Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
17 datasets found
Dutch Keywords: schieten Place of Narration: Opende
Alde Rikele Myt dy ha se as in hazze sjoen. Sy ha dy hazze it eech útsketten. De oare deis lei Myt op bêd. Sy wie hielendal opswold by de egen. Sy sei dat se belroas hie. Mar sy hienen har 't eech útsketten. Sy kom letter sûnder eech op 'e lappen. Hja wie in tsjoenster.
As de houn spûkgûlt dan leit der ien op stjerren. Wy ha 't hjir hawn dat hjir njonken de dochter forkearing hie mei in feint. Mar doe rekke dy forkearing yn 'e hobbel. De feint wie fan plan har dea to sjitten. Hy rekke har, de kûgel gong troch de hals hinne, mar sy wie net dea. Fuort dêrnei skeat er himsels dea. It fanke is wer better woarn. De jouns fan...
Rikele Myt fan 'e Skieding wie in tsjoenster. Dy koe har yn in swarte kat foroarje. Op in kear wie der in man op jacht. Dy skeat op 'e swarte kat. It each wie der út. Dy kat, dat wie Rikele Myt.
Der wie in jonge, dy farde altyd op sé. Hy kom hjir wei en op in kear wie er wer yn Grinzer Pein. Hy hie in nij guozzeroer kocht en doe sei er us tsjin my: "Jo binne koopman, net?" "Ja," sei 'k, "ik bin koopman." "Soenen jo dan ek witte hwer't ik myn wylde einen kwyt kin? Ik ha juster fiif en tritich sketten mei ien skot." Ik sei: "Dan kinstû dy dikke...
nl.verhalenbank.28191
Doe't wy ûnder tsjinst wienen yn Millingen wie dêr in soldaet fan Uthuzermeden dy doarst dêr op in plak net lâns to rinnen. 't Wie in lange reed, dêr't er net lâns doarst. Ik sei: "Hwat skeelt dy eins? Hwerom doarst dêr net lâns?" "Daar loopt een korporaal langs zonder kop", sei er. Ik sei: "Sjit der dan op!" "Daar durf ik niet op te schieten", sei er.
nl.verhalenbank.27875
In de Parken woonde een old minske en doe hadden se op in kat skoten. De volgende dag hat dat old minske in sear oog had. Dat was de kat.
nl.verhalenbank.27321
In tsjoenster foroaret har yn in dier. Us heit hat us in tsjoenster sketten mei 't gewear, doe hie se har yn in hazze foroare. Doe hied er hagel yn 't gewear. Dat gebeurde sa. Hy wie der us op in joun mei ljochtmoannewaer op út to stropen. Doe seach er in hazze. Hy skeat der op. 't Wie âlde Jelle Tryn. Jelle Tryn hie de oare deis in doek om 'e holle. Heit...
As der dieren binne dy men niet kan roaken met skieten, dan moet der sulver in de kogels doan worden. Dan binne de dieren altied te roaken.
Froeger wienen der ris minsken oan 't sângraven. Alle Beima wie dêr ek by. Doe kom dêr in hiele grouwe kat en dy gong by harren sitten. Alle krige it gewear en skeat him. De oare deis hie âldere Rikele Myt it eech út 'e holle hawn. Hja hie har yn in kat foroare.
Olle Bearn van der Woude het us op in freemde kat skootn. Hy roakte him ook. Moar 't was olle Jelle Tryntsje. Die had de folgende dag rode en blauwe plekken oan 'e hals.
nl.verhalenbank.26009
Wy wienen mei ús trijen as manlju. Wy hienen ús jachtgewearen by ús. 't Wie op 'e Haule, tichte by Waskemeer. 't Wie moai ljochtmoanneskyn-waer. Wy wachten op knyntsjes om dy to snappen. Tichteby stienen in pear dikke sânbulten. Ien fan ús trijen hie gjin gewear. Dy sei: "Sjoch ris, sa'n fremd ding." Der sweefde hwat fan 'e iene bult op 'e oare. 't Wie in...
nl.verhalenbank.25968
Der was een man, die was voor de duvel. Moar de duvel had seid, as hy hem een vogel kon aanwizen, die hij niet kon, dan was hij frij. Doe het die man in old wiif uutboeid en hy het haar met stroop besmeerd. En doe rolde hij haar in de feer. Doe leek it op een vogel. Doe kwam de duvel en hy het dy fogel gesien en hy kon hem niet. En doe skoat hy der op....
nl.verhalenbank.25850
Olde Bearn van der Woude fortelde over in hoas. Doe liep ik, seid ie en der was in dikke hoas. En doe seit er: ik der hinne met 't geweer om de hoas te skieten. En ik skiet der op en hij fliegt over de kop en weg was er. 't Schot was der uut. Ik kon niet meer schieten. De andere oavend kwam ik op 't selde plak. Doar was de hoas weer. "Nou bist der west",...
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
Der wenne yn 'e Houtigehage in faem, dy har broer wie ûnder tsjinst maresjaussee woarn. Sy hie forkearing mei in feint, dy woe ek maresjaussee wurde. Mar dan moest er in hiel skoft ûnder tsjinst bliuwe. Dy faem tocht: dan reitsje ik him kwyt, en doe hat se harsels mei 't gewear deasketten. Dat haw ik fan tofoaren sjoen. Ik warskôge se fan tofoaren.
nl.verhalenbank.24121
Alde Jelle Tryn fleach op in biezemstâlle ta de skoarstien út. Sy ha al us op Jelle Tryn sketten. Mar sy koenen har net dea krije. Hja hie in groede fan hagelfjûr yn 'e nekke sitten.
Op Trimunt binne yn 'e oarloch in protte minsken delsketten troch de poepen. Even fan tofoaren kom hjir in fint. 't Swit roan him yn straeltsjes by de holle del. Hy siet ûnder it swit en wie alhiel oerstjûr. Om mar by in hûs to kommen kom er by ús, hwant hy koe net mear. Ik sei: "Hwat skeelt dy?" Hy sei: "Der siet my iderkear in klute fjûr nei. Ik kom fan...
nl.verhalenbank.23133
0