Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
7 datasets found
Dutch Keywords: buurvrouw Place of Narration: Opende
Ik kaem to wenjen by de Slingerwei ûnder Drachten. Njonken ús wennen in man en in frou en twa bern. Ik wie widner. Myn frou hie earder troud west en dy har jonge haw ik greatbrocht. Wy slepten yn 't selde bêdsté. Op in kear leinen wy op bêd, doe stompte de jonge my oan. "Hwat is der?" sei 'k. "Der stiet in frommes oer 't hûs", sei er. It wie in...
nl.verhalenbank.24114
Doe't wy to Grins wennen kom der us in âld minske fan Rotterdam by ús. Dy wie katholyk. Dy fortelde ús, njonken har hie in jonge frou wenne. En dêr wer njonken wennen twa ûngetroude froulju. Dat wienen tsjoensters. Dy wienen nachts op in paed. Dan wienen se alhiel yn 't swart mei greate kleden om har hinne. Ien fan dy froulju stie us op in nacht foar 't...
nl.verhalenbank.25967
Hier woonde een kiend, dat was bitsjoend. Doe gingen se noar 't Witveen noar de duvelbander. Dat was Jonge Jan (Benedictus); die gaf de voader in drankje met. Hy sei: "Denk der om, dat moet in 't donker stoan. Doar mogen geen freemde ogen over goan. It hindert niet of de tsjoenster by jullie komt, as se it drankje moar niet siet. It sleutelgat moet dicht...
Us mem hat froeger njonken in âld minske wenne; dat minske hie in bulte kwea dien. Doe is dat minske letter stoarn, mar sy koe de rêst net krije. Doe spoeke se altyd. Doe hat ús mem de doomny der by helle. Dy hat dêr doe in gebet dien en neitiid ha se noait wer lêst hawn. Dat wie hjir flak njonken dit hûs.
nl.verhalenbank.25940
Heit en dy's twadde jonge, ús Foppe, dy raesde alle jounen. Dan krige er pine. Doe krige er in naffelbreuk. Dokter sei, dêr moest in naffelbân omhinne. Wy hienen in buorwiif, dy koe dat wol dwaen. Mar dat buorwiif hienen se it net op bigrepen. Sy kom net earder as dat de lampe brânde. Op in kear dienen heit en mem alle blinen ticht, dat der gjin ljocht...
Yn 'e Harkema wie in bern siik. De buorfrou sei: "Jimme matte yn 't kessen sjen, hwant dêr kin wol ris hwat út komme." Doe ha se 't kessen iepentoarnd. Doe siet dêr in krâns yn, dy wie omtrint ticht. Doe gongen se nei de duvelbander ta. Dat wie jonge Jan fan 't Wytfean. Jonge Jan joech in drank mei. Hy sei: "Tink der om. Underweis is der kâns dat ien dy...
nl.verhalenbank.38679
It hûs oan 'e Drachtster Wei, dêr't nou Lammert v.d. Sluis wennet, njonken Ouwe van der Molen woarde in kear troch it buorwiif yn 'e brân sjoen. Sa'n twa jier letter is 't opbrând.
0