Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
8 datasets found
Dutch Keywords: schuur Place of Narration: Opende
By âlde Sierd en Wytske yn 'e Grinzer Pein (de âlden fan Jelle de Vries fan 'e Parken) lei nachts it hea oer de telle hinne oer de hiele skuorre forspraet. De oare moarns lei 't allegear wer toplak. It spûke dêr.
nl.verhalenbank.38686
Doar was in man die heette fan Piter, die warkte feul op 'e Groninger klei. Myn mem dy warkte doar ook eens met hem bij deselfde boer. Piter sloapte doar in de schuur in 't hooi. Moar doar waren warkgeesten. Midden in de nacht kwoamen doar fan dy geesten en die stoken met forken in 't hooi, "roerend bij mij langs", sei Piter. Hy is fan binaudens noar...
nl.verhalenbank.26017
Yn Slappeterp drage se de tsjerke alle jounen nei binnen ta (yn in skuorre of sokssahwat).
Mepske van 't Faan was een grote moordenaar. Veel mensen werden door hem vermoord. Hij lokte ze in de schuur. Dan werden ze doodgemarteld.
Der binne bipaalde spookskuorren yn Grinslân. Ik ha wol ien kend, dêr gongen de doarren altyd fansels iepen en dêr rollen de weinen samar op 'e telle hinne en wer.
nl.verhalenbank.27876
Ik en Jan Jagersma fan Kornhorn froegen us op 'e Grunniger klei bij in boereplaats of we doar sloapen mochten. De boer sei: "Jim kunnen doar beter niet sloapn. De deur goat altyd open." Moar wy woagden it doch. Wij deden een pakje floeikes tussen de deur. Moar de andere morgen was de deur wèl open. Een knecht fan de boer was doar fermoard worden. Doar...
Op in joun hienen wy in bult katten om 'e keet. Heit hat de houn loslitten. Dy siet de katten achternei. Ien fan dy katten hat heit in opdonder jown mei de heafoarke. De oare deis hie pake in seare holle. Hy biwearde, hy wie yn 'e eide fallen. Mar hy hie de foarke yn 'e bealch hawn.
nl.verhalenbank.27177
Mem het ook us met flasteppen in een andere ploats bij in boer weest. Toen ze doar 's nachts in de skuur lag sag se in dikke bolle fuur hin en weer goan boven in de skuur. 't Ging van de ene kant noar de andere, moar der gebeurde niets. Mem het it ook metmoakt dat de weinen nachts door de skuren rattelden. Dat deden de warkgeesten ook.
nl.verhalenbank.26018
0