Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
20 results
Place of Narration: Amsterdam
Dit mijn sustenu is hier uyt manifest: dat men in het Drentse Vrieslandt wel hondert outfrenckse Antiquiteten heeft/ van Sepultuyren der Reusen, van Leger-plaetsen der Swaben, van Begrafenissen der Romeynen […] De vreemde Reusen-Sepultuyren, en dat Reusen-nest deser Landschap genaemt de Hunso, ouder zijn voor de Geboorte Christi , als der Romeynen...
nl.verhalenbank.44838
Dat de Romeynen de Landtschap Drenth gehouden hebben voor het rechte Vrieslandt, is manifest uyt het getuygenisse Taciti, in zijn Boeck van het Leven der Duytschen/ waer in hy verhaelt dat 'et geruchte liep/ dat in Vrieslandt de Herculis Columnæ noch souden in wesen zijn: doch hier door verstonden zy de groote Steen-hoopen/ met menighte gelegen in de...
nl.verhalenbank.44837
By Westerborg is een Reusen-Gebeente uyt een Berghjen ghegraven. Te Sneeck in Vrieslandt is voor desen eens Reusen lichaem ghevonden sonder Steen-hopen, en dit en was noch niet verrot/ niet tegenstaende 't selve soo meenige eeuwen aldaer gelegen hadde. Anno 1488. is aen 't Eylandt Schellinck een doodt Reusinnen lichaem komen aendrijven/ dat elders door 't...
nl.verhalenbank.44653
[...] Isser elders hier en daer/ in eenen hoeck/ een verlooren antquiteet over-gebleven/ dat heeft de Geestelickheyt mede naer Utrecht gesleept/ en daer pronckt men met die selvige/ even of Utrecht haer rechte Vader-landt ware. Haddde men de Drentse Reusen-Sepultuyren op wagens konnen packen/ en naer Utrecht konnen brengen/ gelijck als die S. Pieters...
nl.verhalenbank.44852
Doch ick ben van dat gevoelen/ dat 'er werckelijck onderscheyt geweest zy onder dese Reusen, alsoo dat sommige wel de helft zijn grooter geweest als andere. Den heyligen Augustinus seght in zijn 15. Boeck van de Stadt Godts, in 't 9. cap. dat hy/ en andere met hem/ aen den Oever by Utica, eens Reusen Tandt gesien heeft/ die wel soo groot geweest was/ als...
nl.verhalenbank.44672
Dan dese voorsz. Steen-hoopen, moeten verstaen werden de woorden des Duyts-Romeynschen-Historien-Schrijvers Taciti, in zijn Boeck van het leven der Duytschen: in het welcke hy/ van Vrieslant sprekende/ verhaelt/ datter een geruchte liep, als souden de Columnæ Herculis, namelijck, de op-gerechte gedenck-steenen van den Reus Hercules, aldaer noch voor...
nl.verhalenbank.44649
Wegen dese grouwelijcke wreedtheden dan/ hebben dese Reusen aller menschen haedt en vyantschap op haer geladen/ alsoo dat alle menschen gelijck als geconspireert hebben/ om dit vuyl en heyloose gespuys onder den Hemel te verdelgen. Hierom hebbense oock hare gemeyne handen t' samen gevoeght/ dese Reusen vervolght/ beset/ en verdelght/ waer zy hebben...
nl.verhalenbank.44675
Tot Romenburg by Leyden is voortijds een doodt lichaem eens groote Reuse gevonden in een Graf/ dat gewapent was/ 't welck den keyser Maximilianus met hem genomen heeft naer Duytslandt. Anno 1541 is drie mijlen van Anguleme in Vranckrijck gevonden een Doodts-gebeente van een grooten Reuse, in een yseren-kist/ met een vergulde plaet/ waer in gegraveert...
nl.verhalenbank.44671
De HUNSO is ghelegen in 't Oosten van de Drenth, op een hooghte, hebbende in 't Oosten een seer groot Moor/ dat vooortijds geweest is een wildt en impassabel Meyr/ of staende murich water/ omcingelende het meeste gedeelte deser Landtschap Drenth [...] Ick houdet gantschelijck daer voor/ dat 'et in 't eerste geweest zij een recht Nest der Reusen, dewelcke...
nl.verhalenbank.44857
Voorts soo schijnt seer geloofwaerdigh/ dat dese Reusen de eerste Inwoonders deser Landen geweest zijn/ eer eenige menschen van onse ordinarische statuer haer hier te Lande ter neder-geset hebben. De Scribenten van de Noortsche Landen verhalen dit eendrachtelijck van hare Landen. Andere oock van Albion, dat is/ van Engelant en Schotlandt. De oudtste...
nl.verhalenbank.44747
Dit mijn sustenu wert bevestight met den name Hunso. Wat is Hunso anders geseydt als Hunsow? En wat is Hunsow anders geseydt/ volgens d'oude Duytsche Spraecke/ als een Awe, of Owe, dat is/ een Veldt/ of stuck Landts der Huynen of Heunen? Hunso dan/ is soo veel als Hunen-veldt: Want Huynen zijn Reusen: en go, ga, gae, gæ, gaw, of aw, is Landt. Dan dese...
nl.verhalenbank.44860
Misschien dat 'er eenige sullen ghevonden werden/ die mijn sustenu niet en sal smaken/ die voor fabelen en praetjes houden al wat van de Reusen en haer ongelooflijcke wercken geschreven is/ en geseght wert. Doch dese goede joolen dienen/ wegen hare simpelheydt/ veel meer beklaeght/ als in haar tegenspreken wederleght te werden. Wel hoe! en zijnder niet/...
nl.verhalenbank.44652
Dese Reusen nu zijn doorgaens gheweest grouwelijcke/ brutale/ wreede/ onkuysche/ en heyloose menschen; met hare eygene Moeders/ Susters en Dochters hebbense/ sonder eenige schaemte/ bloetschande bedreven. Met de vervloeckte Sodomiterije zijnse besmet geweest. Van Beesten hebbense haer niet onthouden: met Vrouwen/ die maer van een ordinaris waren/ hebbense...
nl.verhalenbank.44674
Soodanige geheylighde Wouden/ ofte Lucos, acht ick in dese Landtschap Drenth geweest te zijn/ beneffens andere die vergeten zijn/ het Baller-houdt en Groller-houdt, beyde gelegen in 't Dingsspil Rolde; doch het Ballerhoudt dicht onder Rolde; en beyde omtrent in 't herte of middel-punt van dese Landtschap ghelegen: en hier van zijn merckelijcke redenen....
nl.verhalenbank.44842
Geen ouder/ geen antijcker/ en geen swaerder Casteel is in alle dese Landen/ als dat vermaerde Huys Tecklenburgh, gebouwt op eenen seer hoogen Bergh/ die de winden seer onderworpen is weegen zijne hooghte. Het oustste dese Huyses is den vermaerden/ vreemden en Oudt-frencksen Tooren, voor welcke alle Antiquiteten dese Landen buygen en strijcken moeten/ en...
nl.verhalenbank.44753
Nu wert gevraeght/ of men niet eenigh bewijs soude konnen uytvinden/ uyt wat Landt of Landen dat onse hierlandtsche Reusen zijn van daen gekomen? Sal daer op dienen tot bericht/ dat 'et wel soude konnen waer zijn dat eenighe Reusen, van Josua verjaeght uyt den Lande van Canaan/ herwaerts souden ghevlucht zijn/ om in dese quartieren veyligh te leven: maer...
nl.verhalenbank.44748
Dat Wolf Poortsluyter, voor desen een gewezen Rooms kerckelijk Persoon tot Campen, geschreven heeft dat de Stad Campen haer eerste beginselen soude ontfangen hebben van twee Reusen, die in zeer oude tijden aldaer souden huys gehouden hebben/ sulcx moet niemandt voor een fabeltjen houden/ of daer mede spotten. Want gewisselijck hebben tot Campen in zeer...
nl.verhalenbank.44762
ELLERT EN BRAMMERT Niets dan de heide zag je, zo ver het oog reikte, een wat bolle, licht golvende vlakte, roestbruin in de herfst, een witte uitgestrektheid onder de wintersneeuw, met hier en daar de wankele spookachtige gestalten van de sombere jeneverstruiken erboven, een weelde van paars in de volle zomer, onder het diepe gegons van de bijen als de...
nl.verhalenbank.45842
De Lands-Historien van Vrieslandt vervatten omtrent eenen tijdt van twee duysent jaer. De Drenth is onfeylbaer een gedeelte van Vrieslandt, in ’t welck dese Reusen-Sepultuyren ghevonden werden: en nochtans en vindt men in alle Friesche Chronicken niet het minste woordt / dat dese Steenhoopen, geduerende de Heerschappye der Vriesen in dese Landen / aldaer...
nl.verhalenbank.44839
DE BASILISK Heb je wel een van den basilisk gehoord? Dat is een ondier. Een basilisk staat in dienst van den duivel. In Dokkum heeft zo'n monster eens achttien mensen gedood door het vuur uit zijn oogen. En in Oldenboorn is dat ook gebeurd, daar stierven er ook achttien. Hoe het precies is gegaan, vertelt men niet, maar het moet wreed geweest zijn. Wel...
nl.verhalenbank.45731
20