Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
29 results
Dutch Keywords: meisje
Nachtmerrie Thans geeft men aan de nachtmerrie algemeen een natuurlijke verklaring. Vroeger werd veel verteld, dat na een afgebroken verloving 't meisje den jongen kwam plagen met de nachtmerrie. Als afweermiddel gold een kruik vol urineren en deze gesloten onder het bed bewaren. De vrijster keerde dan terug en verloste den vijer van de kwaal. Heden legt...
nl.verhalenbank.13520
4. Nachtmerries kwamen veel voor; ik heb ze ook meegemaakt. Als er een gezin was met zeven dochters, dan was een van de meisjes een nachtmerrie. Wanneer je nuop bed lag, dan kon zo’n nachtmerrie komen en die ging de keel dicht knijpen. Je kreeg gewoon geen lucht meer. En het werkelijk leek, alsof er een vrouwmens aan kwam. Er was een middel, om van de...
nl.verhalenbank.46288
Ja, de nachtmerrie, dat heb ik zelf nog meegemaakt. Tegen jou gezeid, ik had verkering met een meissie in 't achterland. We zitten te vrijen in het boenhok. Toen krijgt het paard van die boer de nachtmerrie! Snuiven en slaan. Die boer d'r uit. Hij hong d'r een lantaarn bij. Toen was het over. Vroeger stong d'r een eindje hier vandaan* een boom en dat...
nl.verhalenbank.50944
I. De duivel 4. Wordt van hem verteld, dat hij, evenals de nachtmerrie de mensen berijdt of dat hij bepaalde mensen (b.v. de vloekers) achtervolgt? Hij vervolgde meisjes, die zuster (non) wilden worden om hen er van af te houden (legende?)
nl.verhalenbank.127124
Ien fan sawn famkes út ien húshâlding is in nachtmerje.
nl.verhalenbank.38163
Fan sawn jonges út ien gesin is ien in wjerwolf. Fan sawn famkes út ien gesin is ien in nachtmerje.
nl.verhalenbank.38395
In nachtmerje is in frommeske, dat troch it kaeisgat yn 'e hûs komt.
nl.verhalenbank.37205
Men geloofde hier vroeger aan weerwolven, zwarte honden, zwarte of witte katten, nachtmerries en heksen. Zo ken ik uit Langerak (Zuid-Holland) een verhaal, dat als volgt luidt: Een jongeman trachtte een meisje voor zich te winnen. Zij was echter niet op hem gesteld. Op een avond, toen hij naar haar op weg was, ontmoette hij op zijn weg een hele troep...
nl.verhalenbank.13468
Ien fan 'e sawn famkes út ien húshâlding wie in nachtmerje. Foar in nachtmerje sette men de toffels achterstofoar foar 't bêdsket. Men struide moal op 't gesicht.
nl.verhalenbank.38649
In nachtmerje is in minskelik wêzen. Meastal is 't in frommeske, mar soms is 't ek wolris in man. Der wurdt wol biweard dat as der sawn dochters binne dan is ien dêrfan in nachtmerje. In nachtmerje giet de minsken nachts op it boarst sitten.
nl.verhalenbank.37223
As der in húshâlding is mei 7 famkes is ien dêrfan in nachtmerje. Hja kin troch 't kaeisgat hinne. Sa komt se by in oar yn 'e hûs. De lju struije moal oer 't bêd om der gjin lêst fan to krijen.
nl.verhalenbank.38307
Der wie in feint, dy hiet fan Steven. Hy wenne yn Houtigehage oan 'e 'Trije Roede'. Hy reizge ris nei Drachtster Merke ta en woe dêr forkearing ha mei in fanke, mar dat fanke woe net. Dy nachts kom dat fanke by him op bêd as in nachtmerje.
nl.verhalenbank.15520
Fan sawn famkes is ien in nachtmerje. Fan sawn jonges is ien in wjerwolf. Us mem plichte to sizzen: Dû mast net sa gulzich ite, dû koest wol in wjerwolf wêze. Men seit ek: frette as in wjerwolf.
nl.verhalenbank.37838
Om in tsjoenster to kearen leinen se duveldrek ûnder 'e drompel. Ek wol lei men in fleartûke oer de drompel. Fan sawn op elkoar folgjende famkes is ien in nachtmerje. Fan sawn op elkoar folgjende jonges is ien in wjerwolf.
nl.verhalenbank.38006
Hjir yn 'e Westerein wie in man, dy hie ek altyd lêst fan in nachtmerje. Hy wenne yn 'e Tsjerkestrjitte. Op in kear hied er moal struid foar 't bêd, en dêr hat er dy nachtmerje mei fangd. Doe koe se net wer fuortkomme. Doe wie 't de dochter fan tige wolstelde lju, dy't dêr de oare moarns by de tafel siet. Hja liet him bilove dat er [it] net tsjin oare...
nl.verhalenbank.29778
Doe't myn wiif Sjouk noch faem wie, hie se faek lêst fan nachtmerjes. Sy slepte op 'e souder en sy hearde de nachtmerje wol by de trap opkommen. It wie slim sa't dy nachtmerje har altyd pleage. Doe sei har mem tsjin har: "Ast de nachtmerje nou wer oankommen hearste dan mast hinnegean en siz trije kear hiel lûd: "Duvel, duvel, duvel, dû wurdst gjin baes...
nl.verhalenbank.17536
Der wie us in feint, dêr kom yn 'e nacht in nachtmerje by. Doe krige er har to pakken. Sy wie fangd. It wie och sa'n moaije faem. Hy hâldde har by him en hy troude mei har. Sy krigen ien bern togearre. Hja wie troch in stikken gleske yn 't bûthús yn kom en dat hie de feint fuort meitsje litten. Dêrtroch koe se der net wer útkomme, hwant nachtmerjes matte...
nl.verhalenbank.20577
Ien fan Roel Bakkers jonges, Peters, hat forkearing hawn mei Harmke fan Knjillis Hut. Mar doe ha se Peters forteld, dat Harmke wie ien fan sawn dochters (letter binne der noch trije by kom), doe hat Peters de forkearing útmakke. Hy woe 't net riskeare om mei in nachtmerje to trouwen.
nl.verhalenbank.20954
As der yn in húshâlding sawn famkes binne, is ien dêrfan in nachtmerje. Men kin in nachtmerje keare troch de klompen achterstefoar foar de doar to setten of men kin hinnegean en meitsje mei de klomp in krús op it paed, dêr't de nachtmerje lâns moat. Dêr kin in nachtmerje net oer hinne komme.
nl.verhalenbank.12265
Ien fan sawn famkes út ien húshâlding wie in nachtmerje. In nachtmerje kom by de lju yn 'e nacht yn 'e hûs en gong dan by ien op 't boarst sitten. Dan krige dyselde 't binaud. Guon gongen hinne en struiden moal; as de nachtmerje dat oan har hie, koe se net fuortkomme. Se kommen ek by de hynders. Dy dieren bigounen dan to switten fan binaudens. De oare...
nl.verhalenbank.34616
32