Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
31 results
Dutch Keywords: angst Place of Narration: Harkema
Nei tolven yn 'e nacht kom der yn Harkema net ien mear op 'e wei. Sa binaud wienen se foar de spoeken.
Yn Readeskoalle yn Grinslân stiet in greate boereplaets, dêr spoeket it yn. Ien fan 'e Harkema wie dêr oan 't wurk en slepte yn 'e skuorre. Doe kom dêr yn 'e nacht in ding del, wylst hy dêr lei. It kom fan boven fan 'e hoannebalken en it kom boven op dy man del. Dêr woarde er sa binaud fan, dat hy raesde it út. Hy krûpte fan kleare bangens ûnder 'e...
nl.verhalenbank.19978
By de dikke beam oan 'e beton-wei, tusken Harkema en it Bomkleaster stienen us op in nacht allegearre auto's. 't Wienen wite auto's, allegear. Dêr roannen nonnen tusken mei lange rokken oan, allegear yn 't wyt. En dêr wie hwat tusken har yn, dat wie krekt in altaer west, hielendal wyt. Myn op ien nei jongste skoansuster kom dêr dy nachts lâns. Dy hat it...
nl.verhalenbank.32749
Op it tsjerkhôf to Hurdegaryp, der matte twa neakene berntsjes omrinne. Der ha dêr twa murdejeijers west, út 'e Harkema, dy soenen dêr in murd snappe, mar doe seagen se dy berntsjes. Sy binne troch de lannen hinne stoud, sa kjel woarden se. Sy ha dêr noait wer west. De hekke fan dat tsjerkhôf stie altyd iepen. Dat kom, trochdat dy berntsjes dêr troch...
Yn Surhústerfean, tichte by it Blauhûs, roan in barchje om, dat dêr spoeke. Dêr doarst net ien lâns.
nl.verhalenbank.20126
Oan 'e feartswâl nei 't Fean ta spûke in baerch. Dêr wienen se allegear bang foar.
nl.verhalenbank.16876
Tichte by 't Blauhûs wie in skeanpaed. Dat kom út op 'e wei nei 't Fean ta. Op dat skeanpaed spoeke it altyd bot. Dêr roan yndertiid altyd in arbeider lâns, dy't nei de boer ta moest. Hy wie net bang útfallen. Mar doe gebeurde it in kear of hwat doe moete er dêr in pleachbeest. Der kom in dikke swarte houn achter him oan. Dy roan dan wer oan 'e iene kant...
nl.verhalenbank.25518
In stik of hwat jonge bazen wienen byelkoar yn in hok. Hja gongen op hûs ta. Doe kom der hwat oan, dat rinkele. It kom al tichter en tichterby. 't Wie krekt as wienen 't kettingen. Hja woarden wyt om 'e holle en setten werom nei 't hok ta.
It nuvere wie dat Tsearde Jouke Tseard (Tseard Postma) sahwat op itselde plak krekt sa'n moeting hie. Dy moest èk nei de boer ta. Hy doarst der letter net mear allinne lâns. Rikele gong tonei altyd mei him.
Myn broer Piter (^) kom us op in nacht by de froulju wei. Doe seach er hwat út 'e loft fallen. 't Wie in wyt ding. 't Gebeurde by de Krúswei. It ding sûze hiel bot. Piter wie stjerrend-binaud. 't Wie ljochtmoannewaer.
nl.verhalenbank.19557
By de dikke beam oan 'e betonwei spoeke altyd in pleachbeest om. Dat seach der út as in grouwe, swarte houn. Lammert Mozes hat dêr in moeting hawn mei dat pleachbeest en doarst der letter noait wer lâns. Dat pleachbeest roan de minsken foarby en joech noait in lûd.
nl.verhalenbank.20132
Op 't Fean roan yn 'e nacht in barchje om. Sjirk Bijma hie it sjoen. Alle lju skouderen dat plak, hwant dat barchje wie in spoekdier.
To Wergea tsjinnen in feint en in faem by de boer. It praetsje gong dat it dêr spoeke op dy plaets, en dêr wie de faem deabinaud foar. It gebeurde yn 'e simmer op in moarntiid ier en bitiid. De feint wie mei de dongwein op 'e rin (= hy wie yn 'e skiterij). Alhielendal neaken roan er nei 't húske ta. De faem, dy't der ek al yntiids ôf wie, seach him...
nl.verhalenbank.27739
Ik haw ris to murdzjen west mei Gerke Alma. Wy hienen elk in houn by ús. Doe wie 't ynienen noait liker as fleach der in keppel skiep it lân del. Ik en Gerke mienden beide dat it skiep wienen. Mar dat koe net. 't Wie achter Surhuzum en dêr hienen jy gjin skiep. De hounen kommen mei alle barstengeweld by ús en sy krûpten achter ús mei de sturt tusken de...
nl.verhalenbank.25747
Wy hienen in pake dy hiet fan Wibe. Op in joun kom er thús, doe hie der in houn foar de strjitte stien. Krekt foar de doar. Pake moest der troch. Hy hie in stok by him. Der hied er mei houd nei de houn, mar de houn wykte net. Hy hie hyltyd de tosken mar sjen litten en de stokslaggen hied er op 'e tosken ôfkeard. Sa gau as pake yn 'e hûs komme koe, die er...
nl.verhalenbank.22302
Fokke Alma (dikke Fokke) hat op Fiifhuzen wenne oan 'e Reitsmastrjitte. Dêr hied er in spultsje. Op in kear wied er op 'e fyts. 't Wie yn 'e nacht. Doe wie der op it eintsje fan Geart Haga nei de betonwei ien njonken him kom. Fokke wie tsjin him bigong to praten, mar dy oare sei neat. Doe't Fokke noait antwurd krige, woarde er binaud. Dy oare hâldde him...
nl.verhalenbank.22225
Rikele van der Veen wie boerearbeider. Alle moarnen gong er nei de boer ta. Hy gong de Nije wei lâns. Dêr wie doe in dyk njonken. Doe't er op in moarn wer dat paed lâns roan, kom der fan 'e oare kant in keardel oan, dy roan achter de dyk lâns. Sa passearden se elkoar. Rikele stande it net. Hy tocht: sa'n frjemde keardel op iere moarn, dy kin wolris net...
It gebeurde froeger us in kear, dat guon mei elkoar us hwat oan 't dominearjen wienen. (flokke, raer dwaen en sa.) Doe kom der in swart ding oan. Dat ding hie 't op ien fan dy mannen bigrepen. Dat wie Sytse Jager. Dy woarde samar opnom en in ein fuort smiten, tichte by in dobbe. Sytse wie sa binaud, dat hy gong fan binaudens yn dy dobbe. Hy wie sa...
nl.verhalenbank.19980
Hjir yn 'e Hamsterheide hat in roversbinde west. Yn dy tiid wenne hjir in man, dy hie in protte seadden (turf) yn bulten sitten. In stik of hwat froulju, dy't ta dy binde hearden, laedden de sekken, dy't se meinom hienen, fol turf om dêr mei út to naeijen. Doe seach ien fan 'e froulju op. "Sjoch," sei se, "hwat stiet dêr?" Doe stie dêr in âld man, dy't...
Der wie in feint yn 'e Harkema, dy kom by de faem. It wie sahwat tolwe ûre, doe kuijeren se togearre. Doe seagen se twa famkes dy't elkoar yn 'e earm hienen. Se wienen sprekend gelyk yn 'e klean. Se roannen foar it pearke op. "Hwat matte dy hjir?", sei de feint. "Wy gean se nei." De beide famkes roannen oan in daem ta. Dêr gongen se samar ta de groun yn....
31