Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
12 results
Dutch Keywords: nacht Place of Narration: Sumar
Age Bergsma (wennet nou op 'e Sweach) seach ris op in nacht trije dames, alhiel yn 't wyt, hjir deun by. Hja gongen oerdwars. "Doe't ik der oan ta wie," sei er, "wie der neat mear."
nl.verhalenbank.20395
Myn bruorren Tamme en Wytse hienen elk in faem yn Drylst to wenjen. Dêr hienen se ris togearre op 'e fyts hinne west. Doe't se weromkamen yn 'e neinacht, doe wienen se sahwat oan 'e Wergeaster mar ta, by Idaerd, doe hie Wytse ynienen sein: "Sjoch, dêr is in fanke, dy rint dêr by 't foarste tsjil fan myn fyts lâns." Fuort dêrnei hie Tamme itselde fanke...
By dokter Bontekoe to Hurdegaryp stie in hekke, dy't altyd fansels iepengong. Dat gebeurde krekt om tolve ûre yn 'e nacht.
nl.verhalenbank.36264
Oan 'e greate Ryksstrjitwei by de Stateheide-reed (Burgumerheide) roan nachts in swarte juffer om mei toffels oan.
Fan Easterein nei de Achterwei to Garyp roun jouns en yn 'e nacht altyd in houn om. 't Wie in spûkhoun. Hy roun oan ien kant fan 'e wei. Jy moasten der foar oppasse en rin him noait yn 't paed, hwant dan koed er ris bite en dat wie levensgefaerlik. Jan Kruk (Huizenga) moast alle jounen nei it midden fan 'e Easterein ta. Dêr wenne er. As er jouns let thús...
Der brânde op in plak yn Hústerheide ek altyd in fjûr by nacht.
Yn 'e plaets fan Theunis Oostenbrug op Burgumerheide roannen nachts in pear famkes it bûthús op en del en dy kuijeren dêr sa'n hiele nacht hân yn hân hinne en wer. Der waerd wol biweard dat ien fan dy famkes dêr yndertiid formoarde woarn is.
Yn Rottum (in lyts plakje yn Grinslân) stie in spoekskuorre. Dêr gong it yn 'e nacht altyd op in klopjen en timmerjen. Yn dy skuorre koenen nachts gjin minsken forkeare.
It is rounom bikend dat de hekke fan Bennema-State to Hurdegaryp net ticht bliuwe koe. Die men him jouns ticht, dan wie er de oare moarns wer iepen.
nl.verhalenbank.31638
By âlde dokter de Boer yn Hurdegaryp - de foargonger fan dokter Bontekoe gongen de sluten hekken nachts út har sels wer iepen.
De Abbekaten 'It Abbekatelân leit by de Spoeketsiene. Wy koenen it lân oars net as De Abbekaten. Yndertiid binne der twa abbekaten fan Olterterp, Beetstersweach helle. Lubbert hiet de iene, dat sei ús mem altyd. Lubbert en Olfert hjitten se. Dy twa abbekaten spoeken nci har dea dêr by Olterterp om en de minsken hienen der tige lêst fan, foaral yn 'e...
nl.verhalenbank.13716
Ik wie in fanke fan in jier of 14, 't wie yn 'e nacht, ik lei op bêd. Ik wie wol klear wekker, hwant ik siet op 't lêst yn bêd, sa bang waerd ik. Ik tocht: se binne hjir yn 'e skuorre oan 't terskjen, ik hearde it hiel dúdlik. Mar 't wie net sa fansels, hwant dat koe net. De oare moarns ha se dêr terske. Ik hie 't dus de nacht tofoaren al heard.
nl.verhalenbank.31797
12