Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
14 datasets found
Dutch Keywords: optillen Place of Narration: Opende
Myn man syn heit en twa omkes binne ris op in joun fuort west. Ien fan 'e omkes dat wie Keimpe Hansma. Hja kamen op it Spûkeloantsje by de Boelensloane. Doe't se dêr oan ta wienen woarde Keimpe Hansma samar optild en yn 'e sleat goaid. En der wie neat to sjen.
nl.verhalenbank.38018
Sterke Hearke stie ek ris op it lân to ploeijen. In fremde man frege him hwer't Hearke wenne. Hearke tilde de ploech op mei ien hân en wiisde dêrmei nei syn hûs. Mei de oare hân wiisde er nei himsels en Hy sei: "Dêr wennet er en hjir stiet er."
Einte Postma wie myn omke. It wie in broer fan Jehannes Postma fan Eastemar. Hy wie sa sterk, dat hy forsette samar in boerewein. Hy fortilde him gewoan nei in oar plak.
nl.verhalenbank.27306
To Feansterheide by Haring Land is 't ris gebeurd dat ien, dy't it tige raer op sei en de duvel der by oanhelle, samar opnom woarde en der út goaid.
Twa jonges yn Beets hienen in weddenskip. De iene wie nochal rêstich en hie net safolle to keep, de oare hie altyd gâns bombaerje en gewelt. Op it tsjerkhof wie in iepen grêf. Dêr moest de oare deis in lyk yn. De deagraver hie by it dollen twa deadskoppen tofoarskyn helle en dy hied er oan 'e kant fan 't tsjerkhôf dellein. De beide jongfeinten hienen...
Der wie us in mantsje by Sterke Hearke kom, dy woe hwat fan him keepje. Hearke wie oan 't ploeijen. Hy hie 't hynder úthekke en hy hie de ploech beetkrige en him optild. En doe hied er sein: "Dan matte jo dêr en dêr wêze."
Sterke Hearke is in famyljelid fan my. Der kom us in kear ien yn Droegeham, dy moest Hearke ha. Hearke wie oan 't ploegjen op 't lân. Hy frege Hearke of dy ek wist hwer't er wenne. Hearke stiek de ploech mei syn rjochterhân rjochtút en doe sei er: "Gean dêr mar hinne, dêr wennet er." Doe gong dy oare wer fuort, hwant hy hie mei him wrakselje wold.
nl.verhalenbank.26898
Sterke Hearke wenne yn Droegeham. Doe kom dêr ris in man fan Warfstermoune. Dy wie ek tige sterk en dy woe wolris mei Hearke wrakselje. Hy woe wolris wite hoe sterk Hearke wie. Hy sette de stap der ûnder nei Droegeham ta. Hy koe Hearke net. Hearke wie op 't lân oan 't ploeijen. Hy hie de ploech skoud. Dy fan Warfstermoune sei tsjin Hearke: "Ik woe us...
nl.verhalenbank.26815
Het is gebeurd dat ik met mijn vader op stap was. Mijn vader liep noast mij. Opeens wordt mijn vader opgetild en in de sloot gesmeten. Het was heel wonderlijk, maar 't is echt gebeurd. Of dat nou de duivel was, weet ik niet.
Daar kwam eens een man bij Sterke Hearke. Die was aan 't ploegen op het land. Die man zei tegen hem: "Hier in de buurt woont zo'n sterke man, daar wou ik wel eens bij zien. Weet u waar hij woont?" Doe had Hearke de ploeg kregen en hem met één hand opgetild en gezeid: "Daar woont er."
nl.verhalenbank.27317
Hier woonde een kiend, dat was bitsjoend. Doe gingen se noar 't Witveen noar de duvelbander. Dat was Jonge Jan (Benedictus); die gaf de voader in drankje met. Hy sei: "Denk der om, dat moet in 't donker stoan. Doar mogen geen freemde ogen over goan. It hindert niet of de tsjoenster by jullie komt, as se it drankje moar niet siet. It sleutelgat moet dicht...
Sterke Hearke wenne yn Droegeham. Op in kear kom der ien by him, doe wie er oan 't ploeijen. Dy man frege Hearke hwer't dy en dy wenne. Doe hie Hearke de ploege mei ien hân optild en earst de iene kant útwiisd mei de ploege. Dêr wenne dy, hied er sein, en doe hied er mei de ploege de oare kant útwiisd en sein hwer't de oare wenne.
nl.verhalenbank.26299
Hier was dan ook ien, da was een kerel, die had zomaar een krode fooruutstoken. In 't werkhuus was een die het een pipegaeltsje fooruutstoken. Hy kwam een eintsje van de grond.
Sterke Hearke wenne yn 'e Rottefalle (onjuist A.A.J.). Der wie in man, dy hie in kou fan Hearke kocht. Dy wie op 'e merk forkocht woarn troch middel fan in koopman. Doe kom dat net út mei de datum fan 't kealjen. Doe tocht de man, dy't dy kou kocht hie: 'k Mat mar even nei Hearke ta om de juste datum fan 't kealjen gewaer to wurden. Doe trof er in man op...
nl.verhalenbank.24126
0