Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
19 datasets found
Dutch Keywords: avond Place of Narration: Opende
Myn man syn heit en twa omkes binne ris op in joun fuort west. Ien fan 'e omkes dat wie Keimpe Hansma. Hja kamen op it Spûkeloantsje by de Boelensloane. Doe't se dêr oan ta wienen woarde Keimpe Hansma samar optild en yn 'e sleat goaid. En der wie neat to sjen.
nl.verhalenbank.38018
Nei de bigraffenis dienen se de earste jouns de doar net op slot, hwant oars koe de geast der net wer yn komme.
nl.verhalenbank.38014
Op in kear wie Hearke nei de faem ta. Mar dy wist net hwa't er wie. Doe liet dy faem har ûntfalle: "Ik soe net graech mei Sterke Hearke wolle, hwant dy is sa ôfgryslike sterk, dy koe jin wol deaknipe. Ik bin bang foar him." Doe't Hearke dy nachts by har wei gong, sei er tsjin har: "Nou, nou kinst mar sizze dat Sterke Hearke fan 'e jouns by dy opsitten hat."
nl.verhalenbank.38009
Us pake en beppe wennen hjir yn dit hûs. Op in joune let leinen se op bêd, doe kaem myn omke thús. Hy gong nei 't bêd fan pake en beppe ta en sei: "Der is brân, hjir tichteby. It hûs fan Wiggele van der Veen stiet yn 'e brân." Pake en beppe kamen gau fan bêd ôf, om to sjen. Mar de beide âlde minsken seagen neat. "Sjogge jimme it dan net?" sei omke, "it is...
De jouns fan tofoaren foardat de fjouwer plysjes troch IJe Wykstra fan Greategast deasketten waerden wie de loft alhiel read. Dit hat in foarboade west fan it bloedbad.
Ik brocht de famkes fan Riemersma as wy jouns fan 'e meisjesforiening kommen, altyd oan hûs ta. Sy doarsten net sûnder my it keale ein to rinnen. Doe't ik op in kear werom kom en oan 'e villa fan Jan de Heer ta wie, struts der hwat flak by my lâns. 't Kom stiif tsjin my oan. It duorre mar even, mar ik wie fjûrbinaud. Dat mat in pleachbeest west ha.
In de Parken woonden wij noast in dubbelde woning. 't Was in olle fort. In de ene helft woonde een old minske, in de andere er noast in jonge huusholding. Op een morgen kwam ik der ôf. Doe woaren der fier eksters op 't strietsje foar de dunen fan dat dûbelde huus. Die eksters bleven hyltyd op 't ene straetje, bij de jonge minsken, niet bij 't âlde. Presys...
nl.verhalenbank.26977
Yn 'e Körnhörn woonde Jan Oldenburger. Die had doar in caféeke. Olle Douwe ruskesnider sat doar 's oavends faek te floeken en te swearen. Dan had hij 't hoogste woord. "Ik bin niet bang as komt de duvel ook by my!" riep hij. En dan sette hy 't mes in 'e tafel. Doe ging hy op in kear noar huus uut 'e kroech fandoan. Doe sag hy doar wat lign onderweg. "Wat...
nl.verhalenbank.26011
Froeger woarden der faek bern bitsjoend. Wy hadden in old wyfke by ons wonen, die bitsjoende de kienders, werd der altyd segd. Jelle Tryntsje heette se, se was heel old. 's Oavends deed se in wit mûtske op en swarte klompkes oan en dan sei se: "'k Mat mar even nei Drachten ta." Dat dee se op 'e biezemstok.
Lammert van der Sluis en syn broer gongen us nei de Poelbuert ta to jounpraten nei in oare broer; dy wenne dêr mei in geskeiden frou. Sy wienen der omtrint oan ta, doe seagen se in ljocht yn 'e keamer. Der stie in frou yn 'e keamer. 't Wie de earste frou, dy't dea wie. De beide bruorren seinen: "Der koe wol fisite wêze; wy gean werom." De oare jouns...
nl.verhalenbank.25930
Us mem is yn 'e Harkema great brocht. Hja fortelde der wenne yn 'e Harkema in âld frou, dy siet altyd to spinnen. Froeger wie it de gewoante, as de lju in himd hienen dat net al to bêst mear wie dan brûkten se dat as deadshimd. It wie doe in earmoedige tiid. Doe't dat âld minske kom to forstjerren, dat altyd siet to spinnen, dienen se har in himd oan,...
nl.verhalenbank.24178
Hindrik was us op een oavend bij ons, doe leefde ús heit noch. Geese Jeltje woonde hier dicht bij, die was die oavend ook bij ons. Hindrik wou in fles met drank laten koomn, met een krússleutel der an, met de krússleutel en schoppenboer. Die't sei: "Ik sal him krigen", dy most him ook krigen. Doe 't soo fer was, sei ús heit: "It gebeurt hier niet." Geese...
nl.verhalenbank.23969
It wie yn Grinzer Pein. Ik en myn earste man kommen op in jountiid út it tsjerkje. Wy kommen fan 'e sangforieniging. 't Wie tsjuster. Ynienen stienen wy yn 't folle ljocht. Wy gongen nei heit en dy ta. Dêr fortelde ik hwat wy sjoen hienen. "Hwat soe soks nou bitsjutte?" frege ik. Doe sei heit: "Moarn sil ik jimme fortelle hwat jim sjoen ha." De oare...
nl.verhalenbank.23132
Mijn zoon is ook eens door de duivel achternagezeten. Hij kwam op een avond thuus, doodsbang. "Ze pakken me! Ze pakken me!" schreeuwde hij. Hij had de duivel achter zich aan. Hij was in de kroeg geweest.
nl.verhalenbank.37995
Froeger, as der ien overleed, dan waren er 's avonds voortijds wel een 20 à 25 honden, die kwamen bij 't huus en die goelden. Ze blaften niet. Dan was dieselver nog niet dood. Dat gebeurde een paar doagen loater.
In Barsthut in Lukaswolde gemeente Grotegast woonde myn muike. Op in avond was ze bij ons te praten. Toen ze weg wou, wouden wij haar naar huus brengen. "Nee," zei ze, "dat hoeft niet. Ik ben alijd beschermd." Ze was een klein eindje heen, toen kwam er een dikke hond naast haar lopen. Die is met haar goan aan haar huis toe. Toen deed ze de deur open. Toen...
nl.verhalenbank.37986
Luutsens Janke har heit was in Jongsma. Toen dat nog een jonge man was, werkte hij op 't Feen (= Surhuisterveen) bij in boer. Der wou in koe kalven en de boer wou graach dat hij 's oavends terug kwam. Hij ging der 's oavends weer heen. Doar komt hij bij in dam en hij kan niet in stap meer forsetten. Hij het doar in fol uur stoan moetn. Op 't loatst het-ie...
nl.verhalenbank.26010
Frou van der Molen - hjir út 'e Pein - en har earste man wienen us op in joun fuort west to praten. 't Wie hjir achter yn 'e Juliana-buert. Sy wienen noch net troud. Doe stienen se ynienen yn 't ljocht. Sy wienen noch net oan hûs ta. Doe't se thús kommen sei se tsjin har heit: "Hwerom ha jim de lampe sa heech brânnen?" Doe sei har heit: "Wy ha de lampe...
nl.verhalenbank.25929
Elke oavond om tien uur kwam der altyd in groat licht answeven by de Leidyk. Mem sei dan: "Wat kan dat toch sijn", want doar was in heel groat gat. Doar kon noait wat overheen rijdn. Dat licht kwam de kant fan Mearum út weg. Loater kwam de tram doar langs presys in deselfde tyd 's oavends tien uur. Dat het dat licht toen west.
nl.verhalenbank.25889
0