Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
22 datasets found
Dutch Keywords: kracht Place of Narration: Opende
Sterke Hearke wie oan 't ploegjen. Doe bleau der in man by him stean, dy sei, hy moest dêr en dêr wêze. As Hearke him ek oanwize koe hwer't dat wie. Doe sei Hearke: "Sjoch, dêrre. Dêr wennet dy man dy't jo ha matte." Hy krige de ploech yn 'e iene hân en wiisde dêr it plak mei oan.
nl.verhalenbank.38680
Dêr kaem ris in greatjonge fan sa'n 16 jier by Kijlstra, de betonman yn Drachten. 't Wie bikend dat dy jonge o sa sterk wie. Hja laedden safolle potlân op 'e kroade, dat doe't hy dêrmei fuort soe, hâldde er de beide hantfetten allinne beet.
Sterke Hearke stie ek ris op it lân to ploeijen. In fremde man frege him hwer't Hearke wenne. Hearke tilde de ploech op mei ien hân en wiisde dêrmei nei syn hûs. Mei de oare hân wiisde er nei himsels en Hy sei: "Dêr wennet er en hjir stiet er."
To Koartwâld wienen fjouwer man dwaende mei in swiere parrebeam op 'e wein to tillen. Mar hja koenen it net rêdde. Doe kaem sterke Hearke dêr by. Hy sei: "Jimme krije dy beam by de forkearde ein beet." Doe naem hy de beam op en hy tilde him allinne op 'e wein.
nl.verhalenbank.31911
Sterke Hearke mat ek o sa sterk west ha, mar dêr wyt ik gjin forhael fan.
nl.verhalenbank.27997
Der hat in plysje wenne yn De Pein Súd, dy hiet fan Berga. It wie in reus fan in keardel en hy wie ôfgryslike sterk. Op in kear doe wie der in feestje op it Súd, doe wienen der in stik of hwat jonge bazen, dy wienen oerhearrich en brochten de boel yn ûnstjûr. Berga warskôge dy mannen, mar sy joegen gjin omsizzen, it joech neat. Sy sieten meiïnoar yn 'e...
nl.verhalenbank.27996
Ek in kear doe siet de kroech fol jongfolk. Dat folkje woarde balstjûrich. De kroechbaes koe net mei har rêdde. Sy woarden sa oerhearrich dat hy helle de plysje der by. Mar dy koe ek neat mei 't folkje wurde. Doe rôp er Einte der by. Einte kom. Hy klaeide him spierneaken út en pakte de iene nei de oare en jage se der allegear út. Einte-om wenne yn de Pein.
Einte-om hie forkearing, doe siet er op in kear mei de faem yn 't café. Dêr nom er syn faem op 'e flakke hân en tilde har sa oer de tafel hinne.
nl.verhalenbank.27307
Einte Postma wie myn omke. It wie in broer fan Jehannes Postma fan Eastemar. Hy wie sa sterk, dat hy forsette samar in boerewein. Hy fortilde him gewoan nei in oar plak.
nl.verhalenbank.27306
Ynse fan Bakkefean trof us in pear minsken, dy moesten yn Bakkefean hwat lade op in wein. Dat koenen se net foarinoar krije. De beammen wienen har to swier. Doe fregen se Ynse of dy har helpe woe. "Jawol", sei Ynse. Doe wie 't hout samar laden. Doe gongen dy mannen nei 't café en nommen dêr in pear slokjes. Mar sy noadigen Ynse net út om mei. Ynse tocht:...
nl.verhalenbank.26031
Op in kear wie Hearke oan 't ploeijen. Der kom ien by him. Dy sei: "Wite jo ek hwer't sterke Hearke wennet?" Doe hie Hearke de hynders útspand en de ploege mei de earm foarútstutsen. "Hjir stiet er," hied er sein, "en dêr wennet er."
nl.verhalenbank.26001
Sterke Hearke hie in kear foar 't earst nei in faem west. Hja sei: "Ik bin sa bang foar Sterke Hearke." En hy wie by har, mar hy hâldde him stil. Doe't er fuortgong sei er tsjin har: "Nou hast dan fan 'e jouns hyltyd by Sterke Hearke west."
Der wie in boer, dy wie oan 't heamennen mei in hynder foar de wein. Sy moesten by de Foarwurker brêge op. Dêr liet it hynder it foerke hea foar stean, hy koe 't net lûke. Doe sei dy boer tsjin syn jonge: "Gean dû even nei Hearke ta (Sterke Hearke) en freegje of dy even mei skouwe wol. Dy jonge helle Hearke op. "Kin 't hynder it net dwaen?" frege Hearke....
nl.verhalenbank.25899
Sterke Ynse koe der ek wol hwat mei. Dy rette him altyd allinne, dy hoefde noait help. Hy forluts de baggelbak allinne.
nl.verhalenbank.24125
Yn Hoarnstersweach wenne in keardel, dy wie ôfgryslike sterk. Dy die like folle as acht oaren meielkoar, dat liich ik net. Hy hie read hier, it wie in grouwe keardel en goed oan 'e lingte. As wy graefwurk dienen, dan reinde it spitten mei him.
nl.verhalenbank.24124
Sterke Hearke wie oan 't ploegjen. Doe kommen der guon by him, dy fregen him hwer't Hearke wenne. Doe tilde er de ploege op en hy stuts him mei syn iene hân rjochtút en hy wiisde der mei en sei: "Dêr wennet er en hjir stiet er."
nl.verhalenbank.23137
It forhael fan 'e ploege; nou net sterke Hearke, mar sterke Ynse fan Bakkefean.
nl.verhalenbank.21099
Sterke Hearke moest us foar ien nei de stêd ta mei in sekfol ryksdaelders op 'e nekke. Doe kom dêr in manselsoan oan. Dy sei: "Jo ha dêr ek in swiere fracht, net?" "Ja", sei Hearke. Dy man, dat wie in rover, dy hie it op dy sek mei jild forsjoen. "Dêr moest ik ek hwat fan ha", sei er. "Kinst de hiele sek wol krije", sei Hearke en hy smiet him de sek mei...
nl.verhalenbank.19498
Daar kwam eens een man bij Sterke Hearke. Die was aan 't ploegen op het land. Die man zei tegen hem: "Hier in de buurt woont zo'n sterke man, daar wou ik wel eens bij zien. Weet u waar hij woont?" Doe had Hearke de ploeg kregen en hem met één hand opgetild en gezeid: "Daar woont er."
nl.verhalenbank.27317
Hier was dan ook ien, da was een kerel, die had zomaar een krode fooruutstoken. In 't werkhuus was een die het een pipegaeltsje fooruutstoken. Hy kwam een eintsje van de grond.
0