Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
69 results
Place of Narration: Opende
In datselfde ploatske woonde froeger in olde frijgesellemeid met de ollers. Buikamp hieten ze. It deugde doar niet. 's Oavends en 's nachts was doar loop. Toen hebben se dat huuske fertimmerd en feranderd. Toen was het de loop kwiet. Loater bin die mensen doar weggoan. 't Moet in olle herberch west hè. Der stond toen geen enkel huus ferder. In de wide...
nl.verhalenbank.26871
Dyselde Sjirk wie mei syn soan op in joun op stap. Doe seach de soan hwat, dat like op in minske. 't Wie yn de Pein. Syn heit frege him: "Rint it of sweeft it?" "It sweeft", sei de soan. "Set dan sok", sei Sjirk. En doe gong it op in draf dêr wei.
nl.verhalenbank.31917
Mem fortelde, hjir yn 'e Pein hat in huzinge stien mei in gracht der by. Dêr is alris in frommeske formoarde woarn. Sûnt seach men dêr nachts in frou yn 't wyt troch de gracht hinne rinnen. Dat wie dat formoarde frommeske.
nl.verhalenbank.37578
Op 'e Feansterheide by Folkert en Klaes rint in fôlle mei in brijpot om 'e hals. Dy spoeket dêr.
nl.verhalenbank.27134
Likele Kuipers, dy't op 'e Skieding wenne hat, seach alle nachten in keardel oer de Janke-dobbe sweven mei in wyt festje oan.
nl.verhalenbank.26025
Under 'e Kompenije, by de Skieding, is de Janke-dobbe. Dêr is froeger in fanke yn forsûpt en dy hiet fan Janke. Dêr komt de namme fan. Guon sizze dat Janke dêr noch omspûket.
nl.verhalenbank.26024
Jelle Polderdyk fan 'e Pein wenne hjir tichteby. Hy hie lân yn 'e Kompenije. Jelle soe der hinne to skoffeljen. Hy wie in eintsje fierder as ús hûs. Doe sei er: "Der leit hwat tusken de ierpels yn. Hwat kin dat wêze?" Hy der hinne. Doe rolle dat ding fuort. Jelle sei letter: "Ik kom dêr noait wer! It spûket dêr!"
nl.verhalenbank.27138
Yn Visvliet stie in âld pleats, dêr spoeke it. De tichte doarren fleagen dêr altyd fansels wer iepen. Der doarsten gjin minsken yn dy pleats wenje. Wy binne der ris lâns kom mei in kedde foar de karre. Dy hienen wy fan 'e bakker liend. De pleats stie leech. Hy wie hielendal grien en forfallen.
nl.verhalenbank.16127
Witte wiven gingen altyd door 't bos van Jild Dyk. En so ferdwenen se weer. 't Waren twee witte frouljuu. Dit gebeurde faak. Forskeidene hebben se sien.
nl.verhalenbank.25852
Us heit is Ritske Bekkema. Hy wennet oan 'e Bethlehemsreed yn 'e Boelensloane. Hy hie op in joun fuort west. Doe kom der hwat út in sleat wei en dat kearde him. Datselde is greate Jasper ek alris oerkom.
nl.verhalenbank.25924
Te Hardegaryp staat in hek dat is altyd los. Wàt se der ook om hinne doen om it fast te houden, dat geeft allemaal niks, it gaet altyd weer open
nl.verhalenbank.26331
Jo matte noait hwat bilove oan ien dy't op stjerren leit. Hwant as jo der net oan foldwaen kinne, dan komt dyselde letter wer.
nl.verhalenbank.25941
Yn 'e Rottefalle, by de âld tsjerke spoeke in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.24131
Yn 'e Omloop seagen de minsken nachts om tolve ûre altyd in frou. Dy hong dêr oer de hekke hinne. De measten doarsten dêr by nacht net lâns. Dy frou dy wie dêr fordronken om it omstapke fan 'e wringe. Dêr wie se útgliden. 't Gebeurde achter Surhústerfean by de Trije Roede.
nl.verhalenbank.38684
Der wenne by Saaxum yn Grinslân in boer, dy koe de doarren noait fêst hâlde. As hy se ticht die, se gongen altiten fansels wer iepen.
nl.verhalenbank.26917
Op in nacht fernam Douwe spûkerij in 'e spitkeet. Doe het hij de deur der uutnomen en 'm op de andere kant zet. Doe was de spoekerij over. Doe kwam dat spoek niet meer bij hem.
nl.verhalenbank.23963
Der was us in wyf west in Luxwolde, die was sturven. Dat wyf had de begeerte had, se moest dat met hebben as se dood was. Moar dat was niet gebeurd. Doe had se de loop daar weer. Doe had die kerel tegen doomny seid: "Se lopt nachts nog bij mij. Hoe is dat?" Doe had de doomny seid: "Moar hastû hoar ook wat biloofd?" "Ja, dat doodgoed, dat se met hebbn...
nl.verhalenbank.24394
Ienkear haw ik in pleachbeest by my hawn. 't Like op in swarte kat. Us mem gong altyd nei de feestjes mei de koekjestromp. Op in kear kom ik mei har werom fan De Pein. 't Wie ljochtmoannewaer. Doe wie der in swart beest achter ús, net greater as in kat. 't Bleau ús hyltyd mar folgjen en 't wie flakbij. Ik skopte der op. Mar 't bleau by ús. In hiel ein hat...
nl.verhalenbank.27146
Op datselde plak, dêr't mem dat pleachbeest sjoen hat, dêr spoeke it altyd. Guon matte dêr wol us in berntsje sjoen ha. Dêr ha in man en in frou wenne, dy krigen rúzje mei elkoar en doe lutsen se elk oan in ein fan it berntsje. Sa ha se it útelkoar lutsen.
nl.verhalenbank.25949
Yn Hantumer Utbuorren wenne in skatrike boer. Dat wie Jan Douma. Op in moarntiid kom er fan 't bêd doe stienen de doarren allegear iepen en alle kij stiene achterstefoar op 'e stâl. De tsjernmoune hie de hiele nacht draeid. It hie de hiele nacht in stik lawaei west.
nl.verhalenbank.23130
69