hynder.
Myn skoanmem hat us in nachtmerje by har hawn. Doe wie se net rjocht goed. Dy nachtmerje sei: "Lang sil 'k jo net pleagje, mar 'k sil al even by jo sjen." As de toffels mei de hakken nei 't bêd ta stienen, krige men gjin lêst fan 'e nachtmerje, sei skoanmem.
Geart Hamstra wie by in boer yn 'e ûngetiid. Greate Mindert wie ek by dyselde boer. Mar Mindert wie in nachtmerje en kaem elke nacht by him, dat er hast gjin siken mear helje koe. De boer wie lulk op greate Mindert, hwant Geart sei: "Ik bliuw hjir net." Geart wie in prima arbeider, mar hy rekke fuort.
Sjouk har suster seach op in kear in nachtmerje oankommen. Hja lei op bêd. It wie in ding, sa great as in ichelbaerch. It wie brún. It sprong har op 'e fuotten, doe op 't lichem. Al hiel gau wie se sûnder siken.
nl.verhalenbank.17537
Der wie in feint, dy hiet fan Steven. Hy wenne yn Houtigehage oan 'e 'Trije Roede'. Hy reizge ris nei Drachtster Merke ta en woe dêr forkearing ha mei in fanke, mar dat fanke woe net. Dy nachts kom dat fanke by him op bêd as in nachtmerje.
Foar in nachtmerje mat men de klompen omkeare en ûnder 'e drompel duveldrek lizze.
In nachtmerje, sizze se, is ien fan sawn dochters. Sy komt ta 't slotsgat yn 'e hûs. Docht men in krús foar de drompel, dan kin se der net yn komme. Dan hat se gjin macht. Guon dienen ek wol duveldrek ûnder 'e drompel. Dat dienen se ek om tsjoensters to kearen.
57