Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
6 results
Dutch Keywords: bezoek
De nachtmerrie is bij 't paard geweest, dat werd hier ok gezegd.
Als de paarden de nachtmerrie hebben gehad, zijn de haartjes der manen heel fijn in elkaar gevlochten, zoodat ze voor een mensch niet los te krijgen zijn. Ze gaan er echter vanzelf weêr uit. Nooit vindt men die vlechtjes in de staart, maar altijd in de manen.
Als de nachtmerrie in huis was, dan ging het van hoe-hoe! Je kreeg beklemming op de borst.
Ik haw in boer kend, dy hie in hynder, dêr kom alle nachten in nachtmerje by. Doe hat de boer op oanrieden fan in oar it dier moal op 'e kont struid en sûnt kom se noait wer op 't hynder.
Yn Twizelerheide wenne in frou, dat wie Haeije Aefke. Dy krige in nachtmerje by har op bêd. Doe sei dy frou: "Hwat woestû? Woest my smoare?" It wie in frou dy't se wol koe. Letter hat se wol by dy nachtmerje to praten west. Mar sy woe tsjin net ien sizze, hwa't it wie. Mar dêrom wyt ik it wol. It wie Jochums Frouk. Dat wie de nachtmerje.
Ik wie boerefeint op 't Zandt yn Grinslân. Ik slepte yn 't bûthús yn in bêdsté. Op in kear doe't ik dêr lei, hearde ik fuotstappen de mjilgong delgean. Dy kommen rjocht op myn bêdsté ta. It hearde krekt as wie 't ien op klompen. Hy kom by myn bêd en gong op myn boarst sitten. Ik krige 't sa binaud, dat ik ha de hiele nacht noait in wink yn 'e egen dien....
6