Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
29 results
Dutch Keywords: meisje
Nachtmerrie Thans geeft men aan de nachtmerrie algemeen een natuurlijke verklaring. Vroeger werd veel verteld, dat na een afgebroken verloving 't meisje den jongen kwam plagen met de nachtmerrie. Als afweermiddel gold een kruik vol urineren en deze gesloten onder het bed bewaren. De vrijster keerde dan terug en verloste den vijer van de kwaal. Heden legt...
4. Nachtmerries kwamen veel voor; ik heb ze ook meegemaakt. Als er een gezin was met zeven dochters, dan was een van de meisjes een nachtmerrie. Wanneer je nuop bed lag, dan kon zo’n nachtmerrie komen en die ging de keel dicht knijpen. Je kreeg gewoon geen lucht meer. En het werkelijk leek, alsof er een vrouwmens aan kwam. Er was een middel, om van de...
Ja, de nachtmerrie, dat heb ik zelf nog meegemaakt. Tegen jou gezeid, ik had verkering met een meissie in 't achterland. We zitten te vrijen in het boenhok. Toen krijgt het paard van die boer de nachtmerrie! Snuiven en slaan. Die boer d'r uit. Hij hong d'r een lantaarn bij. Toen was het over. Vroeger stong d'r een eindje hier vandaan* een boom en dat...
I. De duivel 4. Wordt van hem verteld, dat hij, evenals de nachtmerrie de mensen berijdt of dat hij bepaalde mensen (b.v. de vloekers) achtervolgt? Hij vervolgde meisjes, die zuster (non) wilden worden om hen er van af te houden (legende?)
Fan sawn jonges út ien gesin is ien in wjerwolf. Fan sawn famkes út ien gesin is ien in nachtmerje.
In nachtmerje is in frommeske, dat troch it kaeisgat yn 'e hûs komt.
Ien fan sawn famkes út ien húshâlding is in nachtmerje.
Men geloofde hier vroeger aan weerwolven, zwarte honden, zwarte of witte katten, nachtmerries en heksen. Zo ken ik uit Langerak (Zuid-Holland) een verhaal, dat als volgt luidt: Een jongeman trachtte een meisje voor zich te winnen. Zij was echter niet op hem gesteld. Op een avond, toen hij naar haar op weg was, ontmoette hij op zijn weg een hele troep...
Om in tsjoenster to kearen leinen se duveldrek ûnder 'e drompel. Ek wol lei men in fleartûke oer de drompel. Fan sawn op elkoar folgjende famkes is ien in nachtmerje. Fan sawn op elkoar folgjende jonges is ien in wjerwolf.
Fan sawn famkes is ien in nachtmerje. Fan sawn jonges is ien in wjerwolf. Us mem plichte to sizzen: Dû mast net sa gulzich ite, dû koest wol in wjerwolf wêze. Men seit ek: frette as in wjerwolf.
Der wie in feint, dy hiet fan Steven. Hy wenne yn Houtigehage oan 'e 'Trije Roede'. Hy reizge ris nei Drachtster Merke ta en woe dêr forkearing ha mei in fanke, mar dat fanke woe net. Dy nachts kom dat fanke by him op bêd as in nachtmerje.
Ien fan 'e sawn famkes út ien húshâlding wie in nachtmerje. Foar in nachtmerje sette men de toffels achterstofoar foar 't bêdsket. Men struide moal op 't gesicht.
As der in húshâlding is mei 7 famkes is ien dêrfan in nachtmerje. Hja kin troch 't kaeisgat hinne. Sa komt se by in oar yn 'e hûs. De lju struije moal oer 't bêd om der gjin lêst fan to krijen.
In nachtmerje is in minskelik wêzen. Meastal is 't in frommeske, mar soms is 't ek wolris in man. Der wurdt wol biweard dat as der sawn dochters binne dan is ien dêrfan in nachtmerje. In nachtmerje giet de minsken nachts op it boarst sitten.
As der sawn famkes yn in gesin binne, dy't elkoar opfolgje, sûnder dat der in jonge tusken is, is ien fan dy famkes in nachtmerje. In nachtmerje kin altyd yn 'e hûs komme, se kin troch alle gatsjes. Sa komt se by de minsken op bêd. Dy kinne har dan net forroere. Se wolle roppe, mar se kinne net. Dan hat de nachtmerje har yn 'e macht. Men docht de toffels...
nl.verhalenbank.37881
Geale bakker hie altyd lêst fan nachtmerjes. Op in kear tocht er: "Nou wòl 'k fannacht wekker bliuwe. Dan sil 'k sjen dat ik har fange kin." Hy hie wekker op bêd lein. 't Duorre net lang, doe wie dêr in frommes oankaem. Dy hied er beetpakt. Hy koe har tige skoan - 't wie ien út 'e Westerein - mar hy woe net sizze hwa 't it wie. Hja wie troch 't kaeisgat...
nl.verhalenbank.36544
Hjir yn 'e Westerein wie in man, dy hie ek altyd lêst fan in nachtmerje. Hy wenne yn 'e Tsjerkestrjitte. Op in kear hied er moal struid foar 't bêd, en dêr hat er dy nachtmerje mei fangd. Doe koe se net wer fuortkomme. Doe wie 't de dochter fan tige wolstelde lju, dy't dêr de oare moarns by de tafel siet. Hja liet him bilove dat er [it] net tsjin oare...
nl.verhalenbank.29778
Hindrik van der Veen fan Twizelerheide hie forkearing mei Iebeltsje, Dy wenne oan it Wyldpaed. As Hindrik by har op siet, moest er altyd foar tolven wer fuort. Dat woe Iebeltsje bislist sa ha. Hindrik tocht, it wie nuver, dat dat altyd moest. Dat soe fêst in reden ha, tocht him, en hy woe wol us wite, hwat dy reden dêrfan wie. Dat, op in kear, doe bleau...
Ien fan Roel Bakkers jonges, Peters, hat forkearing hawn mei Harmke fan Knjillis Hut. Mar doe ha se Peters forteld, dat Harmke wie ien fan sawn dochters (letter binne der noch trije by kom), doe hat Peters de forkearing útmakke. Hy woe 't net riskeare om mei in nachtmerje to trouwen.
Der wie us in feint, dêr kom yn 'e nacht in nachtmerje by. Doe krige er har to pakken. Sy wie fangd. It wie och sa'n moaije faem. Hy hâldde har by him en hy troude mei har. Sy krigen ien bern togearre. Hja wie troch in stikken gleske yn 't bûthús yn kom en dat hie de feint fuort meitsje litten. Dêrtroch koe se der net wer útkomme, hwant nachtmerjes matte...
32