Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
6 datasets found
Dutch Keywords: poel Place of Narration: Opende
Alde Sweitse Oldenburger wenne by in poel. Syn wiif wie stoarn. Alle kearen nachts tolve ûre roan se nei har dea om 'e poel hinne. Dan kom se by Sweitse op 'e strjitte en dan gong se yn 't finsterbank sitten. Sy koe de rêst net fine. Sweitse hie syn wiif hiel min bihandele. Dêrtroch seach er har altyd.
In nachtmerje wie meastal in frommeske, mar inkeld in man. Yn 'e Mieden achter de Pein, achter de Keale Wei, dêr hâldde in nachtmerje ta. Sy siet nou hjir yn en dan dêr yn, it meast siet se yn 'e stamme fan in holle wylgebeam. Sy kom by de minsken, dan gong se fan achteren troch 't bargedoarke. Dêr hie se mear rûmte as troch 't slotsgat, sei se. Hja sei...
Hjir wie in dobbe, en dêr woarde altyd fan sein, dat dêr noch ris in fanke yn fordrinke soe - ien hie dat ris sjoen -, mar dat is net útkom.
Hjir yn de Pein hat men de Kaatspoel. Guon ha dêr ien yn roppen heard fan Help! Help! Dêr mat altyd noch ien yn fordrinke. 't Is noait gebeurd.
Op in jountiid hienen myn man en ik to praten west. It snijde. Ynienen sei 'k tsjin myn man: "Dû stiest yn 'e brân." It wienen allegearre lytse flamkes op syn klean. Hy sei tsjin my: "Dû èk." Ik siet èk ûnder 'e flamkes. Mar wy rekken der net troch yn 'e brân. En dy flamkes biweegden har hyltyd mar. Wy wienen by in dobbe, doe't wy it seagen. Troch de...
Hjir yn in dobbe njonken 't hûs ha se nêst in fjirtich jier ris in stim heard. 't Wie op jountiid. Dyselde yn 'e dobbe sei: De tijd is verschenen, de man is er niet. Doe ha se dêr hinne west mei lantearnen en mei leiders, hwant se wienen bang dat der ien forsûpt wie, mar sy ha net ien foun. Der is koarte tiid dêrnei al ris in jonge omtrint forsûpt. Ik en...
0