Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
13 datasets found
Dutch Keywords: onderweg Place of Narration: Opende
Greate Jasper Veenstra wie hwat in rûch man. Op in snein hied er to kaertspyljen west. Doe't er wer op hûs oan soe waerd er ûnderweis op 'e Bethlehemsreed (Boelensloane) samar in ein fuortsmiten.
nl.verhalenbank.38019
Der roan ris in man yn 'e nacht op 'e Folgersterloane. Doe tocht er: "Hwat ding rint der hyltyd njonken my?" It wie hwat, dat roan op 'e achterste poaten. 't Wie hast like great as hy sels. Doe't hy der hinne gong om to sjen wie it in gewoan skiep, dat op fjouwer poaten roan. Hwat it earder west hat hat er him noait bigripe kind. 't Gebeurde by de...
nl.verhalenbank.27309
Jan de Haan en syn suster wienen beide ongetroud. Sy wennen yn Surhústerfean. Op in kear wienen se togearre to jounpraten nei Durk van Dellen, dy wenne ek yn Surhústerfean. Sy moesten in âlde sânreed del om dêr to kommen. Doe't it al acht ûre wie, doe wie 't noch hast dei. Doe hie Jan syn suster sein: "Ik gean nei hûs ta, ik fiel my net sa lekker." Jan...
't Gebeurde ek, dat der ien in drankje helle hie fan 'e duvelbander. Doe moest er ûnderweis út 'e broek. Wylst er dêr siet, kom der in hazze oanrinnen en dy fleach tsjin 't drankje oan. Doe rekke 't drankje stikken, dat doe moest er werom. Dy hazze hat de tsjoenster west.
Yn 'e Fryske Wylp wenne in doomny, dy wie op in joun op hûsbisyk mei in âlderling. Doe't se krekt in bisite ôflein hienen en it al aerdich let woarde, sei de âlderling tsjin 'e doomny: "Wy matte fuort, wy matte net by joun sa let oer 't Langpaed." (Op 't Langpaed spoeke it.) Mar doomny sei: "Wij moeten nog één huis hebben." De âlderling sei: "Maar laten...
Jan Wouda wie us op in kear to riden op redens. Hy kom fan Ljouwert. Hy woe oer de Burgermar nei hûs ta. Doe't er sahwat op healwei wie, ried er in mantsje foarby. Doe kom er oan yn Eastemar. Doe tocht er: "Wy rêste even. Ik keapje in slokje." Dêr hied er syn twade slokje op - hy soe wer fuort - doe kom dat mantsje der yn, dat er foarby riden wie. 't...
Likele Kuipers wenne yn in âlde spitkeet. Hy hie fuort west. Underweis nei hûs moest er noadich út 'e broek. Hy wie al by de Skieding: Hy gong yn in âlde, droege sleat sitten. Doe hearde er hwat fluitsjen. Doe kommen der in hiele protte slangen oan, mei de koaning foarop. Likele hie sa binaud west, dat hy wist net mear hoe hurd as er thúskom wie.
Wibe van der Woude, dy wenne op Fryske Poalen. Hy hie op 'e fyts nei syn heit west; dy wenne yn Trimunt yn in olle woanwein. Doe't er oan 'e Skâns ta wie, doe gong der hwat foar him op, in great swart ding, krekt as in kachel. It botste hyltyd mar foar him op. Hy waerd deabinaud.
nl.verhalenbank.25891
Der wie ien dy fytste fan Zevenhuzen nei Allardseech. Doe kom der ien njonken him mei in knollepoat. Dy roan, mar koe him byhâlde, wol twa k.m. lang. De man sei: navend. Mar dy mei de knollepoat sei neat werom. "Hwat rinne jo hurd", sei de man. De oare sei wer neat werom. De man koe sa hurd net ride. Dy oare hobbele mar njonken him fierder. Flak by...
As der in kat by jin kom, as men ûnderweis wie, en dêr kommen noch mear katten by, dan wienen dat tsjoensters.
Gaatske Gjeltema (Opeinde) fortelde: "Ik en myn broer waren op een nacht onderweg west. We waren al weer flak by huus. 't Was moai lichtemoanweer. Toen was er ynienen in 'e barm in hiel moai luttich meiske. Wy sien der beide noar, kijken even op en weg is 't.
Olle Martens Hiltsje komt op in oavend op 'e Skieding bij de forten. Doe komt der opeens een dikke swarte hond op haer af met hiel groate ogen. En die bleef moar bij hoar. Se is doar bij fremde minsen inflogen, so bang was se.
nl.verhalenbank.26015
Luutsens Janke har heit was in Jongsma. Toen dat nog een jonge man was, werkte hij op 't Feen (= Surhuisterveen) bij in boer. Der wou in koe kalven en de boer wou graach dat hij 's oavends terug kwam. Hij ging der 's oavends weer heen. Doar komt hij bij in dam en hij kan niet in stap meer forsetten. Hij het doar in fol uur stoan moetn. Op 't loatst het-ie...
nl.verhalenbank.26010
0