Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
1,725 datasets found
Place of Narration: Harkema
Der wurdt wol sein dat der by 't Bomkleaster in ûnderierdske gong is.
nl.verhalenbank.34590
't Wie yn 'e winter en wol hast 100 jier lyn tink. It frear bot en it jongfolk wie der allegear op redens op út. Oan 'e Mûzegroppewei by Rottefalle wenne in widner: Sytse Batema, mei soan en dochter. Dy soan wie der op út gong to riden. De dochter woe ek graech ride, mar dat woe de heit net lije. Hja moest thús bliuwe. Hoe't it fierder gong is wyt net...
nl.verhalenbank.34589
Wy hawwe 't meimakke hjir dat der ien op stjerren lei. Mar dyselde koe net stjerre, it hong der hyltyd mar tsjin oan. Doe frege der ien: "Hat er ek hwat oan, dat op snein naeid is?" Doe die bliken, hy hie in oerbaitsje oan, dêr wienen de knopen fan op snein oanset. "Snij dy der mar ôf", sei dyselde. Sy hienen 't net dien of de man wie rêst.
nl.verhalenbank.34588
Heit fortelde ek, dat Ymke de Jong, dy wie in kear op Hamster merke west. Tseard van Dekken dy wie dêr stille plysje. Dat wie ien fan 't allergemeenste alloai. Tseard en Ymke krigen hwat spul en dêrby gniisde Tseard Ymke út en stuts him de gek oan. Doe sei Ymke tsjin him: "Ik jow neat om dy. Ik kin dy wol stean litte, datst net in foet forsette kinste."...
nl.verhalenbank.34587
Ymke koe alle kunsten. Op in kear doe siet er yn 'e kroech. Hy hie allegear soldaten om him hinne. Hy sei: "Is der ien dy't my even in bûsdoek liene kin?" "Jawol", sei ien fan 'e soldaten en hy krige dy syn bûsdoek, in reade bûsdoek. Doe hie Ymke in lúsjefers krige en dy bûsdoek opbrând. Dêr kom hwat jiske fan. De soldaet, dy syn bûsdoek it wie, hie sneu...
nl.verhalenbank.34585
Op in kear doe krige er in swierdere straf. Doe woarde er 'krom gesloten'. Dat wie mei de fuotten krúst yn 't ket, de fuotten geboeid en de hannen geboeid op 'e rêch. Sa waerd er opsluten. Doe hie Ymke tsjin 'e bewaker sein: "Zo zit ik vast en zo ben ik los." En doe wie 't spul him samar fan 'e hannen en fuotten ôffallen. Doe ha se him mar fuortjage. Se...
nl.verhalenbank.34584
Heit hat faek oer Ymke de Jong forteld. Hy hat mei Ymke ûnder tsjinst west yn Ljouwert. Ymke woe noait tsjinst dwaen, hy forpofte 't gewoan en brocht altyd alles yn disoarder. Gehoarsumje wist er net hwat wie. Hy krige faek straf, mar dat joech neat. Op in kear brochten se him yn 'e gefangenis. De doar woarde grindele en op slot dien. Mar de oare deis...
nl.verhalenbank.34583
Yn Hurdegaryp is in slot, dat wyt ik wol to stean. Der is in hekke by dat slot, dy kinne se noait ticht hâlde. Se ha dy hekke wol sa goed forsegele mei dikke slotten en kettings, mar 't joech neat. Altyd gong er wer iepen.
nl.verhalenbank.34582
Froeger woarde der altyd sein: Traepje noait op in pod, hwant dan komt der swier waer mei tonger.
nl.verhalenbank.34581
As der ien yn 'e Harkema bitsjoend wie froeger, gongen se wol gauris nei Hinse Jehannes de Boer fan it Swartfean. Dat wie in duvelbander en in raren ien. Op in kear, doe wienen der wer guon bitsjoend. Doe stjûrden se in neef fan ús nei Hinse ta om drankjes. Dy neef sutele altyd mei pikelhearrings. In dikke gongelstok hie er by him. 't Wie yn 'e winter en...
nl.verhalenbank.34580
Hearke wie arbeider by Bindert Japiks op 't Bomkleaster. Dêr wienen se oan 't dongladen. Hearke en nòch ien. Doe hienen se in hiel dik foer op 'e wein. De twa hynders, dy't foar de wein spand wienen, koenen de dong net út it skerngat weiskuorre, de wein wie to swier laden. Doe sei Hearke: "De hynders matte der mar even foar wei." Dat wie gebeurd en doe...
nl.verhalenbank.34525
Hearke hat ek stille plysje west: onbezoldigd veldwachter. Op in kear moest er jild ôfleverje yn Ljouwert. It jild hie er yn in pûde oer 't skouder hinne. Der siet nochal hwat yn. Hy gong rinnende wei nei Ljouwert ta. Oan 'e oare kant Hurdegaryp is 't in keal ein. 't Wie jountiid en doe trof Hearke dêr in pear keardels, dy hâldden him oan. "Hwat is dêr yn...
nl.verhalenbank.34524
Faek ha se my forteld dat in kanarjefûgel net mear sjonge wol as der ien yn 'e hûs stjert. Mar dan mat de kouwe hingje yn 'e keamer dêr't ien dea giet.
nl.verhalenbank.34522
As in houn spûkgûlt, dan komt der in sterfgefal, dêr kin men wis fan op oan. Wy ha 't sels meimakke, noch net iens sa mâlle lang lyn, mei ús eigen houn. Us mem leefde doe noch. Ik wie net thús. Mem wie allinne yn 'e hûs. Wy hienen hwat in fremd hountsje. Hy gong dy deis by de dikke beam sitten, mei de kop omheech en dat spûkgûlde mar. Wylst seach er de...
nl.verhalenbank.34521
Hjir op 'e buert hat in man wenne, dy wie mei de helm geboaren. Dy moest altyd bigraffenissen fan tofoaren sjen. Dat gebeurde faek by nacht. Hy hat it wol forteld. Dan lei er op bêd, dan woe er wol lizzen bliuwe, mar dat wie in ûnmooglike saek.'t Wie in geheime driuw. Hy mòest der út en sjen. Hie er 't sjoen dan koe er wer nei hûs ta gean. Hy wist altyd...
nl.verhalenbank.34520
In selde gefal gebeurde hjir ek oan 'e Wopke-loane, hjir fuort by, oan 'e oare kant Fokke Pander. Der seach in man in lykstaesje. 't Wie by nacht. De bigraffenis moest noch gebeure. It hienen allegearre hiele lytse minsken west. De man hie midden op 'e reed roan. Hy hie dêr nei sjoen. Doe woarde er samar pakt troch in ûnsichtbere hân en yn 'e sleat set....
nl.verhalenbank.34518
Hjir dwarsoer hat in hutte stien, dat wie net mear as in foech keet. Dêr wenne in âld minske yn. Dat âld-minske kom to forstjerren. Dêr koe net in wein op 't hiem komme, hwant der roan allinne mar in smel fuotpaedtsje nei de dwarsreed ta. Doe moest de kiste fan 'e hoeke nei dy keet ta droegen wurde. Us buorman passearde de jouns fan tofoaren, doe wie 't...
nl.verhalenbank.34517
Wylde lantearnen woarden hjir yn 'e Harkema faek sjoen. Dat wienen de foarboaden fan 'e lettere fytsen en auto's, wurdt der gauris sein.
nl.verhalenbank.34515
Warmolds wie in jonge man. Syn heit wie herfoarme dominé yn Surhuzum. Hja hearden dêr fan 'e rare tastânnen yn 'e Harkema, dat dêr alhielendal net in tsjerke wie en it folk neat fan God ôfwiste. De jonge Warmolts sei: Dêr mat foroaring yn komme. Doe gong er nei de Harkema ta om to sjen hwer't de tsjerke stean moest. Doe kom er op in keal oarde. Dêr wie 't...
nl.verhalenbank.34514
Op 'e Readskuorre stienen twa plaetsen njonken elkoar. Ien stiet der net mear, dy is ôfbrutsen. Dy plaets hat earst in skoftsje ûnbiwenne west. Doe stie it ark, lykas de ploege en de eiden en de weinen noch yn 'e skuorre. It wie op in joun, doe kom ik dêr mei in pear kameraden lâns. 't Wie yn myn feintetiid. Doe seagen wy dêr in lyts grien ljochtsje...
nl.verhalenbank.34513
0