Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
6 datasets found
Dutch Keywords: helmdrager Place of Narration: Opende
Guon wurde mei de helm geboaren. Sokken sjogge fantofoaren bigraffenissen. Dan stjert der gauachtich ien. Sokke minsken wurde twongen om it to sjen. Sy kinne dan net op bêd bliuwe. Minsken matte jouns noait midden op 'e wei rinne. Hwant soms komt der in lykstaesje oan. Dan kinne se sa gau net fan 'e wei ôf komme. Dan geane se foar by de lykwein op, rjocht...
In broer fan heit wie mei de helm geboaren. Hy seach de lykstaesjes al fan tofoaren en wist altyd as der in bigraffenis op til wie. Hy wie frijgesel en wenne yn Hantum. 't Kaem altyd nei hwat er seach.
Hindrik Pikelhearring (= H. v.d. Molen) roan us mei in man op hjir yn 'e Pein. Underweis sei er tsjin dy man: "Mast even oan kant gean, der komt in lyk oan." Dy oare die dat. In koart skoftsje dêrnei wie der in lyk. Dy Hindrik Pikelhearring wie mei de helm geboaren, dy seach altyd lykstaesjes. (dy oare dat wie ús heit. Hy sei op syn Grinslâns: Moest even...
Hjir achterút hat in man wenne, dat wie Douwe Stavasius. Dy wie mei de helm geboaren. Dy seach allerhande sterfgefallen foarút. Hy hat syn eigen mem mei ôflein. Dat die er fan tofoaren al, wylst se noch libbe. Letter hat er it ècht dien. Sy wennen yn in spittekeet.
Douwe Stavasius was met de helm geboren.
Dy't in helm hat is kûgelfrij yn 'e oarloch. Dokter Andriessen fan Grootegast hat der weest bij de geboorte van een kiend bij minsken hier. Hy het seit: "Ik kan dat ding duur ferkoopn, moar ik wil 't kiend niet ongelukkig moakn." Hy het it opbrând. So'n helm is tweehonderd gulden weerd. Hij moet onmiddellijk fernietigd worden, anders is 't kiend...
0