Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
19 results
Dutch Keywords: geld Place of Narration: Drachten
As er Janne bitelje moest, gebeurde it wol, dat er sei: "Dan moet ik even de deur uit." Dan krige er it jild fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.19740
Jan Kluwer roun mei de skearsliperskarre. Hy sei: As it pap regent, dan liggen onze schuddeltjes ommegekeerd. "Sliep! Sliep!" rôp er, as er achter de karre roun. Hy hie net folle to dwaen. Der waerd sein dat er him oan 'e duvel forkocht hie. As er yn 'e Súd-oast-hoeke fan Fryslân tahâlde sliepte er yn 't folksloazjemint fan Terwispel, dêr't Janne yn...
Der wie us in man, dy hie him oan 'e duvel forkocht. Hy moest noadich jild brûke, dat hy tocht, der mat mar in slim set fan wêze. Hja praetten ôf, hy soe in koer ophingje oan 'e hoannebalke yn 'e skuorre en dan soe de duvel dy fol ryksdaelders smite. Mar dy man gong hinne en sloech earst de boazem der ûnder wei en doe hong er de koer op. Doe de duvel mar...
Der wie in boer, dy syn pleats wie skjin to'n ein. Hy moest noadich in nije boereplaets ha, mar hy hie der gjin jild foar. Hy wie al faek op sjou west om jild, mar 't joech neat, hy koe gjin jild krije. Doe kom der him ris in kear ien op side. It wie de duvel. "Hwannear moat de plaets klear wêze?" sei er. "Leafst sa gau mooglik", sei de boer....
Frijmetselders ha har oan 'e duvel forkocht. Hja ha noait forlet fan jild. Hja kinne 't altyd skoan rêdde.
Der wie in boer, dy wie forlegen om jild. Hy hie alles al ôfreizge om jild to lien, mar net ien dy't him holp. Doe wie hy der wer us op in joun op út. Doe kom der him ien op side. Dy wie prachtich klaeid. "Woenen jo graech jild ha?" "Jonge ja", sei de boer. "Binne jo joun om tolve ûre hinne thús?" "Ja" sei de boer. "Hoefolle jild wolle jo ha?" "Earst mar...
nl.verhalenbank.25247
Frijmitselders ha altyd wol sinten om hannen. Dy ha in forboun mei de duvel sluten. Om 'e safolle jier mat der ien fordwine. Der wurdt om lotte hwa't dat wêze sil.
In wikseldaelder kriget men fan 'e duvel. It is in jildstuk dat altyd wer by de eigner weromkomt.
Jan Kluwer wie in skjirreslyp. Hy kom út Grinslân of út Drinte, hy praette krûm. Hy hâldde in protte ta yn it folksloazjemint yn Lippenhuzen, oan 'e Bûtenwei by âlde Janne. (har soan hiet Lútsen, dy wie sa klierich) Jan Kluwer hie in forboun mei de duvel. Dat wisten se allegear wol. Hy hie altyd sinten om hannen en fortsjinje died er net. Hy rôp altyd:...
nl.verhalenbank.19739
Der wie in man, dy hie jild liend fan 'e duvel. Letter soe de duvel him ophelje. Doe't it safier wie en de duvel kom, sei de man tsjin him: "Wolle jo salang tiid dwaen, dat ik earst de galgen oan ha?" "Jawol", sei de duvel. "Dan draech ik noait wer galgen", sei de man. Doe koe de duvel fuortgean sûnder bút. Tonei hie de man altyd de broek op 'e slomp.
nl.verhalenbank.33043
Der wie in man dy tocht allinne mar oan jild. Hy mishandele syn wiif, dat altyd sunich wie en hy gunde net in minske hwat. It jild hie him foargoed yn 'e macht. Op in kear, doe roan er oer de wei, en doe wie er ynienen samar smiten woarn. Tagelyk wie 't allegear jild om him hinne. Mar dat wie it jild fan 'e duvel en hy hie bigrepen dat dit in les foar him...
Alde Jan Herder wie in frek. Hy wenne yn 'e Houtigehage. Hy wie altyd oan 't jildtellen en der bistie foar him oars neat as jild. Op in kear gong er rinnendewei fan Houtigehage nei Drachten de Folgersterloane del. Doe hie dêr in hiele rige ryksdaelders op 'e wei lein. Mar hy roan der om hinne. Hy doarst se net op to krijen, hwant hy hie wol yn 'e gaten...
Twa mieren fan Lippenhuzen hienen yn 'e buert fan Snits de klaei oer west to ûngetiidzjen. Sy reizgen oer Terwispel werom en omt se aerdich hwat jild by har hienen, stutsen se dêr oan yn in herberch, dêr't se de iene buorrel nei de oare kochten. Dêr yn 'e herberch gong it bot op in flokken en dwaen. Sy tjirgen har as gekken. Even foarby 't godloas tolhûs...
nl.verhalenbank.23994
Dyselde Auke Helmhout wie ek in frijmitseler. Yn 't tsjuster frege der: "Hoe sit it, ik mat even hwat jild brûke." Dan sei der in man yn 't tsjuster: "Hoefolle?" En dan krige er dat jild. Mar om 'e sawn jier mat der ien fan 'e frijmitselders dea. Sy lotsje der om hwa't dat wêze sil. Der wurdt in nûmer útskuord en dy sinen dat is, dy wurdt deamakke. Yn 'e...
nl.verhalenbank.19381
Frijmitselders binne oan 'e duvel forkocht. Sy ha altyd wol jild om hannen.
Mem fortelde: Bearne Ael wenne yn Sumarreheide. It wie kleare earremoed by Bearn en Ael. Op in kear soe Ael nei Sumar ta. Sy roan de Pasterije-lannen del. Doe tocht se: Nou woe 'k wol, dat ik in dikke beurs mei jild foun. Doe't [se] by 't trêdde stik lân kom, lei dêr in beurs mei jild foar har. En doe tocht se: Ja, mar dit komt net klear. Dit is fan 'e...
nl.verhalenbank.33328
Hoe't men in wikseldaelder krijt: As men in wikseldaelder ha wol, mat men durf ha. En men mat nergens oan leauwe. Men mat in swarte kat oantuge. Dy kat mat men op 'e rêch yn in sekje drage. It mat roettsjuster wêze, gjin ljochtmoanne. Dan mat men 't hiele tsjerkhôf trije kear yn 't roun rinne. Elke kear as men it yn 't roun roan hat, mat men op syn minst...
nl.verhalenbank.19380
Der wie in boer dy hie slim forlet fan jild. Doe kom er mei de duvel oerien, dy soe him de lears fol jild smite, as er dy oan 'e hoannebalke yn 'e skuorre hong. Yn ruil dêrfoar soed er him letter ophelje. De boer hong in lears oan in hoannebalke, mar sloech earst de soale der ûnderwei. Doe bigong de duvel mei jild to smiten. Mar alle jild sakke troch de...
nl.verhalenbank.33040
Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed...
nl.verhalenbank.32936
19