Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
28 results
Place of Narration: Opende Narrator Gender: male
Op 'e Grinzer Klaei wienen spoekskuorren. Der wienen plakken, dêr woarden jy nachts samar omrolle of fuortgoaid.
nl.verhalenbank.27157
Der binne bipaalde spookskuorren yn Grinslân. Ik ha wol ien kend, dêr gongen de doarren altyd fansels iepen en dêr rollen de weinen samar op 'e telle hinne en wer.
nl.verhalenbank.27876
As der ergens yn in hûs ien himsels fan kant brochte, dan doogde it letter op sa'n plak net mear. Dan wie der hwat, dan spûke it dêr. De geast fan 'e forstoarne woarde dêr soms sjoen. Sa'n spoekhûs wie min to forkeapjen.
nl.verhalenbank.27995
Earne op 'e Grinzer klaei stie in boerepleats, der doochde it net. De âld boer, dy't dêr wenne hie, wie formoarde woarn. De doarren woenen dêr nachts noait ticht bliuwe. Jelle Snip fan de Pein hat dêr mei oaren yn 't wurk west. Jelle lei dy nachts ûnder yn 'e skuorre. Doe seach er op 'e koesouder in spûk mei eagen sa great as thépantsjes. Doe hearde Jelle...
nl.verhalenbank.31913
Oan 'e Spoekloane by Drachtster Kompenije sweve wite gedaenten troch de beammen hinne.
nl.verhalenbank.27153
Hjir yn 'e Parken spoeken wite wiven en dat wie ek yn 'e Rottefalle it gefal.
nl.verhalenbank.27145
As in houn spûkgûlet, komt der binnen trije dagen in deaden.
nl.verhalenbank.27154
De kant nei Jistum út spoeket in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.27874
Oan 'e Iesterwei achter Doezum rint tusken tolwe en ien yn 'e nacht altyd in bolle mei it ket achter him oan.
nl.verhalenbank.25980
Op 'e Klontsjebuert ûnder de Pein is 't net plûs. Dêr spûket it.
nl.verhalenbank.25983
Dyselde Sjirk wie mei syn soan op in joun op stap. Doe seach de soan hwat, dat like op in minske. 't Wie yn de Pein. Syn heit frege him: "Rint it of sweeft it?" "It sweeft", sei de soan. "Set dan sok", sei Sjirk. En doe gong it op in draf dêr wei.
nl.verhalenbank.31917
Mem fortelde, hjir yn 'e Pein hat in huzinge stien mei in gracht der by. Dêr is alris in frommeske formoarde woarn. Sûnt seach men dêr nachts in frou yn 't wyt troch de gracht hinne rinnen. Dat wie dat formoarde frommeske.
nl.verhalenbank.37578
Op 'e Feansterheide by Folkert en Klaes rint in fôlle mei in brijpot om 'e hals. Dy spoeket dêr.
nl.verhalenbank.27134
Likele Kuipers, dy't op 'e Skieding wenne hat, seach alle nachten in keardel oer de Janke-dobbe sweven mei in wyt festje oan.
nl.verhalenbank.26025
Under 'e Kompenije, by de Skieding, is de Janke-dobbe. Dêr is froeger in fanke yn forsûpt en dy hiet fan Janke. Dêr komt de namme fan. Guon sizze dat Janke dêr noch omspûket.
nl.verhalenbank.26024
Jelle Polderdyk fan 'e Pein wenne hjir tichteby. Hy hie lân yn 'e Kompenije. Jelle soe der hinne to skoffeljen. Hy wie in eintsje fierder as ús hûs. Doe sei er: "Der leit hwat tusken de ierpels yn. Hwat kin dat wêze?" Hy der hinne. Doe rolle dat ding fuort. Jelle sei letter: "Ik kom dêr noait wer! It spûket dêr!"
nl.verhalenbank.27138
Witte wiven gingen altyd door 't bos van Jild Dyk. En so ferdwenen se weer. 't Waren twee witte frouljuu. Dit gebeurde faak. Forskeidene hebben se sien.
nl.verhalenbank.25852
Yn 'e Rottefalle, by de âld tsjerke spoeke in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.24131
Der wenne by Saaxum yn Grinslân in boer, dy koe de doarren noait fêst hâlde. As hy se ticht die, se gongen altiten fansels wer iepen.
nl.verhalenbank.26917
Ienkear haw ik in pleachbeest by my hawn. 't Like op in swarte kat. Us mem gong altyd nei de feestjes mei de koekjestromp. Op in kear kom ik mei har werom fan De Pein. 't Wie ljochtmoannewaer. Doe wie der in swart beest achter ús, net greater as in kat. 't Bleau ús hyltyd mar folgjen en 't wie flakbij. Ik skopte der op. Mar 't bleau by ús. In hiel ein hat...
nl.verhalenbank.27146
28