Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
10 results
Dutch Keywords: geld ziek
Djinns shedan zijn duivels. De duivel kan zich in een vrouw veranderen. Bij het vuil zitten djinns, dat zijn boze geesten. Dit wordt verteld omdat daar ziekmakende bacterien actief zijn, en om het hygienisch te houden. Als iemand verlamd is, wordt gezegd dat hij een klap van een djinn heeft gehad. Er wordt soms ook wel gezegd dat iemand geld van de duivel...
nl.verhalenbank.45749
[39.54] IML: Er was eens een arme boer, die het allemaal niet meer zo zag zitten. Z'n oogst was mislukt, z'n vrouw was ernstig ziek en hij kon de dokter niet laten komen en z'n kinderen konden niet naar school, want hij had geen geld. Hij kon zelfs geen kleren meer kopen. Op een dag ontmoette hij een man bij wie hij zijn verhaal deed. In werkelijkheid was...
nl.verhalenbank.47107
Stammerige Harm hie in wikseldaelder. Dy hied er fan 'e duvel. 't Wie in tsjoenster. Men moest him fral net by 't fé litte. Dan woarde 't siik en 't gong dea. Harm hie him oan 'e duvel forkocht, krekt as de frijmitselers. Dy ha noait forlet fan jild. Hja hingje jouns de lege ponge mar oan 'e kruk fan 'e doar, dan is er de oare moarns fol.
nl.verhalenbank.36873
Stammerige Harm wenne oan 'e Swâdde. Hy hie in wikseldaelder. Dy hie er fan 'e duvel krige. Dêrtroch hied er noait forlet fan jild. Hy liende faek jild út. Sels hied er jild op rinte stean. Hy seach der altyd sutrich en ûnhuer út. Hy hie in forboun mei de duvel, dat wisten alle minsken wol. Hy handele hwat yn fodden en âld izer. Se seinen dat er tsjoene...
Stammerige Harm wie in tsjoenster. Se woenen him net by 't fé ha. Hwant dan waerd it siik. De bargen krigen forkearde bichjes. Harm hie noait forlet fan jild. Hy hie in wikseldaelder. Dêrfoar hied er him oan 'e duvel forkocht. Wie it jild op dan hong er in lege ponge oan 'e doar. Itselde dogge de frijmitselders.
nl.verhalenbank.33766
No. 172. In 1595 woedde de heksenziekte in Mierloo. Het begon met de maerte van den pastoor, die den heer van het dorp had betooverd, door hem peren te geven, en een kind ziek had gemaakt, door het te liefkozen. De ongelukkige bekende. - Vijf en twintig jaar geleden had zij een leugen bevestigd met de woorden "dat zij den duivel lijf een ziel overgaf";...
nl.verhalenbank.46923
Hinse hie in drokke praktyk. Der kamen fral faek minsken by him om rie út Grinslân wei. It is ris gebeurd dat se him tofiter ha woenen. Doe namen se it hier mei fan in soun hynder. Mar Hinse seach it fuort. Hy sei: "Dat hynder matte jim mar hjouwer jaen." Faek kamen se by him om rie as der bern bitsjoend wienen. De minsken wienen bang foar him. Soms focht...
Us heit tsjinne by de boer. Dat wie Hindrik Berga to Koudenburg by de Haule. De boer hie twa hynders, in swart en in brún. It swarte hynder waerd siik. Foar dat sike hynder moast heit nei it Swartfean ta. Dêr wenne Hinse Jehannes de Boer. Dat wie in duvelbander, mar ek in hiel bikwame féarts. Heit hie hwat hier út 'e manen fan 't sike hynder meinaem, mar...
nl.verhalenbank.21262
Der wie in nicht fan ús, dy hie in jonkje. Dat bern rekke siik. It gûlde en jammere altyd, it wie hast noait stil. Doe seinen se: "Dat bern kin wolris bitsjoend wêze." Hwant dan raze de bern ek sa. Doe gongen se mei 't jonkje nei Swarte Jantsje ta. Swarte Jantsje naem it jonkje op 'e skoat. Doe wie 't bern fuortdalik stil. Sadré se 't bern delsette, seach...
nl.verhalenbank.28549
Frânse Hinke fan 'e Rottefalle wie duvelbanster en wûnderdokter. Sy wenne de kant út nei de boppeste Rot'falle yn 'e buert fan 't earmhûs, oan 'e lofterhân. Ik wie sa'n fiif en twintich jier âld. 'k Hie 't al in healjier lang tige slim yn 'e draeibonke (kontbonke). Ik koe sitte noch stean en my net forroere. Ik lei altyd en hie in slimme pine. Se fuorren...
nl.verhalenbank.23447
10