Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
185 results
Place of Narration: Harkema
Tsjoensters foroaren har faek yn katten. As katten kommen se ek by elkoar to forgaderjen. Dat dienen se altyd op 'e heide. Sy psalmsongen der by.
Tsjoensters kinne fleane. Dat dogge se meastal op in biezemstok.
Tsjoensters kinne har yn hast alle dieren foroarje.
As in tsjoenster trije folle krânsen by ien yn 't kessen tsjoend hat, dan is dyselde dea.
nl.verhalenbank.24345
Tsjoensters komme slop yn 'e kiste. Dat wie mei Alle Tet ek it gefal. Jy koenen har suver wol yn inoar triuwe.
nl.verhalenbank.22033
De tsjoensters hâldden nou en dan forgaderingen. Sy hienen in partij kegels oer de flier stean. Dy rekke elk fan har mei in stokje oan. Safolle kegels as se mei dat stokje omraemden, safolle moesten se bitsjoene.
Yn bjirkene beammen sjocht men wol faek prûkenesten. Heksebiezems wurde se ek wol neamd. De heksen fleagen troch de loft en strûpten soms troch de takken fan 'e bjirken hinne. De biezems bleauen dêr dan yn stykjen. Sa matte de prûkenêsten ûntstien wêze, wurdt der sein. Guon sizze: nachtmerjenêsten.
nl.verhalenbank.26278
Wy wienen froeger altyd bang foar in swarte kat. Hwant dat koe wolris in tsjoenster wêze. Alle Tet koe har yn in kat foroarje. Sy ha in kat alris hiel bot slein, doe wie Tet de oare deis hielendal blau west om 't gesicht.
Petrus Mulder wie boer op it Wytfean. Hy wie us in kear mei hynders op 't lân oan 't ploeijen. 't Wie op 'e Dunen. Doe wienen der katten oan kom, dy fleagen by de hynders op en sieten har yn 'e moanjes. Dat de hynders hienen net in stap fierder sette kind. Petrus Mulder is werom nei hûs ta gong. Dy katten dat wienen Alle Tet en konsorten.
Froeger dienen se hjir duveldrek ûnder 'e drompel om 'e tsjoensters to kearen.
Alle tsjoensters kinne har yn in kat foroarje.
nl.verhalenbank.26248
Tsjoensters komme troch 't slotsgat.
Der binne hazzen, dy kinne se noait deasjitte. Dat binne tsjoensters.
Tsjoensters foroaren har yn katten.
nl.verhalenbank.25727
As ús froeger in dikke kat tomjitte kom, dan seinen wy: "Dat is Alle Tet."
nl.verhalenbank.22720
Om in tsjoenster to kearen dienen se duveldrek ûnder 'e drompel.
In tsjoenster kin har foroarje yn in swarte kat. Dat is de boaze.
Tsjoensters koenen har foroarje yn hinnen, hounen, katten en skiep.
Katten binne tsjoensters.
nl.verhalenbank.16076
In tsjoenster kin har foroarje yn in kat. Ik ha wit hoe faek heard, dat se in kat in opmiter joegen en dat dan de tsjoenster de oare moarns mei in seare holle of sa op bêd lei. De tsjoensters tsjoene krânsen yn 'e kessens. As katten hâlde se in forgadering. Us Gerke hat wolris heard, dat de kat sei: 'donderdagavond'.
186