Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
12 results
Dutch Keywords: nat
Als je erg de nachtmerrie had, dan moest je een natte dweil voor het bed leggen of een kruissie bij 't bed hange.
Nachtmerrie ± 50 Jaar geleden geloofden sommigen, dat men 's nachts, als men te bed lag, van de "maar" bereden kon worden. Dan viel er plotseling een zeker "iets" als een grote natte zak boven op uw gehele lichaam, waardoor ge geheel en al bedekt werd en dat zo zwaar en akelig drukte, dat ge u niet het minst bewegen of verroeren kon, totdat na enige tijd...
Dan stinge ze tekeer te gaan, waterdoornat op stal. Dat was zo sterk, ik had is een paard verkocht en die man kwam bij me. ,,Hij heb vannacht de nachtmerrie gehad''. Dan tekenden ze een kruisje.
In nachtmerje is ien fan sawn famkes út ien húshâlding. Men mat in wiete dweil op in stoel of foar de stoel dellizze, dy't foar 't bêd stiet. Men kin ek moal op it gesicht struije. As de nachtmerje moal oan har hat, kin se net fuortkomme. Se komme troch 't kaeisgat yn 'e hûs. Yn 'e spitkeet fan Albert (Alma) en Tet spûke it. 't Wie yn 'e Harkema. Hja...
Hat men lêst fan in nachtmerje, dan in wiete dweil foar 't bêd lizze.
Der wenne in boer yn Surhústerfean, as dy moarns by 't hynder kom yn 'e stâl. dan wie 't beest kletstrochwiet fan 't swit. Alle nachten siet der in nachtmerje op 'e rêch fan 't beest en dy ried dan op him om.
nl.verhalenbank.26044
Ien fan sawn famkes is in nachtmerje. Sy komme troch 't slotsgat. Se ride ek op hynders om. Dan krije dy dieren 't ôfgryslike binaud, dan skoppe se der oer. En har bealch wurdt dweiltrochwiet fan swit. Dy nachtmerjes meitsje flechtsjes yn 'e moanjes. Nachtmerjes kin men net fange, se binne glêd. Men kin 't bêst moal op bêd struije om se to kearen. Ik...
nl.verhalenbank.19525
Nachtmerjes komme in bulte by hynders. Dan ha de hynders lange flechten yn 'e manen. Dan matte se skerpe seinen boven de hynders hingje. Dan komme de nachtmerjes net wer, wurdt der sein. As der in nachtmerje by in hynder komt, kin men dat skoan fornimme. Dan dânset it yn 'e stâl om en it is trochwiet fan swit.
Ik haw in kammeraet hawn, dy hat wol gauris in nachtmerje by him hawn. Hy fortelde my: "Op in nacht seach ik har oankommen. Mar ik tochte: 'Ast hjir nou aenst biste sil 'k dy in traep forkeapje, datst net wer komst'. En 'k hie se sa hast foar myn skonken en doch in traep nei har - en trape ik dêr net dwars troch de sketten hinne?" De nachtmerje kaem der...
In nachtmerje wie in frommeske. Ien fan sawn famkes dy't opelkoar folgje yn in húshâlding is in nachtmerje. Sy kinne oeral troch; troch 't kaaisgat, ûnder 'e doar troch en troch kieren. Sa komme se by de lju yn 'e hûs. Se komme ek by hynders. Se leinen wol in wiete dweil foar de doar del om der gjin lêst fan to hawwen. Se struiden ek wol moal op 't...
Nachtmerjes, dêr dienen se fan alles tsjin yn 'e Harkema. Se dienen duveldrek ûnder 'e drompel. Foar de stoel dy't foar 't bêd stie, struiden se moal oer de flier. (nachtmerjes meije neat meinimme). Sy struiden ek moal op it gesicht en op 'e tekkens. Sy leinen in wiete dweil foar 't bêd. Sy leinen in krús ûnder in dweil. De toffels of de klompen setten...
I. Mythologische Sagen: De Tooverwereld: 2. Maren. No. 184. In Nispen stond het paard van een boer, die tevens brouwer was en in het dorp dichtbij de kerk woonde, "heelemaal nat van zweet en met de pooten naar binnen gedraaid" op stal. Op zekeren nacht hoorde de boer, die van zorg over zijn paard niet slapen kon, leven in de stal. Hij schoot met zeven...
14