Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
28 datasets found
Dutch Keywords: deur Place of Narration: Opende
Se hienen froeger duveldrek boven de doar hingjen om tsjoensters to kearen.
nl.verhalenbank.38692
Nei de bigraffenis dienen se de earste jouns de doar net op slot, hwant oars koe de geast der net wer yn komme.
nl.verhalenbank.38014
Us pake, âlde Jan Nijboer fortelde dat yn 'e Houtigehage, by de wyk wie ris in bern bitsjoend west. Doe hienen se wetter oerset en dêr nuddels yn dien. En dat wie bigoun to sieden. Doe wie der in frou by de doar kom en dy hie sein: "Och heden, set dy tsjettel der ôf, hwant ik ha sa'n pine!"
nl.verhalenbank.38013
Egbert Hoekstra hearde op 'e nacht by him yn 'e hûs getimmer. De oare wyks stoar syn frou. Mar de kiste koe net troch de doar en ek net ûnder it finster troch. Doe moest it hiele finster der út. Letter, nei de bigraffenis kom it der wer yn. Doe't se dêr mei oan 't timmerjen wienen, sei er: "Fleden wike ha 'k dat timmerjen ek heard, krekt deselde slaggen....
nl.verhalenbank.38000
Yn de âlde plaets fan Jan van Duinen hjir yn 'e Pein, dêr dienen se jouns de doarren goed op 'e skoattels, mar moarns stienen se altyd wer los.
Myn broer lei op bêd. 't Wie yn 'e nacht. Doe hearde er hwat by de doarren. Doe seach er dragers en in kiste, dy't se yndroegen. Der woarde tsjin him sein syn soan wie dea. Op dat momint lei syn soan op bêd to sliepen. Letter is er stoarn en gebeurden deselde dingen dy't myn broer doe sjoen hat.
Yn Feansterheide hearden se wol faek timmerjen op plakken. Dêr kom dan letter in hûs to stean. Ek ha 'k dat wol fan guon heard hjir yn 'e Pein. Der woarde yn Feansterheide ek wol kloppe op 'e doar. Gongen se der hinne, dan wie der net ien. Even letter hearden se 't selde klopjen wer, dan wie der ien. Sa wie 't ek mei 't tikjen op 't rút. As der in hûs...
In de Parken woonden wij noast in dubbelde woning. 't Was in olle fort. In de ene helft woonde een old minske, in de andere er noast in jonge huusholding. Op een morgen kwam ik der ôf. Doe woaren der fier eksters op 't strietsje foar de dunen fan dat dûbelde huus. Die eksters bleven hyltyd op 't ene straetje, bij de jonge minsken, niet bij 't âlde. Presys...
nl.verhalenbank.26977
Der wenne by Saaxum yn Grinslân in boer, dy koe de doarren noait fêst hâlde. As hy se ticht die, se gongen altiten fansels wer iepen.
Jan Hepkes hie yn Dútslân west by in boer. 't Wie in hiele droege simmer. De boer hie in put njonken hûs, dy wie hielendal droech west. De boer sei tsjin Jan, hy moest dy put mar ris skjinmeitsje. Jan rekke der yn mei touwen en in amer. 't Wienen hiele lange einen tou, dy woarden oan elkoar knope. Jan sakke al mar djipper en djipper. Der kommen hyltyd...
nl.verhalenbank.26820
Duveldrek hienen de minsken hjir froeger ûnder 'e drompel fan 'e doar. De bern hienen duveldrek yn in pûdtsje om 'e hals. Wy makken in krús foar de doar as der in tsjoenster oankaem.
nl.verhalenbank.26339
By Ate Meter dêr wie altyd in grouwe, swarte kat om 'e doar hinne. Ate hie 't net op dy kat stean. Hy hie al in pear kear prebearre der in raem op to dwaen, mar hy koe him noait ûnder 'e hân krije. Op 't lêst hied er goed oppast. Doe't de kat der wer oankom hied er in dikke kneppel yn 'e hân, doe die er de doar fluch iepen en sloech ta. Hy rekke de kat....
nl.verhalenbank.25988
By ús pake en dy wie in bern bitsjoend. Sy joegen pake de rie, hy moest in tsjettel mei wetter siede en dêr nuddels yn dwaen. Doe gongen pake en dy nei Ritske Aeltsje ta. Dy fortochten se der fan dat hja de tsjoenster wie. Dêr sieten de doarren fêst. Hja hie hyltyd mar roppen: "Ik sil 't noait wer dwaen! Ik sil 't noait wer dwaen!"
nl.verhalenbank.25935
Mei Skoppenboer kin men in flesse drank komme litte. Twa man matte earst in akkoart mei elkoar meitsje. De oare set de lege flesse mei de kaert der oan bûten de doar, en wy prate ôf, ik sil de folle flesse aenst oankrije. Hwant dat mei hy net dwaen dy't de flesse fuortstjûrt. Even letter dan komt de flesse mei jenever der oan. Ik pak him oan en jow him...
nl.verhalenbank.24170
Yn Faen hat in boer wenne, dat wie in freeslik rare keardel. Dy hiet fan Metske. Jouns kommen de doarren by him op slot, mar moarns stienen se wer iepen.
Alde Hindrik Pikelhearring koe soldaetsjes ta de hurddobbe útkomme litte. Ja, hwat koed er net! Hy wenne yn de Pein. Hy roan mei sinaesappels by de streek lâns en sa kom er ek us in kear by ús. Mar wy hienen 't tige krap en sinaesappels mochten ús net barre. Mem sei tsjin him: "Kom der mar yn, dan krije jo in bakje kofje. Mar ik kin neat fan jo keapje."...
nl.verhalenbank.21110
De begrafenis in den nacht. Er moet in Opende een herbergier hebben gewoond, die de gave van den voorloop bezat. Maar hij wist dit niet, want geen mensch had hem ooit verteld, dat hij met den helm was geboren. Ja, niemand scheen het te weten: de moeder, de tantes, de baker, die in zulke gevallen de wonderlijke tijding wel ver in de rondte zaaien, zwegen....
nl.verhalenbank.42083
Een nachtmerje, dat kon een man of een vrouw zijn. Was 't een vrouw dan kwam se bij mannen, was 't een man dan kwam hij bij vrouwen. As je sliepen, dan kwam ze. Ze kwam bij je liggen als man of vrouw. Werd je wakker, dan was alles weg. Ik heb er nooit een gezien. Wanneer ze kwam hoorde je op de deur kloppen. Ik hield de deur altijd op slot. As je op de...
In Barsthut in Lukaswolde gemeente Grotegast woonde myn muike. Op in avond was ze bij ons te praten. Toen ze weg wou, wouden wij haar naar huus brengen. "Nee," zei ze, "dat hoeft niet. Ik ben alijd beschermd." Ze was een klein eindje heen, toen kwam er een dikke hond naast haar lopen. Die is met haar goan aan haar huis toe. Toen deed ze de deur open. Toen...
nl.verhalenbank.37986
Der binne bipaalde spookskuorren yn Grinslân. Ik ha wol ien kend, dêr gongen de doarren altyd fansels iepen en dêr rollen de weinen samar op 'e telle hinne en wer.
nl.verhalenbank.27876
0