Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
136 results
Dutch Keywords: zeven
4. Nachtmerries kwamen veel voor; ik heb ze ook meegemaakt. Als er een gezin was met zeven dochters, dan was een van de meisjes een nachtmerrie. Wanneer je nuop bed lag, dan kon zo’n nachtmerrie komen en die ging de keel dicht knijpen. Je kreeg gewoon geen lucht meer. En het werkelijk leek, alsof er een vrouwmens aan kwam. Er was een middel, om van de...
nl.verhalenbank.46288
Wilde men een nachtmerrie vangen, dan werd der wat meel op 'e stoel foar 't bed smeten. Dat plakt vast, dan kan se niet fotkomen en dan komt se niet weer. Eén van zeven dochters, werd der seid, doar was altyd een nachtmerrie bij.
nl.verhalenbank.27318
Zevende zoon De zevende zoon en de veertiende dochter hebben het voorrecht om zekere ziekten, in Zuid Holland vooral, het koningszeer te genezen. De zevende dochter is een nachtmerrie. Wie heden ten dage nog de proef wil nemen van de geneeskracht des zevenden zoons, vervoege zich op een Zaterdag te Utrecht, in het huis de Gesloten Steen op de Oude...
nl.verhalenbank.39439
Fan sawn famkes út ien húshâlding is ien in nachtmerje. In nachtmerje komt troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
nl.verhalenbank.29629
Ien fan sawn dochters, seinen se froeger, wie in nachtmerje. De bern woarden froeger wol bang makke, dan woarde der sein: "Pas mar op, aenst komt de nachtmerje, dan krijt er dy."
nl.verhalenbank.22840
In nachtmerje wie in frommes. Ien fan 'e sawn dochters wie in nachtmerje. Hja koe troch 't kaeisgat yn 'e hûs komme. Hja kaem ek wol by de hynders. Dan bigounen dy bot to skoppen. De nachtmerje makke flechtsjes yn 'e moanjes.
nl.verhalenbank.32117
Ien fan sawn famkes út ien húshâlding is in nachtmerje. Om gjin lêst fan nachtmerjes to krijen struiden se moal foar 't bêd en se setten de toffels mei de hakken nei 't bêdsket ta.
nl.verhalenbank.29938
Ien fan 'e sawn dochters dy't achter elkoar binne, is in nachtmerje. In nachtmerje komt troch 't sleutelgat yn 'e hûs. Men mat de skuon of toffels forkeard foar 't bêd sette, mei de hakken nei 't bêd ta, dat is in middel om der gjin lêst fan to krijen. Sy meije neat meinimme. Men kin ek moal struije. Sy flechtsje de moanjes fan 'e hynders. Nachtmerjes...
nl.verhalenbank.24896
Fan sawn op elkoar folgjende famkes is ien in nachtmerje. Fan sawn op elkoar folgjende jonges is ien in wjerwolf. De nachtmerje heart men altyd wol oankommen. Ik forskou de klompen altyd, as ik der jouns ynkom. Ik set se noait rjocht njonken elkoar del.
nl.verhalenbank.25421
As ien sawn op elkoarfolgjende dochters hat, is ien fan dy dochters in nachtmerje. In nachtmerje komt by oaren yn 'e hûs troch 't kaeisgat hinne en soms ek wol ûnder 'e doar troch. As men in fleartokke ophinget foar 't bêd kin men de nachtmerje keare.
nl.verhalenbank.25524
Fan 'e sawn dochters dy't op elkoar folgje is ien in nachtmerje. As mem de nachtmerje krige, sei se, hja hearde de rokken wol ritseljen. Dan foel der hwat op har del. Hwat rogge yn 'e klompen dwaen helpt, seinen se. Sy hongen ek wol flear foar 't bêd. (flearstokken)
nl.verhalenbank.25108
Ek by de minsken kaem de nachtmerje. In nachtmerje kaem troch 't slotsgat en socht it bêd fan 'e minsken op. De minsken setten de toffels achterstofoar foar 't bêd en hâldden de kaei yn 't slotsgat. De minsken bestruiden har mei moal. Dan bleauwen de nachtmerjes op 'e minsken sitten en koenen se der net wer ôf komme. Fan 'e sawn famkes út ien húshâlding...
nl.verhalenbank.29509
In nachtmerje wie in frommeske. Ien fan 'e sawn dochters, as der gjin jonge tusken wie, wie in nachtmerje. Gearte Harmke - in dochter fan Knjillis Hut en Hinke fan der Tuin - wie èk in nachtmerje. Har eigen susters ha 't wol forteld. As men in nachtmerje keare wol, mat men wyt moal foar 't bêd struije. Nachtmerjes flechtsje nachts wol flechtsjes yn 'e...
nl.verhalenbank.24343
Binne der sawn famkes yn ien húshâlding, dan is ien dêrfan in nachtmerje. Se ha wol by my west. Dan koe 'k gjin siken mear krije. Men struide wol moal. Moal hinget oan. Hie in nachtmerje moal oan har, dan koe se net wer fuortkomme. Men sette ek wol de toffels mei de hakken tsjin 't bêdsket oan. Se kamen ek by de hynders. Dan hienen de dieren knopen yn 'e...
nl.verhalenbank.30491
Fokke Weening hat by de Nije Wei wenne. Hy hie sawn dochters. Ik praette noait net folle mei him. Mar doe bin ik us in kear mei him mei west to wjudden nei de Grinzer klaei. Doe fortelde er my, dat ien fan syn dochters in nachtmerje wie. Mar hy woe net sizze hokker. Om nachtmerjes to kearen kin men moal struije of de klompen omkeare.
nl.verhalenbank.22240
Fan 'e sawn op elkoar folgjende dochters is ien in nachtmerje. Om der gjin lêst fan to krijen leinen se fleartokken foar 't bêd, of sy setten de klompen forkeard del of sy struiden moal op 't gesicht.
nl.verhalenbank.25260
Hwannear't der yn in húshâlding sawn famkes binne, is der in nachtmerje ûnder. As jy op 'e rêch lizze krije jo lêst fan sa'n nachtmerje. As jo der gjin lêst fan ha wolle matte jo de iene skoech mei de hakke en de oare skoech mei de tean tsjin 't bêdsket oan sette. Jo kinne ek in wiete dweil foar 't bêd lizze. Heit hat wolris forteld, dat guon ris in...
nl.verhalenbank.32640
Ien fan sawn dochters is in nachtmerje. In nachtmerje komt ta 't slotsgat yn. In nachtmerje kin de minsken hast smoare, sa bot knypt se. Men mat de klompen oarsom lizze of duveldrek foar de strjitte lizze. Dan hat men der gjin lêst fan.
nl.verhalenbank.22325
Ien fan sawn dochters is in nachtmerje. Wol men gjin hinder fan 'e nachtmerje ha, dan smyt men moal op 'e stuollen en foar 't bêd. Dan kinne se net by jin komme. Se hingje ek wol in fleartokke foar 't bêd.
nl.verhalenbank.21890
Hjir hat in mem wenne dêr kom altyd in nachtmerje by. Dy koe troch alle lytse gatsjes. 't Wie in frommeske. Hy hat har in kear achter de keamersdoar stean sjoen. Hja hie lang hier op 'e holle. Ien fan sawn dochters is in nachtmerje. Om har to kearen mat men de klompen onrjocht delsette.
nl.verhalenbank.24652
136