Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
26 datasets found
Dutch Keywords: geld Place of Narration: Opende
Alde Albert Gjaltema fan Grinzer Pein hie in wikseldaelder. Dêrtroch hied er altyd jild. Dy daelder rekke noait op.
nl.verhalenbank.38693
Albert Gjaltema fan Gr. Pein hie in wikseldaelder, seinen se. Dy hie altyd wol sinten.
Albert Gjaltema wie frijmetselder. Hy wie smoarryk en hie noait forlet fan jild. Dat krige er fan 'e duvel. Frijmitselders hienen in wikseldaelder. Dy matte se noait hielendal út jaen, dan groeit er altyd wer oan. As se dy wikseldaelder kwyt wienen, krigen se noait hwat wer.
In de Parken woonden wij noast in dubbelde woning. 't Was in olle fort. In de ene helft woonde een old minske, in de andere er noast in jonge huusholding. Op een morgen kwam ik der ôf. Doe woaren der fier eksters op 't strietsje foar de dunen fan dat dûbelde huus. Die eksters bleven hyltyd op 't ene straetje, bij de jonge minsken, niet bij 't âlde. Presys...
nl.verhalenbank.26977
Yn Trimunt matte forburgen skatten wêze. It hyt dat der ûnder 'e flier fan ien fan 'e plaetsen dêr gâns jild sitte mat.
nl.verhalenbank.26922
Myn âlde omke gong op in saterdeijoun nei 't Surhústerfean ta, nei Durk Land, om him dêr skeare to litten foar trije sinten. Underweis stie der doe noch net in hûs. Omke fortelde: "'k Wie de Mounewei foarby, doe kom der ynienen in dikke swartbonte houn oan. Dy wie sa great, hy rikke my hast oan 't skouder ta. Hy roan mei my op oan 'e Lauwers ta. Hy roan...
Der ha wol minsken west, dy forkochten har oan 'e duvel, dan hienen se altyd jild om hannen. Der binne ek guon dy ha in wikseldaelder. Dy ha de frijmetselaren ek. Dêrtroch ha dy noait forlet fan jild. Dy binne èk oan 'e duvel forkocht. Om 'e sawn jier mat der ien dea. Sy lotsje der om hwa't dat is. Oan 't Skutediep yn Grins ha se har gebou. Dêr sitte se...
Klaas Kooistra ging op een sondagmorgen it heideveld in om stenen te dollen. Dat deden de arme mensken hier froeger allemoal. Se moesten aan de kost komen. Die stenen werden fijngehouwen en ferkocht. Doar vindt Kloas in stien, die wil hy der uut dollen. Met de boar. Doe is er doar met oan de gang, doe siet er us wat in de ronde, en doe sicht er doar twee...
nl.verhalenbank.25856
Oan 'e Suder Dwarsfeart to Drachten wenne âlde Teatske. Dy wie tige ryk. Teatske is op in rare menier oan 'e ein kom. Sy is sahwat forhongere by de oerfloed. Hja hie sa'n jild yn 'e kelder, dat sy meat de gounen en de ryksdaelders mei de fiif-kop. Doe't Teatske stoar hie se alles oan 'e tsjerke tamakke. Mar dat is net earlik om en ta gong. Der woarde in...
nl.verhalenbank.25714
Een wisseldaalder kreeg je van de kwoade. Dy kreeg je altyd weer. As jy him uitgaf kwam ie fansels weer.
Frijmitselers binne ek kûgelfrij. Dy binne oan 'e duvel forkocht. Sy wurde blyndoekt yn in gebou brocht. Dêr sette se foar har in krús op 'e muorre. Dêr matte jy dan mei eigen bloed it mes yn stekke. Jo kinne der noait wer by wei as jo der ienkear by binne. Jo barre der sinten foar. Jo kinne sizze hwat jo leafst ha. In buorkerije of in gernierkerije of...
nl.verhalenbank.24174
Yn Drachtster Kompenije wenne Klaas Schuurman. Dy wie troud. Hy seach op in nacht himsels dea yn 'e kiste lizzen. Doe liet er him forsekerje foar tsientûzen goune. Dêr moest wyks in ryksdaelder foar bitelle wurde. Doe't er de polis goed en wol hie, doe stoar er. Doe koe syn wiif útkearing krije en har letter rêdde. Hja is doe troud mei syn broer Harm.
nl.verhalenbank.24163
Alde Hindrik Pikelhearring koe soldaetsjes ta de hurddobbe útkomme litte. Ja, hwat koed er net! Hy wenne yn de Pein. Hy roan mei sinaesappels by de streek lâns en sa kom er ek us in kear by ús. Mar wy hienen 't tige krap en sinaesappels mochten ús net barre. Mem sei tsjin him: "Kom der mar yn, dan krije jo in bakje kofje. Mar ik kin neat fan jo keapje."...
nl.verhalenbank.21110
Sterke Hearke moest us foar ien nei de stêd ta mei in sekfol ryksdaelders op 'e nekke. Doe kom dêr in manselsoan oan. Dy sei: "Jo ha dêr ek in swiere fracht, net?" "Ja", sei Hearke. Dy man, dat wie in rover, dy hie it op dy sek mei jild forsjoen. "Dêr moest ik ek hwat fan ha", sei er. "Kinst de hiele sek wol krije", sei Hearke en hy smiet him de sek mei...
nl.verhalenbank.19498
De lju gongen froeger nei Antsje en Tryn Snipel ta as se de kaert útlein ha woenen. Antsje koe 't folle better as har dochter Thomas Klare. Dy wie 't om 't jild bigoun. Yn 'e herberch, dy't yndertiid op Luchtenveld stie, songen se in ferske op Klare: 't Is fan Klare, 't is fan Klare, 't is de hele dei fan Klare. Fan je he, fan je he, fan je hesasa, alles...
Frijmitselders sette har namme mei bloed wylst se achter dikke muorren sitte. Hja krije altyd jild. Sy ha in wikseldaelder. It opperwezen matte se ôfsweare en de duvel matte se oannimme.
Alde Albert Gjaltema wie koopman. Dy hie noait forlet fan jild. Hy hie in forboun mei de duvel. Mar by joun wied er altyd deabinaud.
nl.verhalenbank.16144
Antsje Jongsma hie in wikseldaelder.
nl.verhalenbank.16143
Hindrik van der Meer en 't wiif wienen beide by de frijmitselderij. Sy hienen al it materiael fan 'e frijmitselders yn 't lyts yn 't sulver. Al hwer't se forlet fan hienen, dat kom der. Jild noait gebrek. Mar sy hienen har nammen mei eigen bloed yn in great boek set, dat fan 'e duvel wie.
Ien dy't mei de helm geboaren is, is kûgelfrij. Frijmetselers binne ek kûgelfrij. Frijmitselers binne oan 'e duvel forkocht. Sy ha noait forlet fan jild.
nl.verhalenbank.27548
0