Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
7 datasets found
Dutch Keywords: schouder Place of Narration: Opende
Sipke Albert gong nachts faek nei de Feanster boat nei Ljouwert en Grins ta. Onderweis sprong him op it plak dêr't Gietema wennet in dier op 'e rêch en dat lei him de poaten op 't skouder. Dat dier wie tige swier. Dan moest er dat dier meidrage oan 'e AVEK ta. (dêr't de Warreboskloane bigjint). Dan gong 't wer fan 'e rêch ôf. Dan spielde Sipke fan swit....
nl.verhalenbank.38687
Der kom yn Haulerwyk yn 'e herberch in man, dy bistelde twa buorrels. De kastlein sette twa romers mei jenever foar him op 'e tafel del. Doe nom dy man earst de iene romer, dy rikke er ien ta oer syn linkerskouder hinne, mar net ien koe dyselde sjen. Doe dronk dy man syn eigen romerfol op. De romer fan de ûnsichtbere nom er wer oan en der kommen twa lege...
nl.verhalenbank.25966
Mei Skoppenboer kin men in flesse drank komme litte. Twa man matte earst in akkoart mei elkoar meitsje. De oare set de lege flesse mei de kaert der oan bûten de doar, en wy prate ôf, ik sil de folle flesse aenst oankrije. Hwant dat mei hy net dwaen dy't de flesse fuortstjûrt. Even letter dan komt de flesse mei jenever der oan. Ik pak him oan en jow him...
nl.verhalenbank.24170
Hindrik was us op een oavend bij ons, doe leefde ús heit noch. Geese Jeltje woonde hier dicht bij, die was die oavend ook bij ons. Hindrik wou in fles met drank laten koomn, met een krússleutel der an, met de krússleutel en schoppenboer. Die't sei: "Ik sal him krigen", dy most him ook krigen. Doe 't soo fer was, sei ús heit: "It gebeurt hier niet." Geese...
nl.verhalenbank.23969
Op in kear roan ik mei Imke de Jong op. Ik hie nei Gerdykster merke ta west. "Hat it hjir feest west, fanke?" frege er. "Ja," sei 'k, "ik ha nei de Gerdyk west." Hy hie platte skuon oan mei sulveren gaspen en hoazzen, dêr't slankjes yn breide wienen. In blauwe sek droech er oer 't skouder, dêr hied er syn harmoanika yn. Hy spile wol by de huzen lâns. "Wie...
nl.verhalenbank.19515
Jetse Veenstra fan Drachten wie in neef fan myn man. Dy koe in flesse mei drank komme litte yn 'e keamer fan 't café. Skoppenboer stjûrde er út. Ien moest de flesse oankrije, hysels net. De flesse kom der dan oansweven. Hy sweefde yn 'e keamer om. As net ien him oankrije doarst, sei Jetse: "Ien fan jimme màt it dwaen, oars stiet it der net bêst mei ús...
Een frou uut Rotterdam fortelde ons, heur man was al een poaske dood. Hy kwam altyd loat thuus, toen hij nog leefde. Hij had altyd nachtdienst. 't Was een heel gelukkig houlik west. Ruzie haddn se nooit gehad. Toen hoar man een tijdje dood was, kwam hij 's oavends weer. Elke oavend om deselfde tyd. Hy fimelde wat bij de toafel om en kwam bij hoar bêdde en...
nl.verhalenbank.27033
0