Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
69 results
Place of Narration: Opende
Ik en nòch ien roannen us by de spoarlyn lâns. Wy wienen oan 't smokkeljen yn 'e moanneskyn. Doe wie dêr ynienen in keardel mei in hoed op. Dy roan neist de spoarlyn. Doe't er ús passearde, wie er ynienen fuort, sûnder in spoar achter to litten. Hwat dat west hat, is my noch altyd in riedsel.
nl.verhalenbank.25972
Ik wie ris mei Bouke Schievink fan 'e Harkema oan 't murdzjen by Hilversum. Wy hienen de hounen by ús. Ynienen komt der in auto op ús ta, mei de koplampen op. Wy hurd fan 'e fyts om ús hounen to pakken. Fuort is 't ljocht. Gjin auto en gjin motor mear. Neat to sjen by de hiele lange feart lâns. Nou freegje ik jo: hwat hat soks west?
nl.verhalenbank.25973
Ik en Jan Jagersma fan Kornhorn froegen us op 'e Grunniger klei bij in boereplaats of we doar sloapen mochten. De boer sei: "Jim kunnen doar beter niet sloapn. De deur goat altyd open." Moar wy woagden it doch. Wij deden een pakje floeikes tussen de deur. Moar de andere morgen was de deur wèl open. Een knecht fan de boer was doar fermoard worden. Doar...
nl.verhalenbank.27332
Een broer fan mij, die nu in Apeldoorn woont, hebben eerder achter Doezum woond in een old huus in de Mieden. Doar wou noait een mens in omdat dat huus niet deugde. Moar myn broer lachte der om en syn wief Kobe sei: allemoal proatjes. Moar se hebbn 't onderfonden. Elke nacht hoorden ze 'n zwoare stap over de solder. Dan ging it bij de trap del en dan was...
nl.verhalenbank.26981
Doe't wy ûnder tsjinst wienen yn Millingen wie dêr in soldaet fan Uthuzermeden dy doarst dêr op in plak net lâns to rinnen. 't Wie in lange reed, dêr't er net lâns doarst. Ik sei: "Hwat skeelt dy eins? Hwerom doarst dêr net lâns?" "Daar loopt een korporaal langs zonder kop", sei er. Ik sei: "Sjit der dan op!" "Daar durf ik niet op te schieten", sei er.
nl.verhalenbank.27875
In Oldekerk is een weg, die goat noar de barakken. Doar spoekte it altyd. Velen wilden doar niet langs. Doar woonde in Oldekerk in hele dikke boer. Dat was Knillis Datema. Hij reed op in keer die weg langs met peerd en woagn. Hij is krekt an dat stikje land toe, dêr't it spoeke, doe wouen opeens de peerden geen stap ferder. Hij het doar wel in uur stoan....
nl.verhalenbank.26019
Op in jountiid hienen myn man en ik to praten west. It snijde. Ynienen sei 'k tsjin myn man: "Dû stiest yn 'e brân." It wienen allegearre lytse flamkes op syn klean. Hy sei tsjin my: "Dû èk." Ik siet èk ûnder 'e flamkes. Mar wy rekken der net troch yn 'e brân. En dy flamkes biweegden har hyltyd mar. Wy wienen by in dobbe, doe't wy it seagen. Troch de...
nl.verhalenbank.16118
Piter Claus wenne op 'e Boelensloane. Op in kear soe er mei syn âldste jonkje Halbe nei de Feanster boat ta. Dêr moesten se hwat weihelje. Piter hie de kroade meinom. Doe't se omtrint oan 't Blauhûs ta wienen, koenen se ôfbûge en in binnenweike del. Dat snie in eintsje ôf. Dêr spoeke it altyd. Doe sei Piter tsjin 't jonkje: "As der aenst hwat oankomt,...
nl.verhalenbank.25922
Dêr't nou de grifformearde tsjerke yn 'e Rotfalle stiet, wie froeger sânreed. Dêr hat in hekke stien. Sy hienen Piter Claus forteld dat dêr wolris in man by dy hekke stie. Dy man wie al lang overleden. Piter sei: "Dan woe ik dy man wolris sjen en mei him prate." Doe kom er op in joun út 'e kerkeraadsforgadering. En doe wìe dat mantsje dêr. En dy wie in...
nl.verhalenbank.25923
Wy wienen fan dy jonge bazen fan in jier of acht, njoggen. Wy hienen in great sângat by 't hûs. Op in kear wienen wy dêr oan 't boartsjen, doe kom dêr in raer ding by ús yn 't sângat. Wy roannen om leven en dea. Heit der hinne om to sjen. Mar der wie neat. Doe de houn der hinne, dy foun ek neat. It sângat woarde ús forbean. Mar hwat dat ding west hat ha...
nl.verhalenbank.25710
Doe't myn man noch frijgesel wie, roan er ris mei trije fan syn maten op 'e Folgerster loane. Hy hat it faek forteld. Sy soenen nei Drachtster Kompenije ta. 't Wie joun. Sy hienen krekt in praetsje hawn, doe kom der in hiele grouwe, swarte houn oan mei gleone egen en wol sa great as thépantsjes en mei in hiele lange sturt. Dy sturt hong nei ûnderen ta....
nl.verhalenbank.16122
Lammert van der Sluis en syn broer gongen us nei de Poelbuert ta to jounpraten nei in oare broer; dy wenne dêr mei in geskeiden frou. Sy wienen der omtrint oan ta, doe seagen se in ljocht yn 'e keamer. Der stie in frou yn 'e keamer. 't Wie de earste frou, dy't dea wie. De beide bruorren seinen: "Der koe wol fisite wêze; wy gean werom." De oare jouns...
nl.verhalenbank.25930
Ik ha tsjinne yn Oosterhogebrug boppe Grins, gemeente Noorddyk. As ik nei hûs ta west hie, kom ik dêr ornaris let yn 'e joun wer oan. Meastal wie 't dan wol alve ûre. De boerinne, dy't fan de Jouwer ôfkomstich wie, sei: "Ik bigryp net, dat jo sa let de dyk noch lâns doarre, hwant hjir rinne nachts altyd twa froulju om. Dy binne hjir froeger deamakke...
nl.verhalenbank.16120
Hier woonde in wiefke in Opende, dy sei, der kwam elke oavend een wit ding bij hoar hús langs. Dat suisde heel hard. Hja fortelde 't oan Schoppert (de directeur fan Wilhelmina-hoeve) en dy woe 't net leauwe. Mar hy bislute der mei syn frou op in joun hinne to gean. En doe seagen dy it ek, it âld minske hie wòl gelyk. Mar hwat it wie, bigriepen se net.
nl.verhalenbank.26333
Us mem hat froeger njonken in âld minske wenne; dat minske hie in bulte kwea dien. Doe is dat minske letter stoarn, mar sy koe de rêst net krije. Doe spoeke se altyd. Doe hat ús mem de doomny der by helle. Dy hat dêr doe in gebet dien en neitiid ha se noait wer lêst hawn. Dat wie hjir flak njonken dit hûs.
nl.verhalenbank.25940
Der binne altyd baren op 't tsjerkhôf, fral moarns bitiid kin men dat sjen. Dan leeft it, it giet hinne en wer. De sluijers fan 'e minsken binne dan oer it hôf. In hynder fret gjin gers fan in tsjerkhôf. In koe ek net, allinne as it gers ynkûle is.
nl.verhalenbank.23464
Myn âlden hienen in flaeksbrake. Ik tsjinne yndertiid as boerefaem. Op in kear kom ik thús, doe seinen se tsjin my: "Sjoch us yn 't achterhûs. Wy hearre de brake iderkear gean, mar wy kinne der noait ien gewaer wurde. Miskien datstû tûker bist." Doe hearde ik it sels ek. Mar ik doarst der net heal hinne omdat it gjin goed spul wie. It wie foartsjirmerije.
nl.verhalenbank.19500
Sipke Albert gong nachts faek nei de Feanster boat nei Ljouwert en Grins ta. Onderweis sprong him op it plak dêr't Gietema wennet in dier op 'e rêch en dat lei him de poaten op 't skouder. Dat dier wie tige swier. Dan moest er dat dier meidrage oan 'e AVEK ta. (dêr't de Warreboskloane bigjint). Dan gong 't wer fan 'e rêch ôf. Dan spielde Sipke fan swit....
nl.verhalenbank.38687
Myn dochter het in Oudkerk woond in Friesland in in huuske oan de Rolledijk. 't Was in spookhuuske. 't Hoorde bij in boereploats. Joop, hoar man, was doar boerearbeider. Wat se in dat huuske beleefd hè is met gien pen te beskrievn. De Rolledyk loopt fan 't dorpke Oudkerk de landen in. 't Is in klinkerweggetje. De deuren gingen doar somaer fansels open op...
nl.verhalenbank.25890
Tryn Liger woonde in Noordwikumerheide. 't Was in duvel. So'n groate mond! Se durfde alles te seggen. Brutael dat se was! Twee meiskes woonden bij haer in. Die seiden beppe teugen hoar. Die gingen doar noar skool. Toen se groot woaren, moest één van die meiskes befallen. Doe sei myn broer teugen mij: "As it kiend komt, dan moakt olle Tryn hoar dood." En...
nl.verhalenbank.26875
69