Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
79 results
Place of Narration: Kollumerzwaag
Stammerige Harm hat my wol jild to lien oanbean. Mar ik woe syn jild net ha. Hy hong jouns in lege ponge oan 'e doar, de nachts die de duvel der jild yn.
nl.verhalenbank.22693
Frymetselers hienen ek in wikseldaelder. Dy wienen dan ek oan 'e duvel forkocht en foar ivich forlern.
nl.verhalenbank.29818
Frijmitselders ha noait forlet fan sinten. Dy krije se fan 'e duvel. Mar dan is de siele nei de kelder. Dy't ienkear frijmitselder is mat it bliuwe. Wolle jo by de frijmitselers wei, dan wurde jo op de iene of oare wize fan kant makke.
nl.verhalenbank.25197
Jo matte noait Jan en alleman by 't fé litte, binammen net by fette keallen. Der binne guon, as dy se oer de rêch strike, dan wol 't net mear mei 't fé. Sokken ha de kweade hân. Dêr mat men altyd foar oppasse. Ik bin der wol foar warskôge. Ek net by bargen litte. Sokken ha konneksjes mei de duvel.
nl.verhalenbank.25366
Frijmitselers hienen harsels oan 'e duvel forkocht. Dêrtroch hienen se altyd jild en koenen se dwaen hwat se woenen. Mar 't kostte har de siele. Hekse Harm (= Stammerige Harm) wie ek frijmitseler. Hy hie in wikseldaelder. Dy hie er fan 'e duvel. Hekse Harm wie net fortroud by 't fé. Hy hie de kweade hân. Hy striek mei de hân oer de rêgen fan 'e dieren...
nl.verhalenbank.29542
It gebeurde wol, dat it by ús net tsjernje woe. De duvel sit wer yn 'e tsjerne, sei heit dan, it wol wer net. Dan gong er nei Wopke Minke ta. Dêr krige er guod fan. Dat kaem op in koaltsje fjûr yn 'e têst to lizzen en dat woarde dan rounstruid.
nl.verhalenbank.16103
De satan sit noch yn 'e bargen. Jezus hat de bargen de sé yndreaun. Men mat foar de bargen altyd in middel tsjin kweade machten by de hân ha. Duveldrek wurdt meast brûkt.
nl.verhalenbank.26309
Der wie in boerke, dat hie forlet fan jild. Doe kom de âld feint by him, dy sei: "Ik woe dyn siele wol keapje." "Dy kinst àl krije," sei 't boerke, "mar dan mast my dizze lears fol jild leverje." "Nou," sei de âld feint, "dat nim ik oan. Hingje dy lears mar oan 't groubynt yn 'e skuorre. Mar as ik him fol ha, dan pak ik dy direkt." "Bêst", sei 't boerke,...
nl.verhalenbank.25194
To Aldwâldemer Aldsyl stiet in brêge en dêr tichte by stiet oan 'e iene kant fan 'e âld Swimmer in print fan in minskefoet yn in stien, oan 'e oare kant stiet de print fan in hynstepoat yn in stien. Men seit, dat dy der sa kom binne. Der wie in feint dy wie dêr oer de feart sprong. Hy sei: "Der is net in duvel, dy't my dat neidocht." Doe kaem de duvel en...
nl.verhalenbank.26318
By Nicolai oan 'e Wedze by Twizel stjûrden se ris in kear Skoppenboer fuort om in flesse drank. Sy dienen twa kaerten yn in blikken buske. Earst moesten se 't Opperwezen forwinskje. Ien sei sokssahwat as: 't Kin my neat fordomme, hoe't it giet, Skoppenboer hellet in flesse drank op. Boven op it buske skreauwen se hwat. Hwa hellet it? waerd der frege. Ien...
nl.verhalenbank.16991
Stammerige Harm hie in wikseldaelder. Dy hie er fan 'e duvel. Se seinen, dat er ryk wie. As er hwat kochte foar in goune, gong dy altyd wer nei him ta. In dûbeltsje of in kwartsje net. Dy koenen jy gerust fan him oannimme, mar noait in goune, hwant dy wienen je even letter wer kwyt.
nl.verhalenbank.29817
Der hie in feint west, dy wie to Kollumerâldsyl oer de feart sprong. Dêrby hied er sein: "Nou is der net ien duvel, dy't my nei docht." Doe wie de duvel der oer sprong en doe hie dêr in print fan in hynstepoat yn in stien stien. 't Hoefizer stiet der nòch op.
nl.verhalenbank.29537
Dy't frijmitselder wurde wol, mat syn namme skriuwe mei eigen bloed en forklearje dat er him oan 'e duvel forkeapet. Dan kriget er ƒ 20.000. By 't Wyldpaed wenne Japik Veenstra, - in broer fan Tseard Kuorke - dy hie forlet fan jild. Hy gong nei 't gebou fan 'e frijmitselders ta. Hy kaem der yn. Ik mat sinten ha, sei er. Dat koe wol, mar dan moest er syn...
nl.verhalenbank.17015
Wij hadden buren, dat waren Douwe en Baeije, hier in Kollumerzwaag. Die hadden een boerespultsje en doe souden die naar de merk de andere daags. Daar kwamen een paar mannen bij haar om naar 't vee te sien. En ja, sij hè daar wat omawweseard. En de andere morgens hoefden de dieren niet naar de merk. Ze waren zo ziek als 't maar kon. Ze leiden tegen de stal...
nl.verhalenbank.24282
Op Dokkumernijesilen wenne in feint, dy hie swiere wurden brûkt. Hy wie dêr oer de syl sprong. Hy hie sein: "Gjin duvel docht it my nei." Doe wie de duvel kaem en dy wie der oer sprong. En dat is nou noch to sjen. Oan 'e iene kant fan 'e syl stiet in minskepoat, oan 'e oare kant in hynstepoat.
nl.verhalenbank.25200
Frijmitselers binne ek kûgelfrij. Dy ha noait gjin forlet fan jild. Sy ha in wikseldaelder. Dêrfoar binne se oan 'e duvel forkocht. Oan in tiid ta, dan hellet de duvel har. Dy't dêr by wol wurdt blyndoeke yn in keamer litten. Om 'e sawn jier moat der ien dea. Dêr wurdt om lotte. Dy't ienkear frijmitseler is, kin der net wer by wei. It kontrakt mat er mei...
nl.verhalenbank.26326
De duvelbander joech duveldrek mei of in drankje. As jy duveldrek yn 'e bûse hienen koe de tsjoenster jin net bitsjoene.
nl.verhalenbank.37352
In wikseldaelder koenen jy keapje. Dan moesten jy op in fjouwersprong wêze, dêr't twa wegen elkoar kruse. Dy wikseldaelder waerd dêr dellein troch de duvel. Je moesten jou siele der foar ôfstean. Stammerige Harm hie ien.
nl.verhalenbank.37337
Skoppenboer wie de duvel. Dêr koe men in flesse drank mei krije. 't Earste romerfol moest men oer 't linker skouder fuortsmite. Dat wie èk foar de duvel.
nl.verhalenbank.22688
By Piters Willemke hong elke moarn in ponge mei jild oan 'e doar. Dat jild brochten se har yn 'e nacht. Mar 't wie duvelsjild. Sy hie har oan 'e duvel forkocht.
nl.verhalenbank.17012
79