Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
80 results
Place of Narration: Kollumerzwaag
It gebeurde nou en dan dat katten meielkoar in forgadering hâldden. Dêr waerd by psalmsong, seinen se. Der waerden dan plannen bisprutsen.
nl.verhalenbank.29825
Tsjoensters matte om 'e sawn jier ien deatsjoene.
nl.verhalenbank.25190
Der wienen tsjoensters dy fleagen op 'e biezemstok troch de loft. Sokken wienen hjir ek yn Kollumersweach en Twizelerheide. Guon ha wolris sokke fleanende tsjoensters by jountiid sjoen.
nl.verhalenbank.29824
Om tsjoensters to kearen dienen de lju altyd duveldrek ûnder 'e drompel. Dêr koe de tsjoenster net oer komme. Wy hienen as bern altyd in pûdtsje mei duveldrek op it boarst, om mar net bitsjoend to wurden. Dy't bitsjoend wie, hie krânsen yn 'e kessens. Wienen der trije folle krânsen dan gong dyselde dea, dy't bitsjoend wie. As se dan nei de duvelbander...
nl.verhalenbank.29540
In tsjoenster rydt strampele op 'e biezem troch de loft.
nl.verhalenbank.25369
Tsjoensters kinne troch alle gatten en kieren komme, èk troch 't kaeisgat.
nl.verhalenbank.24712
Fan 'e tsjoensters moest der om 'e sawn jier ien dea, oars gong se der sels oan.
nl.verhalenbank.29506
Is der in reinbôge oan 'e loft, dan pankoekbakke de tsjoensters.
nl.verhalenbank.24081
Tsjoensters kunnen haar in alles feranderen.
nl.verhalenbank.24281
Tsjoensters kinne melke út ruskepôllen. Dêr helje se wol in ammerfol molke út.
nl.verhalenbank.25371
By Harm v.d. Berg, hjir oerdwars, forskynde in fremde kat. Doe't Harm it dier gewaer woarde, joech er dy kat in opdonder. Doe hie der de oare deis in frommes west, dy hie hwat oan 'e hals mankeard. 't Wie in frommes út dizze buert. 't Wie in tsjoenster.
nl.verhalenbank.29539
Yn Twizelerheide hat in jonge wenne, dy woarde bitsjoend. 't Wie Oene Leegsma, hy wennet nou op 'e Hillema-State to Burgum. De jonge wie sa siik as in houn. Hy hat it op 'e dea ôf helle. Doe ha se syn kessen iepenmakke en doe founen se dêr trije krânsen fan fearren yn. De trêdde krâns wie omtrint fol. As dy fol west hie wie de jonge dea west.
nl.verhalenbank.22682
Alde Sjoerde Ael wie in suster fan Stammerige Harm. Dy koe har yn in kat foroarje. It is hjir ris gebeurd dat ien in kat op in joun in goeije opdonder joech. Doe wie der de oare deis in âld-wiif kreupel.
nl.verhalenbank.29821
Yn 'e Westerein wenne ek in minske, dat tsjoene koe. Us mem hie bisite, hja sieten togearre as froulju to praten; tafallich hienen se it oer dy tsjoenster. Doe gong de doar iepen en dêr stie se, de tsjoenster. Mem har bisite sei: "Wy hienen 't krekt oer dy. Dû kinst tsjoene." Hja waerd lulk en gong der út. Doe't se goed en wol bûtendoar wie, stie der in...
nl.verhalenbank.32340
Woe men tsjoensters keare, dan die men duveldrek ûnder 'e drompel. De toffels of skuon sette men mei de hakken nei 't bêd ta.
nl.verhalenbank.25848
In kat mei in lange sturt, dat wie yn de regel in tsjoenster. As katten hâldden de tsjoensters wol forgaderingen. Dêr psalmsongen se dan by.
nl.verhalenbank.25849
Ien út Twizelerheide seach us seis tsjoensters om in man hinne stean. Dy man stie dêr to smoken. Hy smookte út in blauwe pyptsjettel mei stiif mûlstik. Hy kom fan 'e Sweachster Bosk. Sy hâldden dêr in forgadering.
nl.verhalenbank.15746
Tsjoensters binne yn steat har yn katten to foroarjen. Hja meitsje krânsen yn 'e kessens fan har slachtoffers. Binne der trije krânsen klear, dan giet it bern dea.
nl.verhalenbank.38614
Hjir yn 'e Sweach ha hiel faek krânsen yn 'e kessens west. 't Wienen bolfoarmige dingen mei allegear jern der yn. 't Wie fierder allegear fear. Yn fierwei de measte gefallen gongen se dan nei Wopke fan Kûkherne om rie.
nl.verhalenbank.16052
Myn omke Jan hie sa'n gefal mei in swarte kat. "Mem," sei er tsjin myn beppe, "dêr is dat âlde kring wer." Doe hied er in foarke krigen en op 'e kat smiten. De foarke gong dwars troch de poat hinne. Letter is âlde Griet altyd kreupel west.
nl.verhalenbank.37349
80