Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
16 datasets found
Dutch Keywords: kleding Place of Narration: Opende
Minsken dy't op stjerren lizze, mar net stjerre kinne, ha faek hwat oan dat op in snein naeid is. Men mat dat dan stikken knippe, dan is 't samar dien.
It gebeurde wol, dat minsken net stjerre koenen. Dan hie sa'n minske hwat oan, dat op snein naeid wie. Neils, dy't op snein knipt binne, mat men nei de dea wer opsykje.
Der was hier een kind dat lag op stervn. Moar it kon niet doodgaan. Doe sei der één: "Trek dat kind it hemd uut, dat is op sondag moakt." Dat deden se en weg was 't kind.
nl.verhalenbank.27330
As de bern bitsjoend wienen gongen de âlders meastal nei in duvelbander ta. Dat wie wol gauris Jonge Jan fan it Wytfean. Jonge Jan joech dan in drankje mei en dan warskôge er dat se it drankje goed forburgen yn in bûse by har drage moesten, hwant der koe ris in hazze wêze ûnderweis, dy't by har opsprong en it fleske stikken makke. Der hat hjir us ien wei...
Ien dy't op 't stjerbêd klean oan hat, dy't op snein makke binne, kin net stjerre.
Doe't Inke noch frijgesel was, sat ie faek in de kroech. Dan ging 't altyd op in fechten. Dan boeide Inke him spiernoakend út en dan sei er: "Sieso. Wie nou wat wil, hij komt moar op. Myn kleern wil 'k niet fersneden hebbn, moar stiek mij dan moar in de bealch."
nl.verhalenbank.25858
Ons moeke sei: Wat op sondag moakt is deugt niet. Sondagsteek houdt geen week. As der éen op it doodsbed ligt en die kan niet sterven, dan wordt der wel seid: Het se goed aan, dat op sondag moakt is? Dan moest se wat anders aantrekken. Als se dat aankregen had was se somaar dood.
Imke hie nocht oan ûnnocht. Der wie in frommes dat skreau har van der Iest. Hy toande har sterke stikken. Doe sei se: "Al hwatstû ek mânsk bist, dû krijst my de klean net fan 'e hûd." 't Wie in mounich frommes. Mar Imke liet har de klean ôfsakje oant se op 't lêst allinne noch it himd oan hie. Hy sei: "Mat dat ek noch út?" "Né," sei se, "lit it sa mar."
nl.verhalenbank.24165
Minsken, dy't klean oan ha op har stjerbêd, dy't op snein makke woarn binne, kinne net stjerre, sizze se.
In wjerwolf is in man, dy bimuoit him mei froulju. Hy skuort har mei syn tosken de klean fan 'e hûd en lit se dan wer gewurde. Hy docht it allinne by nacht en bûtendoar. Hy mat it dwaen, hy kin net oars.
nl.verhalenbank.24118
Ien dy't hwat oan hat op it stjerbêd, dat op snein makke is, sa'n ien kin net op snein stjerre. Dy stjert op moandei.
Yn Aldhoarne siet in faem ûnder in koe to melken. Doe sei dy koe ynienen tsjin har: "Jow dy man hwat molke, faem." De faem woarde sa kjel, dat sy smiet de amer mei molke om. Doe seach se Imke stean. Dy hie bûksprutsen. Hy krige molke fan har. Imke song by de harmoanika: Ik ben zo arm, dat God zich erbarmt. Sober gekleed en ik heb veel leed. Diep in mijn...
nl.verhalenbank.19516
Oeds Eilander wenne hjir by de skieding. It wie in nuveren ien. Hy hie in toverboek, seinen se. Dêr koed er soldaetsjes mei ta de hurddobbe útkomme litte. As er achterút lies gongen se der wer ta'n yn. Hy koe ús ek stean litte. En sy seinen, hy koe jin de klean ek samar ôfsakje litte. Soms sei er tsjin ús: "Stek de tonge út." Mar dat doarsten wy net to...
De man fan myn suster syn heit was doadlik siek. Moar hij ging telkens van bed. Dan wou hy syn mooiste kleern oan hebn en dan fot. Dan kwam hij te stervn en hij werd begroavn. Moar elke nacht was der wat bij de kast. De kleerkast. De dochter ontdekt it. Toen hoorden se allen het gerammel in de kast, krekt so as hij bij syn leven gedoan had as hij bij de...
Se toverden kransen in de kussens. Doar saten alle garens in flochten fan klearen die de mensen droegen.
Hindrik was een raar man. Hy ging eens naar Dútsland met een kammeraet. So maar op 'e dolleroes. "Sinten ha wy niet", sei er. "Wy kregen daar geen werk. Doe moesten wij weerom. Wij hadden ook honger. We wouen graag een bytjen eten hebben. Doe zei 'k tegen mien kammeraet: 'Wyste wat? Ik sal sien dat ik wat stuut en bôlle krijg'." Doe hij noar de bakker...
nl.verhalenbank.23970
0