Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
20 datasets found
Dutch Keywords: plaagbeest Place of Narration: Opende
Hjir yn 'e Pein roan ek in grouwe swarte houn om. Se biwearden dat dat èk in pleachbeest wie.
nl.verhalenbank.38688
Sipke Albert gong nachts faek nei de Feanster boat nei Ljouwert en Grins ta. Onderweis sprong him op it plak dêr't Gietema wennet in dier op 'e rêch en dat lei him de poaten op 't skouder. Dat dier wie tige swier. Dan moest er dat dier meidrage oan 'e AVEK ta. (dêr't de Warreboskloane bigjint). Dan gong 't wer fan 'e rêch ôf. Dan spielde Sipke fan swit....
nl.verhalenbank.38687
Ik brocht de famkes fan Riemersma as wy jouns fan 'e meisjesforiening kommen, altyd oan hûs ta. Sy doarsten net sûnder my it keale ein to rinnen. Doe't ik op in kear werom kom en oan 'e villa fan Jan de Heer ta wie, struts der hwat flak by my lâns. 't Kom stiif tsjin my oan. It duorre mar even, mar ik wie fjûrbinaud. Dat mat in pleachbeest west ha.
Ienkear haw ik in pleachbeest by my hawn. 't Like op in swarte kat. Us mem gong altyd nei de feestjes mei de koekjestromp. Op in kear kom ik mei har werom fan De Pein. 't Wie ljochtmoannewaer. Doe wie der in swart beest achter ús, net greater as in kat. 't Bleau ús hyltyd mar folgjen en 't wie flakbij. Ik skopte der op. Mar 't bleau by ús. In hiel ein hat...
Myn âlde omke gong op in saterdeijoun nei 't Surhústerfean ta, nei Durk Land, om him dêr skeare to litten foar trije sinten. Underweis stie der doe noch net in hûs. Omke fortelde: "'k Wie de Mounewei foarby, doe kom der ynienen in dikke swartbonte houn oan. Dy wie sa great, hy rikke my hast oan 't skouder ta. Hy roan mei my op oan 'e Lauwers ta. Hy roan...
Jan Heidsma wie op in kear by 't Spoekeloantsje by Drachtster Kompenije. Doe wie dêr in houn by him kom. 't Wie in dikke swarte houn en dy is twa kampslingten - sa'n njoggenhûndert meter - mei him op roan. It spoeke dêr altyd. (Jan wie de broer fan Keimpe)
nl.verhalenbank.25985
Op 't Langpaed tusken Harkema en Surhuzum wachtet jin altyd hwat op dat mei jin rint oan 'e ein ta. It rint yn 'e wâl dêrneist.
Tsjinoer it hûs fan Japik Kuipers stie nòch in hûs. Dêr wenne IJe de Vries yn. Myn âldste suster wie dêr alris to helpen. Doe soe mem dêr ek hinne, hwat letter op 'e dei. Hja wie sahwat oan 'e Wilhelmina-hoeve ta. Mem wie noait bang, hwant mem sei: "Ik haw in rein geweten, dan kin der my neat gebeure." Doe kom der in swart ding op har ta. 't Wie hiel...
nl.verhalenbank.25948
In pleachbeest liket op in hiele dikke swarte houn mei hiel lang hier, dat sahwat sweeft. By Japik Kuipers op 'e wei - by de Skieding - op 'e Parkwei kom us in jonge lâns. Dy jonge gong nei hûs ta. Oan 'e iene kant fan 'e wei wie in fytspaedtsje, oan 'e oare kant in reed. Doe passearde dy jonge dêr op 'e reed sa'n pleachbeest. It hier wie sa lang, dat de...
Piter Claus wenne op 'e Boelensloane. Op in kear soe er mei syn âldste jonkje Halbe nei de Feanster boat ta. Dêr moesten se hwat weihelje. Piter hie de kroade meinom. Doe't se omtrint oan 't Blauhûs ta wienen, koenen se ôfbûge en in binnenweike del. Dat snie in eintsje ôf. Dêr spoeke it altyd. Doe sei Piter tsjin 't jonkje: "As der aenst hwat oankomt,...
nl.verhalenbank.25922
Wibe van der Woude, dy wenne op Fryske Poalen. Hy hie op 'e fyts nei syn heit west; dy wenne yn Trimunt yn in olle woanwein. Doe't er oan 'e Skâns ta wie, doe gong der hwat foar him op, in great swart ding, krekt as in kachel. It botste hyltyd mar foar him op. Hy waerd deabinaud.
nl.verhalenbank.25891
By âlde Sipke Albert yn 'e Grinzer Pein lei ek altyd jouns in pleachbeest foar hûs. 't Wie in great ding, dik en rûch en swart mei in pear greate gleone egen yn 'e kop. Sipke Albert wie koopman en wenne allinnich. Hy hie wol sinten.
nl.verhalenbank.25713
Der is al us in pleachbeest by my lâns strutsen. 't Hie hurd, stuch hier en 't wie donker. It striek ûnder myn hân troch. Ik wurd der nòch kâld fan as ik der oan tink. It kom by in âld man út 'e hûs wei. Ik gong der krekt út en hie de doar noch beet, dêr wie 't. En ik hie 't yn 'e hûs noait sjoen. It wie flak njonken my. Mar dy man hie him wol faker...
Myn suster wenne op 'e Heine-pôlle op Sevenhuzen, tsjin 'e Wylp oan. Dêr wenne ek in famylje Otter. Dy seagen in pleachbeest. Dêr flak by harren hûs wie in hage, dat wie de skieding fan in oar hiem. Dêr flakby hie it pleachbeest west. It âld minske en har soan Minse hienen molke fan dat oare hûs helje sild. Doe is dêr hwat oer dy hage hinne knoffele: in...
nl.verhalenbank.25711
Myn man hat in kear in pleachbeest troffen. Dat wie op in nacht. Hy roan rjochtút op Trimunt oan. Hy roan op it fytspaed, doe kom der in swart ding njonken him. It hie fjouwer poaten en 't wie great en swart. It roan op it weinpaed njonken it fytspaed, mar dan alhiel op 'e kant, flak by Ouwe (har man). Myn man sei "Goeie navend", mar it sei neat werom....
Yn Topweer ûnder Grinzer Pein gong myn skoanheit Emke Posthuma op in nacht oer de wei. Doe kom der in grouwe swarte houn oan en dy treau him trije kear oer de sleat. 't Wie in pleachbeest seinen se: in swart monster mei gleone egen.
nl.verhalenbank.23144
Sibe Boomsma fan Houtigehage fortelde al us, hy hie us ergens hinne matten. Doe hienen se tsjin him sein, as er dêr en dêr oan ta wie, soed er hwat bileve. En 't wie ek sa. Op dat plak wie in pleachbeest op him tasetten kom. Dy wie him op 'e nekke sprong en hie him de strôtte hast tichtknypt. Hy hie stiif stil steanbleaun.
nl.verhalenbank.21098
Pleachbeesten wienen sa great as in keal. Se hienen greate gleone eagen en greate earen. Se stienen faek by in omstap. Se joegen noait rûmte, mar se dienen de minsken oars gjin kwea. Se sprongen de minsken ek wol us op 'e rêch. Myn âlde mem hat us ien troffen. Sy roan fan Noard Drachten by de Dwarsfeart lâns en kom oer de Hege Brêge. Doe moest se fierder...
nl.verhalenbank.19496
Doe't myn man noch frijgesel wie, roan er ris mei trije fan syn maten op 'e Folgerster loane. Hy hat it faek forteld. Sy soenen nei Drachtster Kompenije ta. 't Wie joun. Sy hienen krekt in praetsje hawn, doe kom der in hiele grouwe, swarte houn oan mei gleone egen en wol sa great as thépantsjes en mei in hiele lange sturt. Dy sturt hong nei ûnderen ta....
Olle Martens Hiltsje komt op in oavend op 'e Skieding bij de forten. Doe komt der opeens een dikke swarte hond op haer af met hiel groate ogen. En die bleef moar bij hoar. Se is doar bij fremde minsen inflogen, so bang was se.
nl.verhalenbank.26015
0