Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
177 results
Place of Narration: Harkema
To Hurdegaryp stiet in slot mei in hekke dy't se net ticht hâlde kinne. 't Is likefolle hwat men der oan docht, as meitsje se him de jouns ek nòch sa fêst, de oare moarns stiet er wer iepen.
Yn Hurdegaryp wie in hekke, dêr wie 't net plús mei. Presys om tolve ûre gong dy hekke altyd iepen. 't Wie de homeije fan Bennema-state.
To Hurdegaryp stiet in villa, in wite villa, dêr't in dokter yn wenne hat. Dêr is in hekke by dy villa, dy giet altyd fansels iepen. Reade Haite syn folk ha yn dy villa wenne.
Nei tolven yn 'e nacht kom der yn Harkema net ien mear op 'e wei. Sa binaud wienen se foar de spoeken.
By glêdde Klaes yn 'e Bosk (yn 'e Harkema) hat in húske stien. Dêr spoeken altyd twa neakene berntsjes om.
Der wie ek ergens yn Grinslân in plaets, dêr wie in skuorre yn, as de minsken dêr slepten, dan woarden se nachts samar fan 'e iene golle yn 'e oare smiten. De arbeiders praetten dêr ûnder inoar wol oer.
Yn Readeskoalle yn Grinslân stiet in greate boereplaets, dêr spoeket it yn. Ien fan 'e Harkema wie dêr oan 't wurk en slepte yn 'e skuorre. Doe kom dêr yn 'e nacht in ding del, wylst hy dêr lei. It kom fan boven fan 'e hoannebalken en it kom boven op dy man del. Dêr woarde er sa binaud fan, dat hy raesde it út. Hy krûpte fan kleare bangens ûnder 'e...
nl.verhalenbank.19978
Yn Hurdegaryp stiet in slot, dêr gongen de hekken altyd iepen.
Op it Langpaed, by de Harkema, spoeke in baerch mei biggen.
By de dikke ikene beam oan 'e Ryksloane spoeke it altyd.
nl.verhalenbank.24340
By de dikke beam roan in paed lâns, dêr koe men oerdwars gean. Dêr spoeke it altyd.
nl.verhalenbank.22711
To Hurdegaryp is in hekke, dy't altyd fansels iepen giet.
Der wie in dobbe achter Fokke Rins (Fokke Alma = dikke Fokke, dûbelde Fokke, soan fan Albert Alma en Tet). Tichteby hat in âld hûs stien, dêr binne trije berntsjes yn forbrând. Jan van Zalen hat der noch in liet fan makke. Dy berntsjes binne op it earmetsjerkhôf biierdige. Sy hienen gjin deaklean mei krigen. Dy berntsjes sweefden altyd om dy dobbe hinne...
Tusken Tije en Janke en Bram Spinder roan nachts tusken tolven en ienen altyd in pleachbeest. 't Wie in grouwe, swarte houn, sa 't it like. De âlden doarsten dêr net lâns by nacht.
Op Koatstertille spûke in dikke swarte houn by nacht, seinen se altyd.
nl.verhalenbank.32635
Ik ha wol yn Grinslân op 'e klaei yn in spûkskuorre slept. Dêr wie 't nachts altyd lawaeierich yn. De weinen rattelen oer de telle en de beesten raesden.
Op 'e Nije Wei, seinen se, hjir yn 'e Harkema, roan in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
By ús op 'e reed spoeke âlde Janke nachts altyd om. Op in nacht siet se midden op 'e reed as in roungear protsje mei de skelk om har hinne. Doe kommen wy der lâns.
Op 'e Fûgelkamp, seinen se altyd, dêr roan jouns in neaken berntsje om. "Dêr rint hwat," seinen se dan, "dêr net lâns gean."
nl.verhalenbank.22298
Oan 'e Lytse Wei stie in beam mei in krús der yn. Dat krús wie dêr fansels yn kom. Dêr by dy beam wie us in frou formoarde woarn. Kapten se dy beam om, dan kom 't krús der wer fansels yn. It groeide der yn.
177