Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
102 results
Place of Narration: Drachten
Tsjoensters kinne har yn in kat foroarje, wurdt der sein. Hja tsjoene krânsen yn 't holkessen.
Tsjoensters foroarje har yn katten en as katten hâlde se wolris in forgadering. Sy fleane op biezemstokken troch de loft.
Myn omke wenne yn 'e Strobosker Mieden. Hy hat it langst by beppe ynwenne. Hy hie faek lêst fan 'e nachtmerje. Dan sei er moarns: "Dêr siet Piters Jel my fannacht wer op 'e bealch." Piters Jel wenne trije huzen fan omke ôf. Greate Piters Jel wie in heks en gong troch foar in nachtmerje.
nl.verhalenbank.19618
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje, mar ek yn in ein.
In tsjoenster kin har yn in kat foroarje.
Der roan in hazze yn Aldegea, dy wie noait to reitsjen, seinen se. Forskate lju hienen der op sketten. Men woe wol ha dat it in tsjoenster wie.
Jehannes Wytske wie in tsjoenster yn 'e Houtigehage. Tije Luts wie ek in tsjoenster. Dy koe har foroarje yn in kat. In tsjoenster mat om 'e sawn jier ien deatsjoene, oars giet se sels dea.
nl.verhalenbank.22924
Doe't wy to Smelle Ie wennen kom der ris in skipper by ús. Dat wie Durk Bekker. Dy fortelde ús, hy lei ris mei 't skip op 'e rûmte. 't Wie yn 'e nacht en noch gjin tolve ûre. Hy moast der ôf, hwant der wie in freesliken geraes yn 't foarûnder. Doe't er dêr hinne gong en seach, wienen it dêr allegearre katten, dy bieten yn elkoar om. Hy lei der hwat lûken...
Tsjoensters tsjoene in krâns yn 't kessen fan 't bern. As dat it gefal is, is 't bern bitsjoend.
Tsjoensters matte om 'e sawn jier ien deatsjoene.
nl.verhalenbank.27519
Tsjoensters koenen har yn alle soarten dieren foroarje.
nl.verhalenbank.25563
Tsjoensters ride op 'e biezemstok troch de loft.
Tsjoensters meitsje de bern siik. By Sweitse Stopjern (= Oldenburger) wie in bern, dat wie ek altyd heal en gammel. It bern tsjirme. Sy wienen dêr us op in kear oan 't hûshimmeljen. Doe founen se krânsen yn 'e kessens. Dy brânden se op en sy leinen duveldrek op 'e drompel fan 'e doar. It bern wie samar genezen
Auke Douwes Veenstra wenne yn Earnewâld. 't Wie in boer, hy wenne flak by 't hotel Princenhof. De frou fan Auke Douwes koe tsjoene. Sy foroare har yn in ein. Forskate bern hat se bitsjoend. Dan fleach sa'n ein yn 't wetter in stikhinne oan dy minsken ta. Sa'n ein koenen se net reitsje. Dy wie kûgelfrij.
In tsjoenster kin har yn in swarte kat foroarje. Ik haw wol gauris heard dat as sa'n kat in hou krige, dat de tsjoenster dan de oare deis kreupel wie. Mar ik wyt der gjin foarbyld fan. As se de tsjoensters net binnendoar ha woenen, leinen se duveldrek ûnder 'e drompels.
nl.verhalenbank.36910
Yn Dútslân fortelden se, dat de tsjoensters yn 'e gedaente fan katten nou en dan in forgadering hâldden op in berch.
Yn 'e Wylgen wenne in tsjoenster, dy hat dêr ris in bern bitsjoend. Dat bern raesde en earmoede altyd. Hja founen in krâns by 't bern yn 't kessen. Doe binne se nei de duvelbander ta gong en dy hat der foar soarge dat it bern wer better woarde.
Rikele Myt hat wolris in bern bitsjoend. Wy doarsten as bern net by Rikele Myt oer 't hiem. Myt koe krânsen yn 'e kessens tsjoene. De froulju dy't op 'e Skieding wennen, seagen alle dagen de kessens nei.
nl.verhalenbank.29394
By de Skoallewyk yn 'e Houtigehage wenne in frou mei in dochter. Dy koenen fleane. 't Wienen tsjoensters. Op in moarn wienen se togearre oan 't toudounsjen.
nl.verhalenbank.27766
Der woarde wol sein dat de tsjoensters op 'e biezemstok nei Spanje ta fleagen, nei de wynkelder.
103