Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
4 datasets found
Dutch Keywords: donker Place of Narration: Opende
Alde Sipke Albert fan Grinzer Pein lake noait. Hy hie in wikseldaelder fan 'e duvel. Hy wie fékoopman en koe dwaen en litte hwat er woe. Der wie noait jildgebrek. Mar der moest altyd in man wêze dy't him nei de boat tabrochte as it tsjuster wie. Allinne doarst hy der by nacht net út. Dan wie er deabinaud. Myn man syn broer hie in dochter fan him.
nl.verhalenbank.38021
Ik brocht de famkes fan Riemersma as wy jouns fan 'e meisjesforiening kommen, altyd oan hûs ta. Sy doarsten net sûnder my it keale ein to rinnen. Doe't ik op in kear werom kom en oan 'e villa fan Jan de Heer ta wie, struts der hwat flak by my lâns. 't Kom stiif tsjin my oan. It duorre mar even, mar ik wie fjûrbinaud. Dat mat in pleachbeest west ha.
Heit en dy's twadde jonge, ús Foppe, dy raesde alle jounen. Dan krige er pine. Doe krige er in naffelbreuk. Dokter sei, dêr moest in naffelbân omhinne. Wy hienen in buorwiif, dy koe dat wol dwaen. Mar dat buorwiif hienen se it net op bigrepen. Sy kom net earder as dat de lampe brânde. Op in kear dienen heit en mem alle blinen ticht, dat der gjin ljocht...
Myn swager wenne ûnder Rottefalle yn in donker hûs. As hja jouns de doar ticht dien hienen gongen de doarren even letter nochris wer ticht. En 't gong dêr alle jounen op in timmerjen sûnder dat se hwat seagen. Hja waerden bang en binne der om wei gong to wenjen.
0