Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
1,190 datasets found
Place of Narration: Drachten
Oan 'e Berchloane yn Drachten spoeke it. Alde Hindrik Stoarm gong der us op in joun lâns. Doe siet der in spoek op 'e bank oan 't jildtellen
nl.verhalenbank.18129
Heit (Tseard Veenstra; byneamd Tseard Kuorke) en syn buorman Theunis Veenstra wennen yn Boarnburgum. Op in nacht let wienen se oan 't murdzjen. Doe kommen se by in plak, dêr gong it drok op in timmerjen. Dêr wenne in timmerman. "Hark," sei heit tsjin Theunis, "dêr sil noch wol ûnforwacht ien stoarn wêze, dat se dêr in deakiste meitsje sa let yn 'e nacht."...
To Drachten wie in ploechje folk yn it haeilân. Hja hienen de brij yn in koperen goatling, mar dy wie fan binnen net goed fortinne. De mieren woardden siik en twa der fan stoaren. De wyk, dêr't dat by gebeurde, neamt men sûnt dy tiid de Jammerwyk.
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
De grootvader was boer in Opeinde (Smallingerland), had akkers met boekweit. In een nacht trad nachtvorst op, waardoor de boekweit bevroren was. Toen de omwonenden dit hoorden, waren er, die zeiden het dadelijk te geloven, want de vorige avond hadden ze wiete jufers boven de akkers gezien. De wiete jufers brachten dus onheil en werden gevreesd.
nl.verhalenbank.13248
Hinse Beest Hinse rûn ris op 'e Swarte Wei ûnder Eastermar en hy hie in ponge mei jild by him. Doe kamen der oanpakkers en dy easken de jildponge fan him. Hinse sette de ponge op 'e wei en loek mei de stôk in sirkel om 'e ponge hinne. 'Krij him no mar!' sei er. Mar der wie net ien dy't der in hân nei útstekke doarst. Se doarsten net en se koenen net en...
nl.verhalenbank.13004
Hinse Beest Hinse kaam in kear by ús heit te jûnpraten. It wie al in âld man en doe wenne er op it Heechsân. Midden yn 'e nacht brocht heit him wer nei hûs. Se wienen by de pleats foar de Herfoarme tsjerke. Se stapten der foar lâns en it wie allegear tsjuster. Doe sei Hinse tsjin heit: 'Och heden, hjir moat ek in ko kealje, mar it liket allegearre goed....
Oan 'e Spoekloane by de Dwarsfeart doogde it net. Soms gebeurde it, dat de hounekarre in hiel ein optild waerd en troch de loft gyng.
Trije man hienen to Drachten yn 'e kroech sitten to swetsen en to sûpen. Doe't se op 'e Folgersterloane kamen, waerd ien fan harren smiten, krekt op it plak, dêr't de Folgerster peallen bigounen. Klaes hiet dyselde.
Yn 'e Folgeren hat de duvel al ris ien de holle omdraeid.
nl.verhalenbank.11497
0