Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
25 results
Dutch Keywords: spoken Place of Narration: Opende
Op 'e Grinzer Klaei wienen spoekskuorren. Der wienen plakken, dêr woarden jy nachts samar omrolle of fuortgoaid.
nl.verhalenbank.27157
Dêr't nou de garages fan De Bruin binne, dêr wie froeger in spoekedaem. Dêr doochde it net. Guon ha dêr wolris hwat sjoen. (Nou komt dêr in fuotbalterrein.)
nl.verhalenbank.32013
Bij Visvliet is een plaats, doar stoan de deuren altyd los. Die kunnen se nachts niet fasthoudn.
nl.verhalenbank.24410
In Doezum het in old café west. In roetswarte frou stond achter in de krimpe fan 't café. Dy spoeke doar.
nl.verhalenbank.26347
Earne op 'e Grinzer klaei stie in boerepleats, der doochde it net. De âld boer, dy't dêr wenne hie, wie formoarde woarn. De doarren woenen dêr nachts noait ticht bliuwe. Jelle Snip fan de Pein hat dêr mei oaren yn 't wurk west. Jelle lei dy nachts ûnder yn 'e skuorre. Doe seach er op 'e koesouder in spûk mei eagen sa great as thépantsjes. Doe hearde Jelle...
nl.verhalenbank.31913
Oan 'e Spoekloane by Drachtster Kompenije sweve wite gedaenten troch de beammen hinne.
nl.verhalenbank.27153
Hjir yn 'e Parken spoeken wite wiven en dat wie ek yn 'e Rottefalle it gefal.
nl.verhalenbank.27145
Oan it eintsje wei fan 't Blauhûs nei de Boelensloane roan nachts altyd in fôlle op 'e wei. Dy spûke dêr.
nl.verhalenbank.38012
Ik had familie in Almelo. Doar stond ook een spoekhuus. Doar liep altyd een bij de trap omhoog.
nl.verhalenbank.26982
Mijn moeder en in nicht fan hoar die woaren is met anderen te flaechsteppen bij een boer in Zoutkamp. Het was niet één boer, moar it woaren twee frijgesellen met een frijgesellenmeid. Op een morgen sei die nicht tegen mem: "Ik he fannacht een klein kind hoord. Een heel fyn gelút. 't Kwam uut 'e goal. Hestou niks hoord?" sei se tegen mem. "Né", sei mem....
nl.verhalenbank.26879
Dyselde Sjirk wie mei syn soan op in joun op stap. Doe seach de soan hwat, dat like op in minske. 't Wie yn de Pein. Syn heit frege him: "Rint it of sweeft it?" "It sweeft", sei de soan. "Set dan sok", sei Sjirk. En doe gong it op in draf dêr wei.
nl.verhalenbank.31917
Op 'e Feansterheide by Folkert en Klaes rint in fôlle mei in brijpot om 'e hals. Dy spoeket dêr.
nl.verhalenbank.27134
Jelle Polderdyk fan 'e Pein wenne hjir tichteby. Hy hie lân yn 'e Kompenije. Jelle soe der hinne to skoffeljen. Hy wie in eintsje fierder as ús hûs. Doe sei er: "Der leit hwat tusken de ierpels yn. Hwat kin dat wêze?" Hy der hinne. Doe rolle dat ding fuort. Jelle sei letter: "Ik kom dêr noait wer! It spûket dêr!"
nl.verhalenbank.27138
Us heit is Ritske Bekkema. Hy wennet oan 'e Bethlehemsreed yn 'e Boelensloane. Hy hie op in joun fuort west. Doe kom der hwat út in sleat wei en dat kearde him. Datselde is greate Jasper ek alris oerkom.
nl.verhalenbank.25924
Jo matte noait hwat bilove oan ien dy't op stjerren leit. Hwant as jo der net oan foldwaen kinne, dan komt dyselde letter wer.
nl.verhalenbank.25941
Der wenne by Saaxum yn Grinslân in boer, dy koe de doarren noait fêst hâlde. As hy se ticht die, se gongen altiten fansels wer iepen.
nl.verhalenbank.26917
Der was us in wyf west in Luxwolde, die was sturven. Dat wyf had de begeerte had, se moest dat met hebben as se dood was. Moar dat was niet gebeurd. Doe had se de loop daar weer. Doe had die kerel tegen doomny seid: "Se lopt nachts nog bij mij. Hoe is dat?" Doe had de doomny seid: "Moar hastû hoar ook wat biloofd?" "Ja, dat doodgoed, dat se met hebbn...
nl.verhalenbank.24394
Ienkear haw ik in pleachbeest by my hawn. 't Like op in swarte kat. Us mem gong altyd nei de feestjes mei de koekjestromp. Op in kear kom ik mei har werom fan De Pein. 't Wie ljochtmoannewaer. Doe wie der in swart beest achter ús, net greater as in kat. 't Bleau ús hyltyd mar folgjen en 't wie flakbij. Ik skopte der op. Mar 't bleau by ús. In hiel ein hat...
nl.verhalenbank.27146
Een broer fan mij, die nu in Apeldoorn woont, hebben eerder achter Doezum woond in een old huus in de Mieden. Doar wou noait een mens in omdat dat huus niet deugde. Moar myn broer lachte der om en syn wief Kobe sei: allemoal proatjes. Moar se hebbn 't onderfonden. Elke nacht hoorden ze 'n zwoare stap over de solder. Dan ging it bij de trap del en dan was...
nl.verhalenbank.26981
Hier woonde in wiefke in Opende, dy sei, der kwam elke oavend een wit ding bij hoar hús langs. Dat suisde heel hard. Hja fortelde 't oan Schoppert (de directeur fan Wilhelmina-hoeve) en dy woe 't net leauwe. Mar hy bislute der mei syn frou op in joun hinne to gean. En doe seagen dy it ek, it âld minske hie wòl gelyk. Mar hwat it wie, bigriepen se net.
nl.verhalenbank.26333
25