Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
185 results
Place of Narration: Harkema
Tsjoensters foroaren har faek yn katten. As katten kommen se ek by elkoar to forgaderjen. Dat dienen se altyd op 'e heide. Sy psalmsongen der by.
Tsjoensters kinne fleane. Dat dogge se meastal op in biezemstok.
Tsjoensters kinne har yn hast alle dieren foroarje.
De tsjoensters hâldden nou en dan forgaderingen. Sy hienen in partij kegels oer de flier stean. Dy rekke elk fan har mei in stokje oan. Safolle kegels as se mei dat stokje omraemden, safolle moesten se bitsjoene.
As in tsjoenster trije folle krânsen by ien yn 't kessen tsjoend hat, dan is dyselde dea.
nl.verhalenbank.24345
Tsjoensters komme slop yn 'e kiste. Dat wie mei Alle Tet ek it gefal. Jy koenen har suver wol yn inoar triuwe.
nl.verhalenbank.22033
Yn bjirkene beammen sjocht men wol faek prûkenesten. Heksebiezems wurde se ek wol neamd. De heksen fleagen troch de loft en strûpten soms troch de takken fan 'e bjirken hinne. De biezems bleauen dêr dan yn stykjen. Sa matte de prûkenêsten ûntstien wêze, wurdt der sein. Guon sizze: nachtmerjenêsten.
nl.verhalenbank.26278
Petrus Mulder wie boer op it Wytfean. Hy wie us in kear mei hynders op 't lân oan 't ploeijen. 't Wie op 'e Dunen. Doe wienen der katten oan kom, dy fleagen by de hynders op en sieten har yn 'e moanjes. Dat de hynders hienen net in stap fierder sette kind. Petrus Mulder is werom nei hûs ta gong. Dy katten dat wienen Alle Tet en konsorten.
Wy wienen froeger altyd bang foar in swarte kat. Hwant dat koe wolris in tsjoenster wêze. Alle Tet koe har yn in kat foroarje. Sy ha in kat alris hiel bot slein, doe wie Tet de oare deis hielendal blau west om 't gesicht.
Der binne hazzen, dy kinne se noait deasjitte. Dat binne tsjoensters.
Tsjoensters komme troch 't slotsgat.
Alle tsjoensters kinne har yn in kat foroarje.
nl.verhalenbank.26248
Tsjoensters koenen har foroarje yn hinnen, hounen, katten en skiep.
Tsjoensters foroaren har yn katten.
nl.verhalenbank.25727
Katten binne tsjoensters.
nl.verhalenbank.16076
Om in tsjoenster to kearen dienen se duveldrek ûnder 'e drompel.
As ús froeger in dikke kat tomjitte kom, dan seinen wy: "Dat is Alle Tet."
nl.verhalenbank.22720
In tsjoenster kin har foroarje yn in swarte kat. Dat is de boaze.
Froeger dienen se hjir duveldrek ûnder 'e drompel om 'e tsjoensters to kearen.
Der wie us in pearke, dat wie by de Skieding oan 't kuijerjen. Hy hiet fan Jan van der Woude. Sy hienen it der oer, dat se trouwe woenen. Dêr hienen se noch noait earder oer praet. Se neamden de datum ek. Der wie hyltyd in kat by harren. Nergens wie in minske. De oare deis wisten alle minsken dat se trouwe soenen. Dat hie dy kat oerbrocht, hwant dat wie...
186