Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
58 results
Place of Narration: Buitenpost
Der wienen tsjoensters, dy koenen fleane.
Der is my wol forteld woarn, dat der tsjoensters binne dy't popkes ha. Dy ha se dan op 'e tafel en dêr stekke se mei nuddels yn, om de minsken pine to bisoargjen.
nl.verhalenbank.24531
De katten hâlde soms midden op in stik lân in forgadering. Dan wurdt der bisprutsen hwat se mei de minsken úthelje sille en hwa't se bitsjoene sille. Men kin har dan skoan gûlen hearre, wurdt der sein.
Tsjoensters kinne har yn alle dieren foroarje, meastal yn katten, mar ek wol yn fûgels.
nl.verhalenbank.16766
Tsjoensters krije gjin fâlden om 'e kop. En as har hwat skeelt binne se samar wer genezen. Hwant dan tsjoene se gau even ien dea.
Gerrit van der Kooi wenne to Burgumerheide, hy wie reiddekker. Hja hienen by har faek krânsen yn 'e kessens. Dêr krige Gerrit syn nocht fan. Hy sei: "As ik de tsjoenster treffe kin, dan sjit ik har hartstikke dea." Hy koe goed sjitte. Op in kear wie der in fremde kat op it hûs. Gerrit krige it gewear en skeat mei hagel op dy kat. Hy rekke him goed. Letter...
Tsjoensters kinne har yn in kat foroarje. Alde Janke hounelobber wenne yn 'e Harkema en wie in tsjoenster. Myn frou har beppe wenne ek yn 'e Harkema, dat wie de frou fan Tsjerk van der Veen. Doe't Tsjerk krekt stoarn wie hat myn frou dêr in skoft hinne west om 't âld-minske hwat selskip to hâlden. Doe sieten hja togearre op in kear by de fjûrpot. Dêr hong...
nl.verhalenbank.22967
Yn Feanwâldsterwâl hienen se froeger rounom duveldrek ûnder 'e drompel om 'e tsjoensters to kearen. Se hienen ek duveldrek yn 'e trôch en yn 't waeifet foar 't fé.
nl.verhalenbank.38456
As der guon bitsjoend wienen, fortelde beppe, en sy slepten op fearrene kessens, dan sieten dêr krânsen yn. Dat wie it wurk fan 'e tsjoenster.
Se dienen froeger faek duveldrek ûnder 'e drompel, om de tsjoenster to kearen.
In tsjoenster mat om 'e sawn jier op syn minst ien deatsjoene. Hja moat yn dy tiid ek sawn krânsen yn 'e kessens makke ha.
Om har to bifeiligjen tsjin tsjoensters droegen se froeger yn 'e Twizelerheide duveldrek yn in bantsje om 'e hals. Sy gongen ek wol hinne en bidobben trije dûbeltsjes ûnder 'e drompel, mei de koppen omheech. Dan koe de tsjoenster der net oer komme.
nl.verhalenbank.20017
Stammerige Harm fan Twizelerheide wie in tsjoenster, seinen se. Hekse-Harm seinen se ek wol. Hy koe him yn in kat mei gleone egen foroarje, seinen se. Hie ien krinten om 'e mûle of in seare holle, dan wie sa'n ien bitsjoend. In bern dat bitsjoend wie hie in krâns yn 't holkessen. Dy krâns woarde der úthelle en opbrând. Earder woarde 't bern net better. By...
Myn frou komt fan Ginnum en Reitsum yn Ferwerderadiel. To Ginnum wenne in âlde frou, dy gong foar in tsjoenster troch. As der guon siik wienen brocht it minske dêr altyd fruit hinne. Myn frou hie reafonk doe't it in famke wie. Doe brocht dat âld minske dêr ek fruit hinne, fan allerhande soarte en fan 't allermoaiste. Doe kaem myn frou har beppe en dy...
Stammerige Harm wie net fortroud by 't fé. Dat bitsjoende er. Tsjoensters matte yn sawn jier tiid op syn minst ien deatsjoene, is 't net in minske, dan in dier. Wy mochten noait hwat fan in tsjoenster oannimme. Ieten wy it op, dan krigen wy in pod yn 't liif. Ik haw ek ris fan ien heard dy pisse allegear salamanders út, doe't se hwat fan in tsjoenster...
nl.verhalenbank.36150
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje. Yn 'e regel wie dat in reabonte kat. Tsjoensters wienen meast âlde froulju dy't der hwat fordacht útseagen. As katten forgaderen se yn in âld hok. It gebeurde dat der yn Kollumersweach jirpels stellen woarden. Earst forskynde der in kat op 'e ikkers om to sjen as alles wol feilich wie. Letter kom de dief sels (in...
Us beppe wie der fêst fan oertsjûge dat der minsken wienen, dy't har yn in kat foroarje koenen. Der hie us in kat sitten op in wetterplanke (= stap). Dy kat koenen se dêr noait weikrije. Doe hie ús beppe (fan Burum) dy kat mei de luiwagen in klap op 'e kop jown. De oare deis hearde se dat der in âld-man wie, dy't it sa yn 'e holle hie. Doe sei beppe: "Dan...
Yn Bûtenpost wie us in bern siik. It bern koe net leve en net stjerre. Der siet in krâns yn 't kessen by 't bern. Dat wie 't wurk fan in tsjoenster. 't Bern wie dus bitsjoend. Doe gongen se nei in duvelbander ta om to witen to kommen, hwa't de tsjoenster wie. Dy duvelbanner dat wie Foppe Banning, hy wenne op 'e Tsjerkeloane to Bûtenpost. Hy hie in...
Sjoerde Ael wie ek in tsjoenster. Wy mochten as bern abslút neat fan har oannimme, dat hie mem ús goed ynpepere. Sjoerde Ael en Stammerige Harm koenen beide troch de loft sweve. Sy koenen har ek yn katten foroarje.
nl.verhalenbank.20021
Sake Postma syn wiif yn Twizelerheide is ek deatsjoend. (Ik ha letter by Sake wenne as húshâldster) Hja hie krânsen yn 't bêd. Se tinke dat Janke dat dien hat. De krânsen ha se forbrând. Ik sei, hja hienen alles ticht dwaen matten, de skoarstien en alle kieren en ek de kaeisgatten. Dan hie de tsjoenster in jiskebult woarn. Janke wie Sake syn buorfrou. Myn...
58