Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
80 results
Place of Narration: Kollumerzwaag
It gebeurde nou en dan dat katten meielkoar in forgadering hâldden. Dêr waerd by psalmsong, seinen se. Der waerden dan plannen bisprutsen.
Tsjoensters matte om 'e sawn jier ien deatsjoene.
Der wienen tsjoensters dy fleagen op 'e biezemstok troch de loft. Sokken wienen hjir ek yn Kollumersweach en Twizelerheide. Guon ha wolris sokke fleanende tsjoensters by jountiid sjoen.
Om tsjoensters to kearen dienen de lju altyd duveldrek ûnder 'e drompel. Dêr koe de tsjoenster net oer komme. Wy hienen as bern altyd in pûdtsje mei duveldrek op it boarst, om mar net bitsjoend to wurden. Dy't bitsjoend wie, hie krânsen yn 'e kessens. Wienen der trije folle krânsen dan gong dyselde dea, dy't bitsjoend wie. As se dan nei de duvelbander...
In tsjoenster rydt strampele op 'e biezem troch de loft.
Tsjoensters kinne troch alle gatten en kieren komme, èk troch 't kaeisgat.
Fan 'e tsjoensters moest der om 'e sawn jier ien dea, oars gong se der sels oan.
Is der in reinbôge oan 'e loft, dan pankoekbakke de tsjoensters.
Tsjoensters kunnen haar in alles feranderen.
Tsjoensters kinne melke út ruskepôllen. Dêr helje se wol in ammerfol molke út.
By Harm v.d. Berg, hjir oerdwars, forskynde in fremde kat. Doe't Harm it dier gewaer woarde, joech er dy kat in opdonder. Doe hie der de oare deis in frommes west, dy hie hwat oan 'e hals mankeard. 't Wie in frommes út dizze buert. 't Wie in tsjoenster.
nl.verhalenbank.29539
Yn Twizelerheide hat in jonge wenne, dy woarde bitsjoend. 't Wie Oene Leegsma, hy wennet nou op 'e Hillema-State to Burgum. De jonge wie sa siik as in houn. Hy hat it op 'e dea ôf helle. Doe ha se syn kessen iepenmakke en doe founen se dêr trije krânsen fan fearren yn. De trêdde krâns wie omtrint fol. As dy fol west hie wie de jonge dea west.
Alde Sjoerde Ael wie in suster fan Stammerige Harm. Dy koe har yn in kat foroarje. It is hjir ris gebeurd dat ien in kat op in joun in goeije opdonder joech. Doe wie der de oare deis in âld-wiif kreupel.
Yn 'e Westerein wenne ek in minske, dat tsjoene koe. Us mem hie bisite, hja sieten togearre as froulju to praten; tafallich hienen se it oer dy tsjoenster. Doe gong de doar iepen en dêr stie se, de tsjoenster. Mem har bisite sei: "Wy hienen 't krekt oer dy. Dû kinst tsjoene." Hja waerd lulk en gong der út. Doe't se goed en wol bûtendoar wie, stie der in...
nl.verhalenbank.32340
Woe men tsjoensters keare, dan die men duveldrek ûnder 'e drompel. De toffels of skuon sette men mei de hakken nei 't bêd ta.
In kat mei in lange sturt, dat wie yn de regel in tsjoenster. As katten hâldden de tsjoensters wol forgaderingen. Dêr psalmsongen se dan by.
nl.verhalenbank.25849
Ien út Twizelerheide seach us seis tsjoensters om in man hinne stean. Dy man stie dêr to smoken. Hy smookte út in blauwe pyptsjettel mei stiif mûlstik. Hy kom fan 'e Sweachster Bosk. Sy hâldden dêr in forgadering.
nl.verhalenbank.15746
Tsjoensters binne yn steat har yn katten to foroarjen. Hja meitsje krânsen yn 'e kessens fan har slachtoffers. Binne der trije krânsen klear, dan giet it bern dea.
nl.verhalenbank.38614
Hjir yn 'e Sweach ha hiel faek krânsen yn 'e kessens west. 't Wienen bolfoarmige dingen mei allegear jern der yn. 't Wie fierder allegear fear. Yn fierwei de measte gefallen gongen se dan nei Wopke fan Kûkherne om rie.
Myn omke Jan hie sa'n gefal mei in swarte kat. "Mem," sei er tsjin myn beppe, "dêr is dat âlde kring wer." Doe hied er in foarke krigen en op 'e kat smiten. De foarke gong dwars troch de poat hinne. Letter is âlde Griet altyd kreupel west.
80