Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
26 results
Dutch Keywords: bezoeken
Ja, de ouwerwetse mense geloofde in de nachtmerrie. As de war in de mane zat, dan zeje ze: "Hij heb de nachtmerrie gehad".
Ja, vroeger geloofde ze an de nachtmerrie. Bij een oom van me is ok een paard van de nachtmerrie gereje. Weet jie wat ze dan altijd deje? Ze leje een kop van een paard op 't dak van de stal. Dan hadde ze d'r geen last van. Maar as de nachtmerrie geweest was, dan zeje dat je dat kon zien an de mane. Die ware ingebreid.
As 't paard verwarde mane had, dan hoorde je altijd: "De nachtmerrie is d'r bij geweest".
Dat ze zeje, dat de nachtmerrie bij 't paard was geweest, dan heb ik zelf nog bij de hand gehad.
Dat was ok zo'n ouwe legende, de nachtmerrie bij de paarde, dat was 's nachts tekeergaan, de mane in de war.
De nachtmerrie bij 't paard, dat hadje allenig 's nachts, de dierenarts wist d'r ok geen raad op.
Als het paard de nachtmerrie had gehad, dan zaten z'n manen in de war.
Als de nachtmerrie was geweest, dan zat bij de vrouwen het haar in de klit. Bij de paarden ook.
Ja, ik heb m'n grootvader wel eens horen vertellen over dat de nachtmerrie bij de paarden was geweest.
Daar heb een boer me is verteld, vooral de mane in de war, een kluwen van war. ,,Da beest heb de nachtmerrie gehad. De hare gaan allemaal op een hoop".
As de paarde vroeger last hadde van de nachtmerrie, dan honge ze wat an de dijk om de spoke weg te houwe. Een paardekop of zo.
Janus van der Horst lag (in Nieuwpoort) op zolder te slapen. Jin Bos bracht hem een nachtmerrie. Hij was echter niet bang en sloeg haar door het dak heen, zodat ze plat op de straat viel. Daarna ging hij bij haar baas (bij wie ze melkster was) zeggen: "Jin zal morgenochtend wel niet komen melken, want ik heb haar vannacht door het dak heen geslagen." En...
Ja, die boer had 't ok over de nachtmerrie. De nachtmerrie dat is iets, dat uitgaat van 't paard. Dan ken zo'n paard 's morges niet meer op z'n bene staan.
Binne der sawn famkes yn ien húshâlding, dan is ien dêrfan in nachtmerje. Se ha wol by my west. Dan koe 'k gjin siken mear krije. Men struide wol moal. Moal hinget oan. Hie in nachtmerje moal oan har, dan koe se net wer fuortkomme. Men sette ek wol de toffels mei de hakken tsjin 't bêdsket oan. Se kamen ek by de hynders. Dan hienen de dieren knopen yn 'e...
Ek by de minsken kaem de nachtmerje. In nachtmerje kaem troch 't slotsgat en socht it bêd fan 'e minsken op. De minsken setten de toffels achterstofoar foar 't bêd en hâldden de kaei yn 't slotsgat. De minsken bestruiden har mei moal. Dan bleauwen de nachtmerjes op 'e minsken sitten en koenen se der net wer ôf komme. Fan 'e sawn famkes út ien húshâlding...
Alde Baeije Ike hie altyd nachts in nachtmerje by him.
Nachtmerjes binne froulju. Ien fan 7 dochters is in nachtmerje. Men sette froeger de toffels mei de hakken tsjin 't bêdsket oan. Men boun wol in mes op 't boarst mei de skerpe kant omheech om gjin lêst fan 'e nachtmerje to krijen. De hynders hienen der ek lêst fan. Guon boeren hienen in sabel boppe 't hynder yn 'e stâl hingjen. As der in nachtmerje by de...
In nachtmerje hat ien kear nei my ta sild. Ik wie doe noch in jonge. Ik lei op bêd, 't wie nacht. 't Wie in man op in hynder, dy't lyk op my ta kaem. Ik wie deabinaud, mar koe net roppe.
nl.verhalenbank.32032
Myn soan hat ek wol in nachtmerje hawn. Dan seach er de persoan wol njonken syn bêd stean. Dan woe er graech raze, mar hy koe net. Se knypte him de hals ticht.
Myn skoanmem hat us in nachtmerje by har hawn. Doe wie se net rjocht goed. Dy nachtmerje sei: "Lang sil 'k jo net pleagje, mar 'k sil al even by jo sjen." As de toffels mei de hakken nei 't bêd ta stienen, krige men gjin lêst fan 'e nachtmerje, sei skoanmem.
29