Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
9 results
Dutch Keywords: dweil
Als je erg de nachtmerrie had, dan moest je een natte dweil voor het bed leggen of een kruissie bij 't bed hange.
Hwannear't der yn in húshâlding sawn famkes binne, is der in nachtmerje ûnder. As jy op 'e rêch lizze krije jo lêst fan sa'n nachtmerje. As jo der gjin lêst fan ha wolle matte jo de iene skoech mei de hakke en de oare skoech mei de tean tsjin 't bêdsket oan sette. Jo kinne ek in wiete dweil foar 't bêd lizze. Heit hat wolris forteld, dat guon ris in...
nl.verhalenbank.32640
In nachtmerje is ien fan sawn famkes út ien húshâlding. Men mat in wiete dweil op in stoel of foar de stoel dellizze, dy't foar 't bêd stiet. Men kin ek moal op it gesicht struije. As de nachtmerje moal oan har hat, kin se net fuortkomme. Se komme troch 't kaeisgat yn 'e hûs. Yn 'e spitkeet fan Albert (Alma) en Tet spûke it. 't Wie yn 'e Harkema. Hja...
Hat men lêst fan in nachtmerje, dan in wiete dweil foar 't bêd lizze.
Nachtmerjes kin men oankommen hearre. Sy meitsje flechtsjes yn 'e moanjes fan 'e hynders. Dat ha 'k wol ris sjoen. Wol men der gjin lêst fan ha, dan mat men in wiete dweil foar 't bêd lizze.
nl.verhalenbank.25946
Ik haw in kammeraet hawn, dy hat wol gauris in nachtmerje by him hawn. Hy fortelde my: "Op in nacht seach ik har oankommen. Mar ik tochte: 'Ast hjir nou aenst biste sil 'k dy in traep forkeapje, datst net wer komst'. En 'k hie se sa hast foar myn skonken en doch in traep nei har - en trape ik dêr net dwars troch de sketten hinne?" De nachtmerje kaem der...
In nachtmerje wie in frommeske. Ien fan sawn famkes dy't opelkoar folgje yn in húshâlding is in nachtmerje. Sy kinne oeral troch; troch 't kaaisgat, ûnder 'e doar troch en troch kieren. Sa komme se by de lju yn 'e hûs. Se komme ek by hynders. Se leinen wol in wiete dweil foar de doar del om der gjin lêst fan to hawwen. Se struiden ek wol moal op 't...
Nachtmerjes, dêr dienen se fan alles tsjin yn 'e Harkema. Se dienen duveldrek ûnder 'e drompel. Foar de stoel dy't foar 't bêd stie, struiden se moal oer de flier. (nachtmerjes meije neat meinimme). Sy struiden ek moal op it gesicht en op 'e tekkens. Sy leinen in wiete dweil foar 't bêd. Sy leinen in krús ûnder in dweil. De toffels of de klompen setten...
In nachtmerje is ien fan sawn of mear dochters. Wibe Aechje wie in nachtmerje (Hja wie in dochter fan Knjillis Hut (= Alma)) Harmke (Gearte Harmke) wie in oare dochter fan Knjillis Hut (dêr wienen tsien dochters); dat wie in tsjoenster. Dy koe har yn in kat foroarje. De katten hâlde forgaderingen, ien hat de leiding. Dan sjonge se. As jo sa'n kat in...
9